Return to Homepage

Ancient History of Mankind - 100 years old-she's-gifted,even /

Oude geschiedenis van de mensheid 100 jaar oud en ze is zelfs begaafd

FOREWORD

EN:

I am the Interstellar Mediator, Sol13, Terra3, Forest Monk, University Professor, Mother and Author. Respect and love, greetings.

This ACTION 5 presentation is the 10th video in a series entitled: TOTAL RESET 2020, which represents 12 actions taken in the year 2020 to present new perspectives on earthly reality.

If you are new to this channel, please note that the videos are arranged as a series that presents this reality in an exponential manner. As these presentations progress, the reality presented will be more difficult for some of you to integrate. Therefore, you are advised to get used to them slowly and watch them one by one starting from #0.

The videos are available in 3 languages: English, Spanish and French on this YouTube channel:

Youtube: interstellar mediator 2020

and you can also study and re-read their written content in detail, by downloading the transcripts presented in 5 languages: German, English, Spanish, French and Romanian from my website: mediatormedias.wordpress.com

Let us keep in mind the harmonious development of the human race on planet Earth. Let us think of our children and build a society where we can all live happily. Thank you for your time, interest and support.

====================================================================

NL:

VOORWOORD

Ik ben de Interstellaire Bemiddelaar, Sol13, Terra3, Bosmonnik, Universiteitsprofessor, Moeder en Auteur. Respect en liefde, groeten.

Deze ACTIE 5-presentatie is de 10e video in een reeks getiteld: TOTAL RESET 2020, die 12 acties vertegenwoordigt die in het jaar 2020 worden ondernomen om nieuwe perspectieven op de aardse realiteit voor te stellen.

Als u nieuw bent op dit kanaal, gelieve te noteren dat de video's zijn gerangschikt als een reeks die deze realiteit op een exponentiŽle manier voorstelt. Naarmate deze presentaties vorderen, zal de gepresenteerde realiteit voor sommigen van u moeilijker te integreren zijn. Daarom wordt u aangeraden er langzaam aan te wennen en ze ťťn voor ťťn te bekijken vanaf nr. 0.

De video's zijn beschikbaar in 3 talen: Engels, Spaans en Frans op dit YouTube-kanaal:

Youtube: interstellaire bemiddelaar 2020

En u kunt ook hun geschreven inhoud in detail bestuderen en opnieuw lezen, door de transcripties te downloaden die in 5 talen worden voorgesteld: Duits, Engels, Spaans, Frans en Roemeens van mijn website: mediatormedias.wordpress.com

Laten we de harmonieuze ontwikkeling van het menselijk ras op de planeet Aarde in gedachten houden. Laten we aan onze kinderen denken en een samenleving opbouwen waarin we allen gelukkig kunnen leven. Dank u voor uw tijd, belangstelling en steun.

EN:

INTRODUCTION

Let us continue to lift the veil of the new human reality to transform the widespread amnesia with which the world's population seems to have been afflicted for more than 12,000 years into a source of inspiration and creativity.

A new view of earthly reality requires a new attitude on your part. Try to have the courage to face things, shift your attention and change your position to seek the best angle of perception to fully understand what is presented to you.

This requires an open mind, a bold curiosity and a willingness to look beyond your fear of the ridiculous or the unknown, if only for the duration of this video.

By looking at your everyday reality from this new perspective, you will begin to push the boundaries of what you don't know, your understanding will become clearer, and elements or details that previously made no sense, or seemed illogical or absurd, will begin to make sense almost naturally; events will become clearer. Reality will be more vivid. Life will be more dynamic.

====================================================================

NL:

INLEIDING

Laten wij de sluier van de nieuwe menselijke werkelijkheid blijven oplichten om het wijdverbreide geheugenverlies waarmee de wereldbevolking al meer dan 12.000 jaar lijkt te zijn behept, om te zetten in een bron van inspiratie en creativiteit.

Een nieuwe kijk op de aardse werkelijkheid vereist een nieuwe houding van uw kant. Probeer de moed te hebben om de dingen onder ogen te zien, je aandacht te verleggen en je positie te veranderen om de beste waarnemingshoek te zoeken om volledig te begrijpen wat je wordt voorgeschoteld.

Dit vereist een open geest, een stoutmoedige nieuwsgierigheid en de bereidheid om verder te kijken dan je angst voor het belachelijke of het onbekende, al was het maar voor de duur van deze video.

Door vanuit dit nieuwe perspectief naar uw dagelijkse werkelijkheid te kijken, zult u de grenzen beginnen te verleggen van wat u niet weet, uw begrip zal helderder worden, en elementen of details die voorheen nergens op sloegen, of onlogisch of absurd leken, zullen bijna vanzelfsprekend zin beginnen te krijgen; gebeurtenissen zullen duidelijker worden. De realiteit levendiger. Het leven is dynamischer.

 

EN:

1.      DATA SOURCES of T.I.M.

(The Interstellar Mediator).

 

The material presented in ACTION 5 is staggered in time and was collected over a period of 4 years, from April 2016, 2017, 2018, 2019 to the end of April 2020 and was sent to me by 29 aliens (11 men and 18 women) from 6 different interstellar races

- in live audio and written form:

Andromedans, various tribes of Pleiadians, Reptilians and Ummites

- and in telepathic mode:

Urmahs, Alpha-Draconians, or Dieslientiplex (Arcturians)

with whom I have had personal contact from their spaceships or from Viera Andromeda, an Andromedan biosphere stationed behind the moon.

In particular, I would like to thank two contacts who helped me with this video:

ZEN, 158 year old Pleiadian Elder, with whom I spoke in audio as two friends on the phone, with whom I had thousands of conversations from December 2016 to March 2018, as well as,

SIL12, is a 13-year-old girl with whom I had 160 conversations on various topics between October 21, 2019 and April 21, 2020.

From a new, as yet uncategorized interstellar race, SIL12 has the wisdom of a 100-year-old. She is gifted, even for interstellar races, with an intelligence quotient comparable to that of Albert Einstein (IQ 160) in theoretical physics, the Australian Terence Tao (IQ 230) in harmonic analysis or the New Yorker William J. Sidis (IQ 254) in linguistics and renowned for his intellectual precociousness. Intellectual and mental precociousness also for SIL12, because when I talked to her, I did not feel that I was talking to such a young girl, although physically there was absolutely no doubt that she is 13 years old.

A young age that made me feel a little uncomfortable, however, because from my mother's point of view, a young girl should live her teenage life quietly without coming into contact with other interstellar or human races who, for personal purposes, use her for her precociousness and the knowledge they do not have. She also liked to climb trees or do rock climbing.

These testimonials have been supplemented by elements of the databases on their ships. None of the elements presented in this video are of terrestrial origin and do not come from the Internet or from terrestrial knowledge, even though some elements bear resemblance or will remind you of well-known myths.

 

====================================================================

NL:

1.      GEGEVENSBRONNEN van T.I.M.

(De Interstellaire Bemiddelaar)

 

Het in ACTIE 5 gepresenteerde materiaal is gespreid in de tijd en werd verzameld over een periode van 4 jaar, van april 2016, 2017, 2018, 2019 tot eind april 2020 en werd mij toegezonden door 29 aliens (11 mannen en 18 vrouwen) van 6 verschillende interstellaire rassen

- in live audio en geschreven vorm:

Andromedanen, verschillende stammen van PleiadiŽrs, Reptielen en Ummieten

- en in telepathische modus:

Urmahs, Alpha-Draconians, of Dieslientiplex (Arcturians)

Met wie ik persoonlijk contact heb gehad vanuit hun ruimteschepen of vanuit Viera Andromeda, een Andromedaanse biosfeer gestationeerd achter de maan.

Ik wil in het bijzonder twee contactpersonen bedanken die mij met deze video hebben geholpen:

ZEN, 158 jaar oude Pleiadische Ouderling, met wie ik in audio sprak als twee vrienden aan de telefoon, met wie ik duizenden gesprekken had van december 2016 tot maart 2018, evenals,

SIL12, is een 13-jarig meisje met wie ik tussen 21 oktober 2019 en 21 april 2020 160 gesprekken over verschillende onderwerpen heb gevoerd.

Van een nieuw, nog ongecategoriseerd interstellair ras, heeft SIL12 de wijsheid van een 100-jarige. Zij is begaafd, zelfs voor interstellaire rassen, met een intelligentiequotiŽnt dat vergelijkbaar is met dat van Albert Einstein (IQ 160) in theoretische fysica, de AustraliŽr Terence Tao (IQ 230) in harmonische analyse of de New Yorker William J. Sidis (IQ 254) in linguÔstiek en vermaard om zijn intellectuele vroegrijpheid. Intellectuele en geestelijke vroegrijpheid ook voor SIL12, want toen ik met haar sprak, had ik niet het gevoel dat ik met zo'n jong meisje sprak, hoewel er lichamelijk absoluut geen twijfel over bestond dat zij 13 jaar oud is.

Een jonge leeftijd die me echter een beetje ongemakkelijk deed voelen, want vanuit het oogpunt van mijn moeder zou een jong meisje haar tienerleven rustig moeten leiden zonder in aanraking te komen met andere interstellaire of menselijke rassen die haar, voor persoonlijke doeleinden, gebruiken voor haar vroegrijpheid en de kennis die zij niet hebben. Ze hield er ook van om in bomen te klimmen of aan rotsklimmen te doen.

Deze getuigenissen zijn aangevuld door elementen van de gegevensbanken op hun schepen. Geen van de elementen die in deze video worden voorgesteld, zijn van aardse oorsprong en komen niet van het Internet of van aardse kennis, ook al vertonen sommige elementen gelijkenis of zullen ze u aan bekende mythen doen denken

EN:

2.      TRYPTICS :

A LOOK AT HUMAN INTERSTELLARITY

 

Let us develop a triptych of the new reality by adding to ACTION 3, the natural aspect, and to ACTION 4, the artificial aspect, ACTION 5, which represents part of the ancient History of the planet and of the earth's inhabitants and the general context from which the present transition arises.

The history of human interstella- tion began millions of years ago. This story is not mine. I did not make it up. It comes from extraterrestrial databases, but my contacts cannot tell me where this knowledge comes from, even though they do not know how old it is.

This ancient history is not presented in textbooks; it does not pass through traditional educational systems in an open and historical way, but in the form of ancient myths. It has been deliberately erased from human memory, then falsified by rewriting in superimposed palimpsests, and systematically rewritten over the millennia, thanks to educational or religious institutions, thanks to secret ideological groups or military organs, whose purpose was to implant in the human psyche a veil of oblivion, an optical illusion, an anamorphic and distorted vision to make people forget that in the past earthly humanity, the peoples of the earth, were already interstellar.

The purpose of these action videos is to lift the veil of oblivion, provide interested eyes with the correct angle of vision and corrected perspectives.

 

====================================================================

NL:

2.      TRYPTIEK :

EEN BLIK OP MENSELIJKE INTERSTELLAIRITEIT

 

Laten wij een drieluik van de nieuwe werkelijkheid ontwikkelen door aan ACTIE 3, het natuurlijke aspect, en aan ACTIE 4, het kunstmatige aspect, ACTIE 5 toe te voegen, die een deel van de oude Geschiedenis van de planeet en van de aardbewoners vertegenwoordigt en de algemene context waaruit de huidige overgang voortkomt.

De geschiedenis van menselijke interstella- tie begon miljoenen jaren geleden. Dit verhaal is niet van mij. Ik heb het niet verzonnen. Het komt uit buitenaardse databanken, maar mijn contacten kunnen mij niet vertellen waar deze kennis vandaan komt, ook al weten zij niet hoe oud zij is.

Deze oude geschiedenis wordt niet gepresenteerd in schoolboeken; zij passeert niet op een open en historische manier door de traditionele onderwijssystemen, maar in de vorm van oude mythen. Het is opzettelijk uit het menselijk geheugen gewist, vervolgens vervalst door herschrijving in over elkaar heen liggende palimpsests, en in de loop der millennia systematisch herschreven, dankzij opvoedkundige of religieuze instellingen, dankzij geheime ideologische groeperingen of militaire organen, die tot doel had in de menselijke psyche een sluier van vergetelheid te implanteren, een optische illusie, een anamorfe en vervormde visie om de mensen te doen vergeten dat in het verleden de aardse mensheid, de volkeren van de aarde, reeds interstellair waren.

Het doel van deze actievideo's is de sluier van de vergetelheid op te lichten, geÔnteresseerde ogen de juiste gezichtshoek en gecorrigeerde perspectieven te bieden.

EN:

3. THE MILLION YEAR OLD INTERSTELLAR WARS:

CHRONOLOGY OF EVENTS

To understand the difficulties we are currently experiencing on Earth, the degradation of the planet, the human perversion and depravity, the violence, corruption, injustice, poverty and chaos that seem to have a hold on Humanity, as well as the collapse that is taking place on all sides, ecological, financial, political, psychological and spiritual, you need to know a part of History that is still under the seal of secrecy and the relationship of Humanity of Earth with the interstellar races. This goes back many millions of years. The Earth, like the lunar biosphere, is under the control of interstellar races. Neither of them belong to humans. We are the guests. It was first tarred by the Dieslientiplex (the Arcturians, the "Gardeners" as they are called) and the Etorthans, who brought the fauna, flora and people here in the very ancient past (we are talking billions of Earth years).Then it was occupied by multiple interstellar races whose origin is not Earth and who arrived here in spaceships long before the birth of Homo Sapiens, circling the biosphere moon and or before the 3D electromagnetic bubble was placed around the Earth. The Earth was then still in 5D, in 50hz. It has only been in 3D for 12,000 years.

3.1 - The Orion Wars: Colonization of the Constellation of Orion

The beginning of current events actually began millions of years ago in a distant Cosmos and interstellar Wars called 'The Orion Wars' or 'The Million Year War',

a massive conflict between several major interstellar genera and multiple constellations.

What we are experiencing now is the final episode of these wars and everything that is happening on Earth now is part of it.They are called the Orion Wars because many races of the same genus of predatory invaders have begun to take over parts of the Galaxy of the constellation Orion. Obviously, these invaders did not belong to this timeline. They came from elsewhere, either from another sector of the Milky Way or from another universe. We don't know exactly where they came from, but one thing is certain: they were not from Orion. They had simply traveled through gates that led to the constellation of Orion.Timelines can be easily crossed by any race with the technological capacity to do so in their spaceships. And these invaders must not have had it, because they used natural portals; when they came out of the wormhole they traveled through, they found themselves in the constellation Orion. And from there they began to colonize the nearby area.Then they established bases of operations from which they could come and go and then establish colonies. They continued their conquests of many sectors and planets in this quadrant, and finally arrived at the constellation Lyra, which they also invaded. This episode is a very special event called "The Great Expansion," because when the Lyrians were attacked, they left their homes to settle on other planets and spread out, hence the term "expansion." But this is also the beginning of Earth's ancient history.

3.2 The invaders: draconian, reptilian and other races

The Lyrians arrived on Earth 40,000 years ago. The invaders followed soon after. There is much confusion about the names of the invaders, but the main tribe is the Draconians, not to be confused with the Alpha-Draconians, who are another species in their own right.  

Here are some characteristics:

(a) Alpha-Draconians: Dragons

are not the invaders. They look like dragons;

When they breathe, the air from their breath ignites when it comes in contact with oxygen. They are quadrupedal, but in 2017 Zen who told me about a battle and the arrival of hundreds of Alpha-Draconian ships told me that they were very large and extremely strong to hold two Alpha-Draconians of at least 8-10 tons each and that they were standing on two legs. So they could also become bipedal if needed. Negative Alpha-Draconians still exist, but in small numbers. They are not involved in colonization.

b) Draconians: Reptilians

are part of the invaders. The Draconians are of reptilian origin. The Orion Wars were not just one race, but a multitude of allied reptilian races that colonized everything they could in this quadrant.

They look like reptiles, lizards or crocodiles on two legs. They are bipedal; they consider the Alpha-Draconians to be their gods (especially the negative Alpha-Draconians).

 

 

When the term "Reptilians" is used on Earth, it is used to mean a wide variety of races, including Draconians, Kingus which are the most numerous on Earth, Usungals and they are now considered Repterrians, reptilians that have settled on Earth and live in underground bases.

c) The Repterrians are grouped into various conglomerations of different reptilian species that all work together; they are themselves subdivided into factions that have built geographical, political and financial empires on Earth and fight fiercely to gain or maintain power.

 

For example, the many Kingus factions are the White Kingus (Royal - Elites), the Red Kingus (Military) and the Green Kingus (who are in charge of everything else and are the ones you know the most).

 

d) Other colonizing races.

Other races are still considered invasive by the GFWians (Galactic Federation of Worlds), such as: the Oranges, the Masters (who are Great Greys), some lines of Zetas (Little Greys), the Malakaks, the Great Whites. Also considered dangerous to humans by the GFW are certain positive but highly manipulative factions such as certain Pleiadians or ultra-controllers such as groups of Ummites. It is therefore advisable to generalize neither the positive nor the negative to all tribes and individuals and to adopt a neutral and independent attitude and a critical mind.

3.3 - The great expansion: colonization of the constellation Lyra

The invaders of the Reptilian lineage arrived in the constellation Lyra because the solar system Vega has several beautiful planets that interested them; as this invasion progressed and populations were exterminated, women and children separated, men killed in battle or by brutal and savage violence, the Lyrians who were already interstellar sought refuge on other planets. They decided to split up and leave in small groups to have a better chance of survival.

They flew in different directions and different solar systems, mainly to our solar system SOL13, M45 the constellation Taurus and the Pleiades cluster, and M33 the constellation Triangle.

 

 

3.4 - Arrival of the Lyrians on Earth, in Lemuria

Earth references place the landing of the first group of Lyrians on Earth between 50,000 and 250,000 years ago, but according to the databases of my contacts, it is more likely to be 40,000 years ago.

They settled in Lemuria, a large area of present-day Eurasia, on the Asian continent and subcontinent. At that time, Japan was not an island; it was still part of the continent. Trade and commerce flourished between Lemuria and Tiamat (Malduk), which had not yet disappeared and which the ancients saw in their sky as the "Second Sun" or the "Morning Star"; Tiamat was indeed a water planet and reflected the sunlight brilliantly. Having fled the invasion of their planets and the extermination of their races, the Lyrians have expanded so exponentially in the cosmos that they have spawned at least 400,000 human species in this quadrant of the galaxy alone that are like two drops of water to them, and among them are the Earthlings.

If these 400,000 species wear jeans and a T-shirt, they can easily pretend to be Earthlings. And they play it up when they infiltrate Earth society, like the Alfratians, Venusians, Pleiadians, Engans or Ummites who all look like Earthlings but with different features and details.

3.5 - Co-habitation of Lyrians, Denisovans, Neanderthals and other Proto-Hominid species

When the Lyrians arrived on Earth 40,000 years ago, several races and subspecies of hominids were already living on Earth that the Dieslientiplex (Arcturians) and Etorthans had already established.

Both Denisovans and Neanderthals somehow survived until about 15,000 years ago, and many of their genes survive in modern humans today, primarily in Asia and on islands in Southeast Asia (Denisovans) or in Europe, the Middle East and Australia (Neanderthals). The most important Neanderthal civilization developed in the Carpathian Mountains, present-day Romania.

Contrary to what is commonly communicated on Earth, the DNA of the Neanderthals' genes was not genetically modified by reptilians. They evolved in parallel with the stellar Lyrians; they mingled socially and mated. On Earth, scientists say that Homo Sapiens Sapiens descended from an interaction between Neanderthals and Homo Sapiens, but in the extraterrestrial databases, everything points to Homo Sapiens Sapiens being the direct descendants of Lyrians. Unfortunately, there is no hard evidence, as even GFW wonders how one can explain the exponential evolution of humans throughout the galaxy if they have not become one of the most successful biological species of all time. The image of the human race on Earth as the result of Darwinian evolution, or genetic manipulation of DNA by Anunnaki, or religious miracles and divine intervention, are all fabricated concepts that have been leaked to Earth through existing systems to control human knowledge and psyche and alienate them from their true stellar origins. My contacts point out that even if natural selection works within a species, no totally different species will evolve from it. Natural selection only selects the best aspects of the species to preserve the best genes, but species themselves do not evolve in a Darwinian fashion.

 

====================================================================

NL:

3. DE MILJOEN JAAR OUDE INTERSTELLAIRE OORLOGEN:

CHRONOLOGIE VAN DE GEBEURTENISSEN

Om de moeilijkheden te begrijpen die wij momenteel op Aarde ondervinden, de degradatie van de planeet, de menselijke perversie en verdorvenheid, het geweld, de corruptie, het onrecht, de armoede en de chaos die de Mensheid in hun greep lijken te hebben, evenals de ineenstorting die aan alle kanten plaatsvindt, ecologisch, financieel, politiek, psychologisch en spiritueel, moet je een deel van de Geschiedenis kennen dat nog steeds onder het zegel van geheimhouding valt en de relatie van de Mensheid van de Aarde met de interstellaire rassen. Dit gaat vele miljoenen jaren terug. De Aarde staat, net als de maan-biosfeer, onder controle van interstellaire rassen. Ze behoren geen van beiden tot de mens. Wij zijn de gasten.  Het werd voor het eerst geterraformeerd door de Dieslientiplex (de ArcturiŽrs, de '"GardenersĒ zoals ze worden genoemd) en de Etorthanen, die de fauna, flora en mensen hier in het zeer oude verleden (we hebben het over miljarden aardjaren) naartoe brachten.Toen werd het bezet door meerdere interstellaire rassen wier oorsprong niet de Aarde is en die hier aankwamen met ruimteschepen, lang voor de geboorte van Homo Sapiens, het omcirkelen van de biosfeer-maan en of voordat de 3D elektromagnetische belt rond de Aarde werd geplaatst. De Aarde was toen nog in 5D, in 50hz. Het is pas 12.000 jaar in 3D.

3.1 - De Orion-oorlogen: Kolonisatie van de Constellatie van Orion

Het begin van de huidige gebeurtenissen begon in feite miljoenen jaren geleden in een verre Kosmos en interstellaire Oorlogen genaamd 'De Orion Oorlogen' of 'De Miljoenjarige Oorlog', een enorm conflict tussen verschillende grote interstellaire geslachten en meerdere constellaties. Wat we nu meemaken is de laatste episode van deze oorlogen en alles wat er nu op Aarde gebeurt, maakt er deel van uit.Zij worden de Orionoorlogen genoemd omdat vele rassen van hetzelfde geslacht van roofzuchtige indringers delen van de Melkweg van het sterrenbeeld Orion zijn beginnen over te nemen. Het is duidelijk dat deze indringers niet tot deze tijdlijn behoorden. Ze kwamen van elders, ofwel uit een andere sector van de Melkweg of uit een ander heelal. We weten niet precies waar ze vandaan kwamen, maar ťťn ding is zeker: ze waren niet van Orion. Ze waren gewoon door poorten gereisd die naar het sterrenbeeld Orion leidden.

Tijdlijnen kunnen gemakkelijk worden overgestoken door elk ras met de technologische capaciteit om dat te doen in hun ruimteschepen. En deze indringers moeten het niet hebben gehad, want zij gebruikten natuurlijke portalen; toen zij uit het wormgat kwamen waar zij doorheen reisden, bevonden zij zich in het sterrenbeeld Orion. En van daaruit begonnen ze het nabijgelegen gebied te koloniseren.Daarna richtten zij uitvalsbases op van waaruit zij konden komen en gaan en vervolgens kolonies konden stichten. Zij zetten hun veroveringen van vele sectoren en planeten in dit kwadrant voort, en kwamen uiteindelijk bij het sterrenbeeld Lyra, dat zij ook binnenvielen.

Deze episode is een heel bijzondere gebeurtenis die "De Grote Expansie" wordt genoemd, omdat toen de LyriŽrs werden aangevallen, zij hun huizen verlieten om zich op andere planeten te vestigen en zich te verspreiden, vandaar de term "expansie". Maar dit is ook het begin van de oude geschiedenis van de Aarde.

3.2 De indringers: draconische, reptielachtige en andere rassen

De LyriŽrs kwamen 40.000 jaar geleden op aarde aan. De indringers volgden snel daarna. Er is veel verwarring over de namen van de indringers, maar de hoofdstam is de Draconians, niet te verwarren met de Alpha-Draconians, die een andere soort op zich zijn.  

Hier zijn enkele kenmerken:

a) Alpha-Draconians: Draken

zijn niet de indringers. Ze zien eruit als draken;

Als ze ademen, ontbrandt de lucht van hun adem wanneer het in contact komt met zuurstof. Zij zijn viervoeters, maar in 2017 vertelde Zen die mij vertelde over een gevecht en de komst van honderden Alpha-Draconian schepen dat zij zeer groot en extreem sterk waren om twee Alpha-Draconians van elk minstens 8-10 ton vast te houden en dat zij op twee benen stonden. Ze kunnen dus ook tweevoetig worden als dat nodig is. Negatieve Alpha-Draconians bestaan nog steeds, maar in kleine aantallen. Zij zijn niet betrokken bij kolonisatie.

b) Draconians: Reptilians

maken deel uit van de indringers. De Draconians zijn van reptielachtige afkomst. De Orionoorlogen waren niet slechts ťťn ras, maar een veelheid van geallieerde reptielachtige rassen die alles koloniseerden wat zij konden in dit kwadrant.

Ze zien eruit als reptielen, hagedissen of krokodillen op twee poten. Zij zijn tweevoetig; zij beschouwen de Alpha-Draconians als hun goden (vooral de negatieve Alpha-Draconians).

 

 

Wanneer op Aarde de term "Reptilians" wordt gebruikt, wordt daaronder een groot aantal verschillende rassen verstaan, waaronder Draconians, Kingus die het talrijkst zijn op Aarde, Usungals en zij worden thans beschouwd als Repterrians, reptielachtigen die zich op Aarde hebben gevestigd en in ondergrondse bases leven.

c) De Repterrianen zijn gegroepeerd in verschillende conglomeraten van verschillende reptielensoorten die allen samenwerken; zij zijn zelf weer onderverdeeld in facties die geografische, politieke en financiŽle rijken op Aarde hebben opgebouwd en die hevig vechten om de macht te verwerven of te behouden.

 

De vele Kingus facties zijn bijvoorbeeld de Witte Kingus (Koninklijke - Elites), de Rode Kingus (Militairen) en de Groene Kingus (die de leiding hebben over al het andere en degenen zijn die je het meest kent).

 

d) Andere koloniserende rassen

Andere rassen worden door de GFWiŽrs (Galactic Federation of Worlds) nog steeds als invasief beschouwd, zoals: de Oranjes, de Meesters (die Grote Grijzen zijn), sommige lijnen van Zeta's (Kleine Grijzen), de Malakaks, de Grote Witten.

Eveneens door de GFW als gevaarlijk voor de mens beschouwd, zijn bepaalde positieve maar zeer manipulatieve facties zoals bepaalde PleiadiŽrs of ultra-controllers zoals groepen Ummieten.

Het is daarom raadzaam noch het positieve, noch het negatieve te veralgemenen tot alle stammen en individuen en een neutrale en onafhankelijke houding en een kritische geest aan te nemen.

3.3 - De grote expansie: kolonisatie van de sterrenbeeld Lyra

De indringers van het Reptiliaanse geslacht kwamen aan in het sterrenbeeld Lyra omdat het zonnestelsel Vega verscheidene mooie planeten heeft die hen interesseerden; naarmate deze invasie voortschreed en bevolkingen werden uitgeroeid, vrouwen en kinderen gescheiden, mannen gedood in de strijd of door bruut en woest geweld, zochten de LyriŽrs die reeds interstellair waren, hun toevlucht op andere planeten. Ze besloten zich op te splitsen en in kleine groepjes te vertrekken om een betere overlevingskans te hebben.

Zij vlogen in verschillende richtingen en verschillende zonnestelsels, voornamelijk naar ons zonnestelsel SOL13, M45 het sterrenbeeld Stier en de Pleiadencluster, en M33 het sterrenbeeld Driehoek.

 

 

3.4 - Aankomst van de LyriŽrs op Aarde, in LemuriŽ

Aardse referenties plaatsen de landing van de eerste groep LyriŽrs op Aarde tussen 50.000 en 250.000 jaar geleden, maar volgens de databases van mijn contacten is het waarschijnlijker dat het 40.000 jaar geleden is.

Zij vestigden zich in LemuriŽ, een groot gebied van het huidige EuraziŽ, op het Aziatische continent en subcontinent. In die tijd was Japan geen eiland; het maakte nog deel uit van het continent. Handel en commercie bloeiden tussen LemuriŽ en Tiamat (Malduk), die nog niet verdwenen was en die de ouden aan hun hemel zagen als de "Tweede Zon" of de "Morgenster"; Tiamat was inderdaad een waterplaneet en weerkaatste het zonlicht schitterend.

Na de invasie van hun planeten en de uitroeiing van hun rassen te zijn ontvlucht, hebben de LyriŽrs zich zo exponentieel in de kosmos uitgebreid, dat zij alleen al in dit kwadrant van het melkwegstelsel minstens 400.000 menselijke soorten hebben voortgebracht die als twee druppels water op hen lijken en onder hen bevinden zich de Aardbewoners.

Als deze 400.000 soorten een spijkerbroek en een T-shirt dragen, kunnen ze zich gemakkelijk voordoen als aardbewoners. En zij spelen het op wanneer zij infiltreren in de aardse samenleving, zoals de Alfratians, Venusians, Pleiadians, Engans of Ummites die er allemaal uitzien als aardbewoners maar met andere kenmerken en details.

3.5 - Co-habitatie van LyriŽrs, Denisovans, Neanderthalers en andere Proto-Hominidensoorten

Toen de LyriŽrs 40.000 jaar geleden op aarde aankwamen, leefden er al verschillende rassen en ondersoorten van hominiden op aarde die de Dieslientiplex (ArcturiŽrs) en Etorthanen al hadden gevestigd.

Zowel Denisovans als Neanderthalers overleefden op de een of andere manier tot ongeveer 15.000 jaar geleden, en veel van hun genen overleven vandaag in de moderne mens, hoofdzakelijk in AziŽ en op eilanden in Zuidoost-AziŽ (Denisovans) of in Europa, het Midden-Oosten en AustraliŽ (Neanderthalers). De belangrijkste Neanderthaler-beschaving ontwikkelde zich in het Karpatengebergte, het huidige RoemeniŽ.

In tegenstelling tot wat op Aarde algemeen wordt gecommuniceerd, werd het DNA van de genen van de Neanderthalers niet genetisch gemodificeerd door reptielachtigen. Zij ontwikkelden zich parallel met de stellaire LyriŽrs; zij vermengden zich sociaal en paren. Op Aarde zeggen wetenschappers dat Homo Sapiens Sapiens afstamt van een wisselwerking tussen Neanderthalers en Homo Sapiens, maar in de buitenaardse databanken wijst alles erop dat Homo Sapiens Sapiens de rechtstreekse afstammelingen zijn van LyriŽrs.

Er is helaas geen hard bewijs, want zelfs GFW vraagt zich af hoe men de exponentiŽle evolutie van de mens door het hele melkwegstelsel kan verklaren als hij niet is uitgegroeid tot een van de meest succesvolle biologische soorten aller tijden. Het beeld van het menselijk ras op Aarde als het resultaat van Darwinistische evolutie, of genetische manipulatie van DNA door Anunnaki, of religieuze wonderen en goddelijke interventie, zijn allemaal verzonnen concepten die naar de Aarde zijn gelekt via bestaande systemen om de menselijke kennis en psyche te beheersen en hen te vervreemden van hun ware stellaire oorsprong. Mijn contacten wijzen erop dat zelfs als natuurlijke selectie binnen een soort werkt, er zich geen totaal andere soort uit zal ontwikkelen. Natuurlijke selectie selecteert alleen de beste aspecten van de soort om de beste genen te behouden, maar de soorten zelf evolueren niet op Darwinistische wijze.

EN:

4. EFFECTS OF INTERSTELLAR WARS

on the entire solar system SOL13

4.1 SOL13 Solar System: identification and composition.

a) Name of the solar system: SOL13

There is no solar system No. 12. The number 13 in the name given to the solar system SOL13 by the interstellar races was given only because they consider 13 planets in its composition. It is a unique name that means there are 13 planets around SOL (the sun). In the compositions of other solar systems, binary systems are very common and natural moons are very rare. The moons are often Dyson spheres or artificial biospheres. SOL13 is a self-contained, non-binary system, it does not have two suns; Earth has different names for different interstellar races, just as on Earth the names differ according to ethnicity or belief system.

b) Composition of SOL13: 13 planets.

The 13 planets that make up SOL13 and are considered by the GFW, starting with the sun, are

1. Mercury - 2. Venus - 3. Earth - 4. Mars - 5. Tiamat (Malduk) (meaning "Liquid Planet") - 6. Saturn - 7. Jupiter - 8. Uranus - 9. Neptune - 10. Pluto (for the interstellar races, Pluto is a planet) - 11. Eris (one moon: Dysnomia) (GFW name: Ohalu) - 12. Haumea (2 moons: Hi'iaka and Namaka) - 13. Makemake (no moons).

There are more minor planets in the solar system SOL13, but they are not considered by Earth experts. From the GFW point of view, the reason to consider Pluto, Eris, Haumea or Makemake is that they are full of complex and lush life.

Moreover, even without Tiamat and without the Nį5 and despite the fact that Jupiter has swapped places with Saturn, the latter is still listed as Nį6 in their lists (explanation is given a little further on in this video).

c) Interstellar names for the Earth

Earth has many names for many different interstellar races. Just like on Earth, the name is different for different ethnic groups or belief systems.

The names used are: 

- (a) Terra,

- (b) Gaia used by most extraterrestrials, including: Andromedians, Dieslientiplex (Arcturians), Alfratians, Antarians, Syrians,

- c) Mauna is used by the Lyrians and Urmahs of the constellation Lyra (the feline race that lives there). It means "The Silent" because the earth is enclosed in a high-energy 3D toroidal field that prevents the races living outside and in 5D from hearing it,

- d) Nizť also means "Silent Planet" in the ancient Pleiadian language Taygetan, but this name has been dropped in favor of Gaia or Terra,

- e) Oyagaa is used by the Ummites or "Cold Planet of the Square" because their central artificial intelligence received a very low frequency radio transmission from Earth in 1948. The signals received were in Morse code and their technicians misinterpreted the binary code because they thought it was a mathematical equation of four orthogonal points on a plane: a square.

4.2 - Effects of the Interstellar Wars on the Planets

As they left their planets to survive and settle elsewhere, the Lyrians were pursued by the invaders ... and in turn the invaders were pursued by the forces of the GFW who had gathered to stop them. In the heat of battle, serious mistakes were made and it was the GFW forces, the GFWians, who were responsible for the destruction of Mars when they attempted to destroy the reptilian bases on the surface. These are not the reptilians. The two sides ended up fighting an intense and deadly war on Mars in which they suffered heavy losses. Nuclear and plasma weapons were used to repel the invaders and these explosions struck the entire solar system and planets as far away as Jupiter; the consequences were devastating and devastating. Never before in interstellar history had a war destroyed an entire solar system:

 

 

(a) Mercury: approach and vitrification by the Sun

Mercury, which is as small as the biosphere moon, is undergoing a distortion caused by the change of energy throughout the solar system. It was hurled toward the sun and moved closer to it. From a temperate planet full of life, it changed to an extreme one that went from +400įC to -150įC. This caused a vitrification of the rocks and surface, a total devastation and the destruction and complete extermination of all life surrendered to the burning rays of the sun.

b) Venus: great floods, becomes a water planet

Venus was flooded and received even more water than Earth; it became a water planet, and its vast and beautiful continents collapsed under the water, so that only the sparse islands, which were once its highest mountains, rose above the water.

c) Earth: floods, pole shift, ice flashes

The last ice age on Earth occurred 25,000 years ago, not 15,000 years ago as experts claim. This sequence of events, beginning with the explosions on Mars, caused the poles to shift. The consequences were catastrophic, as the Earth's magnetism and gravity were disrupted, causing the Earth's crust to shift, continents to shift, mountains to tilt, and enormous volcanic activity to occur, with rocks the size of huge buildings flying everywhere in the air. The continents that were shaken changed into the continents you know today. None of this was gradual. The interstellar databases indicate that it all happened not too long ago and dramatically. It was dramatic and sudden, and caused the near total extinction of life on the entire Earth. This could explain why animals, overwhelmed, suddenly disappeared or became rigid in their daily activities.

d) Mars: partial destruction and desertification.

Mars was partially destroyed and went from a planet full of lush forests and life to an arid desert sphere with a chaotic climate and what it looks like today. What we see of Mars is the result of the Interstellar Wars.

(e) Tiamat: total disintegration.

For Tiamat (Malduk), the shock waves caused a shift of energies on the planet, which disintegrated. The solid part of the planet became the asteroid belt, consisting mainly of frozen dirty ice and pieces of continents and the liquid part and the geese fell on Venus and Earth which were flooded. 500 years after Tiamat's disintegration, the biosphere moon is placed near Earth to stabilize its orbit and climate (see the ACTION 4 video "The Moon: Artificial Anamorphosis" for more details.

(f) Saturn: moves away and changes position with Jupiter

For Saturn: the planet was much closer to Earth at the time and was easily visible, as was Jupiter. Both moved away and changed position. Saturn took Jupiter's place and Jupiter took Saturn's place. Saturn was called the "Black Sun" because it has natural portals that were used by certain negative interstellar races at the time. Occult religions and groups on Earth refer to Saturn as a black cube because of the planet's frequencies. It has a special geometry that produces the number 666, and a cube also has 6 sides, hence the symbolic association with a "black cube."

In the 1950s, the Black Sun became the symbol of Nazi mysticism, consisting of three closely intertwined swastikas, twelve times the sign Sōwilō of the runic alphabet, which refers to Sůl, the personification of the Sun in Norse mythology.

It has two directions of rotation because occult groups think in double terms. The symbol refers to a worship of Saturn in modern times, but from a time when negative entities traveled through its gates.

Today Saturn is under the positive extraterrestrial protectorate of the GFW. If there are any negative references left on Earth, they are neither real nor effective; they are only those of the secret societies that continue to use them as symbols and references.

Saturn is not at all what it was then. It is a manifest planet, a very beautiful planet. Everything that lives there is flora and fauna that has been artificially terrorized, like all gas-phase planets by the GFWians. There is no advanced civilized life or human or Saturnian populations as some people claim.

(g) Jupiter: distance from and change of position with Saturn

The planet Jupiter was also closer to Earth and could be seen from Earth. In the total cataclysm, it moved away and reversed its position with Saturn.

 

====================================================================

NL:

4. GEVOLGEN VAN INTERSTELLAIRE OORLOGEN

op het gehele zonnestelsel SOL13

 

4.1 SOL13 Zonnestelsel: identificatie en samenstelling

a) Naam van het zonnestelsel: SOL13

Er is geen zonnestelsel nr. 12. Het getal 13 in de naam die door de interstellaire rassen aan het zonnestelsel SOL13 is gegeven, is alleen gegeven omdat zij 13 planeten in de samenstelling ervan beschouwen. Het is een unieke naam die betekent dat er rond SOL (de zon) 13 planeten zijn. In de samenstellingen van andere zonnestelsels komen binaire systemen zeer vaak voor en zijn natuurlijke manen zeer zeldzaam. De manen zijn vaak Dyson-sferen of kunstmatige biosferen. SOL13 is een op zichzelf staand, niet-binaire stelsel, het heeft geen twee zonnen; de Aarde heeft verschillende namen voor verschillende interstellaire rassen, net zoals op Aarde de namen verschillen naar gelang etniciteit of geloofssysteem.

 

b) Samenstelling van SOL13: 13 planeten

De 13 planeten die samen SOL13 vormen en die door de GFW in aanmerking worden genomen, te beginnen bij de zon, zijn

1. Mercurius - 2. Venus - 3. Aarde - 4. Mars - 5. Tiamat (Malduk) (wat betekent: 'Vloeibare Planeet') - 6. Saturnus - 7. Jupiter - 8. Uranus - 9. Neptunus - 10. Pluto (voor de interstellaire rassen is Pluto een planeet) - 11. Eris (ťťn maan: Dysnomia) (GFW -naam: Ohalu) - 12. Haumea (2 manen: Hi'iaka en Namaka) - 13. Makemake (geen manen).

Er zijn meer kleine planeten in het zonnestelsel SOL13, maar zij worden niet in aanmerking genomen door aarddeskundigen. Vanuit het oogpunt van de GFW is de reden om Pluto, Eris, Haumea of Makemake in aanmerking te nemen, dat zij vol complex en weelderig leven zitten.

Bovendien, zelfs zonder Tiamat en zonder de Nį5 en ondanks het feit dat Jupiter van plaats is verwisseld met Saturnus, staat deze laatste nog steeds als Nį6 in hun lijsten (uitleg wordt iets verderop in deze video gegeven).

c) Interstellaire namen voor de Aarde

De aarde heeft veel namen voor veel verschillende interstellaire rassen. Net als op aarde is de naam verschillend voor verschillende etnische groepen of geloofssystemen.

 

De gebruikte namen zijn:

- a) Terra,

- b) Gaia gebruikt door de meeste buitenaardsen, waaronder: Andromedianen, Dieslientiplex (ArcturiŽrs), Alfratianen, AntariŽrs, SyriŽrs,

- c) Mauna wordt gebruikt door de Lyrianen en Urmahs van het sterrenbeeld Lyra (het katachtige ras dat daar leeft). Het betekent "De Stille" omdat de aarde is ingesloten in een hoogenergetisch 3D toroÔdaal veld dat verhindert dat de rassen die buiten en in 5D leven het kunnen horen,

- d) Nizť betekent ook "Stille Planeet" in de oude Pleiadische taal Taygetan, maar deze naam is vervallen ten gunste van Gaia of Terra,

- e) Oyagaa wordt gebruikt door de Ummieten of "Koude Planeet van het Vierkant" omdat hun centrale kunstmatige intelligentie in 1948 een zeer laagfrequente radiotransmissie van de Aarde ontving. De ontvangen signalen waren in morsecode en hun technici interpreteerden de binaire code verkeerd omdat zij dachten dat het een wiskundige vergelijking was van vier orthogonale punten op een vlak: een vierkant.

4.2 - Gevolgen van de Interstellaire Oorlogen op de Planeten

Toen zij hun planeten verlieten om te overleven en zich elders te vestigen, werden de LyriŽrs achtervolgd door de indringers ... en op hun beurt werden de indringers achtervolgd door de strijdkrachten van de GFW die zich hadden verzameld om hen tegen te houden. In het heetst van de strijd werden ernstige fouten gemaakt en het waren de GFW strijdkrachten, de GFWians, die verantwoordelijk waren voor de verwoesting van Mars toen zij probeerden de reptielachtige bases op het oppervlak te vernietigen. Dit zijn niet de reptielachtigen. De twee partijen vochten uiteindelijk een intense en dodelijke oorlog uit op Mars waarbij zij zware verliezen leden. Nucleaire en plasmawapens werden gebruikt om de indringers af te weren en deze explosies troffen het hele zonnestelsel en planeten tot aan Jupiter; de gevolgen waren verschrikkelijk en verwoestend. Nooit eerder in de interstellaire geschiedenis had een oorlog een heel zonnestelsel vernietigd:

 

 

a) Mercurius: nadering en verglazing door de zon

Mercurius, dat zo klein is als de biosfeer-maan, ondergaat een vervorming die veroorzaakt wordt door de verandering van energie in het hele zonnestelsel. Het werd naar de zon geslingerd en kwam er dichterbij. Van een gematigde planeet vol leven veranderde hij in een extreme planeet die van +400įC naar -150įC ging. Dit veroorzaakte een verglazing van de rotsen en het oppervlak, een totale verwoesting en de vernietiging en volledige uitroeiing van al het leven dat aan de brandende stralen van de zon werd overgeleverd.

b) Venus: grote overstromingen, wordt een waterplaneet

Venus werd overstroomd en kreeg nog meer water dan de Aarde; het werd een waterplaneet, en haar uitgestrekte en prachtige continenten stortten in onder het water, zodat alleen de spaarzame eilanden, die eens haar hoogste bergen waren, boven het water uitstaken.

c) Aarde: overstromingen, poolverschuiving, ijsflitsen

De laatste ijstijd op aarde vond 25.000 jaar geleden plaats, niet 15.000 jaar geleden zoals de deskundigen beweren. Deze opeenvolging van gebeurtenissen, beginnend met de explosies op Mars, deed de polen verschuiven. De gevolgen waren catastrofaal, want het magnetisme en de zwaartekracht van de aarde werden verstoord, waardoor de aardkorst verschoof, continenten verschoven, bergen kantelden en enorme vulkanische activiteit plaatsvond, waarbij rotsen zo groot als enorme gebouwen overal in de lucht vlogen. De continenten die door elkaar werden geschud, veranderden in de continenten die u nu kent. Dit alles ging niet geleidelijk. De interstellaire databases geven aan dat het allemaal nog niet zo lang geleden is gebeurd en dramatisch. Het was dramatisch en plotseling, en veroorzaakte het bijna totale uitsterven van het leven op de hele Aarde. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat dieren, overrompeld, plotseling verdwenen of verstard raakten in hun dagelijkse bezigheden.

d) Mars: gedeeltelijke vernietiging en woestijnvorming

Mars werd gedeeltelijk vernietigd en ging van een planeet vol weelderige bossen en leven naar een dorre woestijnbol met een chaotisch klimaat en hoe het er nu uitziet. Wat we van Mars zien is het resultaat van de Interstellaire Oorlogen.

e) Tiamat: totale desintegratie

Voor Tiamat  (Malduk)veroorzaakten de schokgolven een verschuiving van energieŽn op de planeet, die desintegreerde. Het vaste deel van de planeet werd de asteroÔdengordel, hoofdzakelijk bestaande uit bevroren vuil ijs en stukken van continenten en het vloeibare deel en de ganzen vielen op Venus en Aarde die overstroomd werden. 500 jaar na de desintegratie van Tiamat wordt de biosfeer-maan in de buurt van de aarde geplaatst om haar baan en klimaat te stabiliseren (zie de ACTION 4-video "De maan: kunstmatige anamorfose" voor meer details.

f) Saturnus: verwijdert zich en verandert van positie met Jupiter

Voor Saturnus: de planeet stond toen veel dichter bij de aarde en was goed zichtbaar, net als Jupiter. Beiden bewogen weg en wisselden van positie. Saturnus nam Jupiters plaats in en Jupiter nam Saturnus' plaats in.

Saturnus werd de "Zwarte Zon" genoemd omdat hij natuurlijke portalen heeft die destijds door bepaalde negatieve interstellaire rassen werden gebruikt.

Occulte religies en groepen op Aarde verwijzen naar Saturnus als een zwarte kubus vanwege de frequenties van de planeet. Het heeft een bijzondere geometrie die het getal 666 oplevert, en een kubus heeft ook 6 zijden, vandaar de symbolische associatie met een "zwarte kubus".

In de jaren vijftig werd de Zwarte Zon het symbool van de nazi-mystiek, bestaande uit drie nauw met elkaar verweven hakenkruizen, twaalf maal het teken Sōwilō van het runenalfabet, dat verwijst naar Sůl, de personificatie van de Zon in de Noorse mythologie.

Het heeft twee draairichtingen omdat occulte groepen in dubbele termen denken. Het symbool verwijst naar een verering van Saturnus in de moderne tijd, maar uit een tijd waarin negatieve entiteiten door zijn poorten reisden.

Vandaag staat Saturnus onder het positieve buitenaardse protectoraat van de GFW. Als er op aarde nog negatieve verwijzingen zijn, zijn die noch reŽel, noch effectief; het zijn alleen die van de geheime genootschappen die ze als symbolen en verwijzingen blijven gebruiken.

Saturnus is helemaal niet meer wat het toen was. Het is een manifeste planeet, een hele mooie planeet. Alles wat daar leeft is flora en fauna die kunstmatig is geterraformeerd, zoals alle gasfase planeten door de GFWianen. Er is geen geavanceerd beschaafd leven of menselijke of Saturniaanse bevolkingen zoals sommige mensen beweren.

g) Jupiter: afstand tot en verandering van positie met Saturnus

De planeet Jupiter stond ook dichter bij de aarde en kon vanaf de aarde worden gezien. In het totale cataclysme, bewoog het weg en keerde zijn positie om met Saturnus.

EN:

5. FINAL PHASE and LAST EPISON of the ORION WARS

 

After the creation of the 3D matrix around Earth, GFWian forces, represented by multiple interstellar races including many Pleiadians, returned to Earth to try to remove the control systemThey installed power generators at various strategic points all over the Earth in Alaska, Siberia, Crimea, China, South America, Australia, Central America, Mexico, Croatia, Serbia, Romania, Egypt, and at the place where the South Pole used to be and which is now under water near the Bahamas. These energy and high frequency generators are the pyramids.Everything was going according to plan, until a strong reptilian attack came. Unlike the reptilians, who had not been able to come out and develop their technologies, the reptilian forces from the outside had fully immersive electromagnetic toroidal propulsion systems on their ships and could come and go through the electromagnetic bubble.

During the battle on Earth, the then smaller Federation forces suffered damage and many deaths, so they had to evacuate the bases they had begun to build. They returned several times to secretly help the Lyrians on Earth, but without success. These GFWians are considered on Earth to be the Fallen Angels, the Elohim, and the Egyptian and Sumerian gods.

 

====================================================================

NL:

5. FINALE FASE en LAATSTE EPISODE van de ORION WARS

 

Na de totstandkoming van de 3D-matrix rond de Aarde keerden GFWische strijdkrachten, vertegenwoordigd door meerdere interstellaire rassen waaronder veel PleiadiŽrs, terug naar de Aarde om te proberen het controlesysteem te verwijderen. Zij installeerden stroomgeneratoren op verschillende strategische punten overal op aarde in Alaska, SiberiŽ, de Krim, China, Zuid-Amerika, AustraliŽ, Midden-Amerika, Mexico, KroatiŽ, ServiŽ, RoemeniŽ, Egypte, en op de plaats waar vroeger de Zuidpool was en die nu onder water ligt bij de Bahamas. Deze energie en hoge frequentie generatoren zijn de piramides. Alles verliep volgens plan, tot er een sterke reptielaanval kwam. In tegenstelling tot de reptielachtigen, die niet in staat waren geweest naar buiten te komen en hun technologieŽn te ontwikkelen, hadden de reptielachtige strijdkrachten van buitenaf volledig onderdompelende elektromagnetische toroÔdale voortstuwingssystemen op hun schepen en konden komen en gaan door de elektromagnetische belt. Tijdens de strijd op aarde liepen de toen nog kleinere strijdkrachten van de Federatie schade op en vielen er vele doden, zodat zij de bases die zij waren begonnen te bouwen, moesten evacueren. Zij keerden verschillende malen terug om de LyriŽrs op Aarde heimelijk te helpen, maar zonder succes. Deze GFWiŽrs worden op Aarde beschouwd als de Gevallen Engelen, de Elohim, en de Egyptische en Sumerische goden.

 

EN:

6. ISHTAR AND THE KEY OF ANKH

 

Of the most famous figures in ancient Sumerian history who worked for the liberation of the Lyrians or Earth's peoples, Ishtar remains one of the most famous and the most unknown. This same personality is the reincarnation of such characters as Istcha, Isis, Inanna, Aphrodite, Astarte, Pattini. She appears several times on Earth under different names and characters, one of the most famous of modern times being that of Mary Magdalene, where she embodies the "Christ" Consciousness (Crystal and Divine Consciousness).

The reason I bring this up as the last part of this video is simply to demonstrate that even in Earth's human history, interstellarity was present and, unlike today, was part of everyday life. Spaceships traversed the sky and many ancient myths and paintings mention it in one way or another.

According to my contacts, Egypt is 40,000 years old and the characters often represented as Gods or Goddesses were real people in positions of power with interstellar abilities and the ability to pilot spaceships. Ishtar seems to me to be one of the best examples.

6.1 - The myths of Ishtar.

On Earth, the daughter of Ningal, according to the Sumerians, and known as the goddess of the moon, she is the same woman reincarnated under multiple characters and different names. She appears on various planets in 3D and 5D throughout the ages. She is also "MA" the mother of SIL0 (and later versions) which I mention in THE BRIEF Nį4 of page 6, and more specifically page 8 (please refer to it for more details).

Ishtar, is associated with the concept of the Creating Mother, Goddess and P'taal on Earth (P'Taal: Ancient Sage, Enlightened One). Her name and symbols have been interpreted in many ways by different cultures, some more accurately than others, but none of them come close to the truth and to her true person, the reality of her life and perspectives.

6.2 - The reality of Ishtar and the new reading of her symbols

Her real name: Ishta de Erra, which is only one of her many incarnations, was a Pleiadian geneticist, exo-anthropologist and archaeologist who sought to uncover the past of primitive civilizations in order to implant new concepts and knowledge to promote their development.

She has been involved in multiple operations to free certain civilizations or planets from invading species or reptilians, specializing in eliminating negative mind control through advanced neural strategies and leading populations in a constructive manner.

She still hides from the dark powers; she was spotted working with the GFWforces in 10,500 BCE; she was injured in the confrontations on Mars and withdrew from the front. Running away with her ship, piloted by her lifelong love (Dumuzi in the myths) because she was wounded, she sets out for Tiamat as the planet is hit by shock waves. Her ship, herself and the pilot are destroyed.

Escaping the persecution of the negative forces, she hides her daughter in the forests near the lake of the plateaus, on the planet Erra in the constellation of Taurus (M45), near the mountain "Pic de la MŤre" which resembles the Matterhorn both by its shape and by its name (etymology: "matte, matter", alluvial plain, mother and "horn", peak, horn), called in French: le Mont Cervin, in Switzerland where the landscapes and mountains of the Alps remind her of those of the planet Erra. Although the stories vary widely and are all incomplete interpretations of the same person, on Earth she has been in contact with and influenced several great cultures, mainly in the Near and Far East, as Astarte (Phoenicia), Ishtar (Babylon), Pattini (India), Isis (Egypt). She has also worked with the Enki people (Enki and Enlil are peoples for the interstellar races, not humans) who have the same goals.

She is also known for her psychic powers, her telepathy, and the great ancient wisdom she has accumulated over time, which she expresses openly and clearly.

She is back on Earth at this difficult time to assist in the transition to 5D. She has two children: a daughter in 5D (SIL0 who passed away but was succeeded by other versions from other timelines) and a son in 3D.

 

 

These two representations show that she has 2 wings, 2 Ankh keys, one in each hand, 2 owls, 2 lions, 2 hawk legs, snakes on her head and that she sits. Let us see their actual interpretation from a stellar point of view by following the numbering:

 Falcon's feet:

Her feet are represented by falcon feet, because in ancient Egypt the abilities or traits of people were symbolically represented by the abilities of animals. Falcons are :

. the fastest in a diving flight (estimated speed 497 km/h),

. their eyes have two foveas and 3 zones of vision, normal and distant: they can see a bird in flight from 6 km away,

. their claws are powerful; in this image, the claws seize the two lions of Egypt.

 Lions:

The lions represent Egypt and the Egyptian powers it controls.

 Seated position:

Ishtar is often seen kneeling or sitting. The falcon symbolism is used to show that she can fly silently and quickly with her spaceship. But since no bird flies sitting down.... indicates that it is a person sitting in a cockpit and piloting a spaceship.

 Wings:

When the wings are down, they indicate that they can fly. When they are up, that of really flying in a spaceship.

 Owls / Chouettes:

- Two owls / chouettes correspond to 2 main spacecraft or fleets,

The eyes represent wormholes and gates. This means that Ishtar can control time, manipulate time and cross timelines,

- The owl also represents Wisdom, as do the snakes on her head.

 Snakes on the Head:

The use of snake symbolism means many things:

9 solar systems: a snake for each solar system that is part of the Pleiades cluster: Alcyone, Atlas, Celeno, Electra, Maia, Merope, Pleione, Sterope and Asterope, Taygeta

DNA: strands of DNA and Ishtar's ability to alter it because she was an Expert Geneticist. She did not change the genes in a laboratory, but by using reason, logic and Consciousness. That's why the DNA is on her head. The word "genesis" comes from the Ancient Greek γενέσθαι "gen-esthai": genes of Ishtar, coming into the world, birth, creation.

Woman: in ancient Egypt, woman was symbolized first by a snake and then by a small seated woman. The snakes because they are associated with DNA and the woman for her genes. Therefore, designers, creators and wisdom.

Spaceship:

The snake on the head or forehead, signifies a ship coming out of the chakra / vestibule and light. That there is a serpent coming out of the head means that it contains and transmits wisdom and knowledge or that Ishtar herself is the portal, the light, so by extension: a god or goddess.

 Taurus:

The bull corresponds to the constellation of Taurus M45, where the Pleiades cluster is located, and to the age of Taurus; but for Ishtar she represents the sun and the cult of the sun on the side of ancient Egyptian polytheism with a multitude of gods and deities and not on the side of the exclusive monotheism of Akhenaten or Nefertiti and the cult of Aton, the black sun, which she opposes (symbols adopted by the earthly cabbalist in the form of the black cube and Saturn).  

 Key of Ankh:

Earthlings say that the Key of Ankh is the symbol of life, or life force; this interpretation is based on recent Egyptian history. But in reality, the Key of Ankh is something very different.... See for yourself.

Here is the reality of the key of Ankh. Do you know what it is?

The terrestrial equivalent of the real key of Ankh, can be found in this example of the cockpit of the Supermarine Spitfire Mk IX used during World War II.

You wouldn't know it, of course, but the controls of an individual spaceship are similar to these controls. And as you can see, this piece looks like the key of Ankh.

The Key of Ankh is none other than the key, the control of a spaceship, to this day. It allows the engine to be turned on and navigated through space, just as the controls of this aircraft allow it to be started and navigated through the air.

Of course, this key, this control has been stylized over time, but the reality is this: just as you use a key to start the engine of your car, it is a key to start the engine and manual controls of a spacecraft.

====================================================================

NL:

6. ISHTAR EN DE SLEUTEL VAN ANKH

 

Van de beroemdste figuren uit de oude Soemerische geschiedenis die ijverden voor de bevrijding van de LyriŽrs of de aardse bevolkingen, blijft Ishtar een van de beroemdste en de onbekendste. Deze zelfde persoonlijkheid is de reÔncarnatie van personages als Istcha, Isis, Inanna, Aphrodite, Astarte, Pattini. Zij verschijnt verschillende malen op Aarde onder verschillende namen en karakters, een van de bekendste van de moderne tijd is die van Maria Magdalena, waar zij het 'Christus' Bewustzijn belichaamt (Kristal en Goddelijk Bewustzijn).

 

De reden waarom ik dit als laatste deel van deze video ter sprake breng, is eenvoudig om aan te tonen dat zelfs in de menselijke geschiedenis van de aarde interstellariteit aanwezig is en, anders dan vandaag, deel uitmaakte van het dagelijks leven. Ruimteschepen doorkruisten de hemel en vele oude mythen en schilderijen vermelden het op een of andere manier.

Volgens mijn contacten is Egypte 40.000 jaar oud en waren de personages die vaak als Goden of Godinnen worden voorgesteld echte mensen in machtsposities met interstellaire vermogens en het vermogen om ruimteschepen te besturen. Ishtar lijkt me een van de beste voorbeelden.

6.1 - De mythes van Ishtar

Op aarde, de dochter van Ningal, volgens de SoemeriŽrs, en bekend als de godin van de maan, is zij dezelfde vrouw die gereÔncarneerd is onder meerdere personages en verschillende namen. Zij verschijnt op verschillende planeten in 3D en 5D door de eeuwen heen. Zij is ook "MA" de moeder van SIL0 (en latere versies) die ik vermeld in DE BRIEF Nį4 van bladzijde 6, en meer in het bijzonder bladzijde 8 (gelieve deze te raadplegen voor meer details). Ishtar, wordt geassocieerd met het concept van de Scheppende Moeder, Godin en P'taal op Aarde (P'Taal: Oude Wijze, Verlichte). Haar naam en symbolen zijn door verschillende culturen op vele manieren geÔnterpreteerd, de een nauwkeuriger dan de ander, maar geen van alle komt in de buurt van de waarheid en van haar ware persoon, de realiteit van haar leven en perspectieven.

6.2 - De realiteit van Ishtar en de nieuwe lezing van haar symbolen

Haar echte naam: Ishta de Erra, wat slechts ťťn van haar vele incarnaties is, was een Pleiadische geneticus, exo-antropologe en archeologe die het verleden van primitieve beschavingen trachtte bloot te leggen om nieuwe concepten en kennis in te planten om hun ontwikkeling te bevorderen.

Zij is betrokken geweest bij meerdere operaties om bepaalde beschavingen of planeten te bevrijden van binnendringende soorten of reptielachtigen, waarbij zij zich heeft gespecialiseerd in het elimineren van negatieve mind control door middel van geavanceerde neurale strategieŽn en het leiden van bevolkingen op een constructieve manier. Zij verbergt zich nog steeds voor de duistere machten; zij werd in 10.500 v. Chr. gesignaleerd toen zij met de GFW-troepen samenwerkte; zij raakte gewond bij de confrontaties op Mars en trok zich terug van het front. Terwijl ze wegloopt met haar schip, bestuurd door haar levenslange liefde (Dumuzi in de mythen) omdat ze gewond is geraakt, gaat ze op weg naar Tiamat terwijl de planeet door de schokgolven wordt getroffen. Haar schip, zijzelf en de piloot zijn vernietigd. Ontsnapt aan de vervolging van de negatieve krachten, verbergt zij haar dochter in de bossen bij het meer van de hoogvlakten, op de planeet Erra in het sterrenbeeld Stier (M45), bij de berg "Pic de la MŤre" die zowel door zijn vorm als door zijn naam lijkt op de Matterhorn (etymologie: "matte, materie", alluviale vlakte, moeder en "hoorn", piek, hoorn), in het Frans genaamd: le Mont Cervin, in Zwitserland waar de landschappen en de bergen van de Alpen haar doen denken aan die van de planeet Erra. Hoewel de verhalen sterk uiteenlopen en alle onvolledige interpretaties zijn van dezelfde persoon, is zij op aarde in contact geweest met verschillende grote culturen en heeft zij deze beÔnvloed, voornamelijk in het Nabije en Verre Oosten, als Astarte (PhoeniciŽ), Ishtar (Babylon), Pattini (India), Isis (Egypte). Zij heeft ook samengewerkt met het Enki-volk (Enki en Enlil zijn volkeren voor de interstellaire rassen, geen mensen) dat dezelfde doelen nastreeft. Zij is ook bekend om haar paranormale krachten, haar telepathie en de grote oude wijsheid die zij in de loop der tijd heeft vergaard en die zij open en duidelijk tot uitdrukking brengt.Ze is terug op Aarde in deze moeilijke tijd om te helpen bij de overgang naar 5D. Zij heeft twee kinderen: een dochter in 5D (SIL0 die overleed maar werd opgevolgd door andere versies uit andere tijdlijnen) en een zoon in 3D.

 

In deze twee voorstellingen is te zien dat zij 2 vleugels heeft, 2 Ankh-sleutels, ťťn in elke hand, 2 uilen, 2 leeuwen, 2 havikspoten, slangen op haar hoofd en dat zij zit. Laten we hun eigenlijke interpretatie vanuit stellair oogpunt zien door de nummering te volgen:

 Valkpoten:

Haar voeten worden voorgesteld door valkpoten, omdat in het oude Egypte de bekwaamheden of eigenschappen van mensen symbolisch werden voorgesteld door de bekwaamheden van dieren. Valken zijn :

...de snelste in een duikvlucht (geschatte snelheid 497 km/u),

. hun ogen hebben twee fovea's en 3 zones van zicht, normaal en veraf: zij kunnen een vogel in vlucht zien op 6 km afstand,

. hun klauwen zijn krachtig; in dit beeld grijpen de klauwen de twee leeuwen van Egypte.

 Leeuwen:

De leeuwen vertegenwoordigen Egypte en de Egyptische machtsmachten die het controleert.

 Zittende positie:

Ishtar wordt vaak knielend of zittend gezien. De valkensymboliek wordt gebruikt om te laten zien dat ze stil en snel kan vliegen met haar ruimteschip. Maar aangezien geen enkele vogel zittend vliegt... wijst dit erop dat het een persoon is die in een cockpit zit en een ruimteschip bestuurt.

 Vleugels:

Als de vleugels neer zijn, geven ze aan dat ze kunnen vliegen. Als ze op zijn, dat van echt vliegen in een ruimteschip.

 Uilen / Chouettes:

- Twee uilen / hiboe's komen overeen met 2 hoofdruimtetuigen of vloten,

De ogen stellen wormgaten en poorten voor. Dit betekent dat Ishtar de tijd kan controleren, de tijd kan manipuleren en tijdlijnen kan overschrijden,

- De uil staat ook voor Wijsheid, evenals de slangen op haar hoofd.

 Slangen op het hoofd:

Het gebruik van slangensymboliek betekent veel dingen:

9 zonnestelsels: een slang voor elk zonnestelsel dat deel uitmaakt van de Pleiadencluster: Alcyone, Atlas, Celeno, Electra, Maia, Merope, Pleione, Sterope en Asterope, Taygeta

DNA: strengen DNA en Ishtar's vermogen om het te wijzigen omdat ze een Expert Geneticus was. Zij veranderde de genen niet in een laboratorium, maar door gebruik te maken van verstand, logica en Bewustzijn. Dat is waarom het DNA op haar hoofd zit. Het woord "genesis" komt van het Oudgriekse γενέσθαι "gen-esthai": genen van Ishtar, ter wereld komen, geboorte, schepping.

Vrouw: in het oude Egypte werd de vrouw eerst gesymboliseerd door een slang en vervolgens door een kleine zittende vrouw. De slangen omdat ze geassocieerd worden met DNA en de vrouw voor haar genen. Daarom, ontwerpers, scheppers en wijsheid.

Ruimteschip:

De slang op het hoofd of voorhoofd, betekent een schip dat uit het chakra / voorportaal komt en licht. Dat er een slang uit het hoofd komt, betekent dat deze wijsheid en kennis bevat en doorgeeft of dat Ishtar zelf het portaal is, het licht, dus bij uitbreiding: een god of godin.

 Stier:

De stier komt overeen met het sterrenbeeld Stier M45, waar de Pleiadencluster zich bevindt, en met het tijdperk van de Stier; maar voor Ishtar vertegenwoordigt zij de zon en de cultus van de zon aan de kant van het oude Egyptische polytheÔsme met een veelheid van goden en godheden en niet aan de kant van het exclusieve monotheÔsme van Achnaton of Nefertiti en de cultus van Aton, de zwarte zon, waartegen zij zich verzet (symbolen overgenomen door de aardse kabbalist in de vorm van de zwarte kubus en Saturnus).

 Sleutel van Ankh:

Aardbewoners zeggen dat de Sleutel van Ankh het symbool is van leven, of levenskracht; deze interpretatie is gebaseerd op de recente Egyptische geschiedenis. Maar in werkelijkheid, is de sleutel van Ankh iets heel anders... Kijk zelf maar.

Hier is de realiteit van de sleutel van Ankh. Weet je wat het is?

Het aardse equivalent van de echte sleutel van Ankh, is te vinden in dit voorbeeld van de cockpit van de Supermarine Spitfire Mk IX die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. Je zou het niet weten, natuurlijk, maar de besturing van een individueel ruimteschip lijkt op deze besturing. En zoals je kan zien, lijkt dit stuk op de sleutel van Ankh.

De sleutel van Ankh is niemand minder dan de sleutel, de besturing van een ruimteschip, tot op de dag van vandaag. Het maakt het mogelijk de motor aan te zetten en door de ruimte te navigeren, net zoals de besturing van dit vliegtuig het mogelijk maakt het te starten en door de lucht te navigeren. Natuurlijk is deze sleutel, deze besturing in de loop van de tijd gestileerd, maar de realiteit is deze: net zoals u een sleutel gebruikt om de motor van uw auto te starten, is het een sleutel om de motor en de handbediening van een ruimteschip te starten.

EN:

CONCLUSION

 

All of these interstellar wars, the arrival and development of the Lyric or reptilian tribes on Earth and the true history of human interstellarity have been forgotten or erased and humanity has been robbed not only of its past and its history, but also of its true stellar identity. We are the direct descendants of the Lyrians, not through genetic engineering or because Earthlings are starseeds, but through direct descent. Earthlings are the direct descendants of the Lyrians.

Despite the dramatic devastation and cataclysmic effects of the terrible interstellar wars, and even in the face of total destruction and annihilation, there were a few survivors who took up the torch and restarted the human line on Earth.

But for these last survivors, who are the parents of today's Humanity, the trauma was great; it was integrated into the collective memory, at a deep and severe subconscious level, and in the DNA it was passed on from generation to generation, creating a post-traumatic stress syndrome that has greatly permeated the Earth collective and the species that has since become homo sapiens-sapiens.

This trauma led to the psychological fragmentation of the personality, the birth of the ego and the splitting of consciousness into the Unconscious and the Conscious.

  

  

    

 

 

(Image / excerpt from the video ACTION 2.3 (Part 2) - The Palimpsest)

These concepts were adopted, on Earth, by some impressive and wise scholars such as Sigmund Freud or Carl Gustav Jung who said:

 

"Your vision becomes clear when you can see into your heart.

He who looks outside himself is only dreaming.

He who looks within himself is waking up".

 

Or again:

 

"I am not what has happened to me

I am what I choose to become".

 

You are your own Ankh key, your navigational key, finding its rhythm with the metronome of love presented in ACTION 2.3 (Part 4).

The control, the division is over.

Define who you are.

Dare to be yourself.

Choose your becoming.

 

====================================================================

NL:

CONCLUSIE

 

Al deze interstellaire oorlogen, de komst en ontwikkeling van de Lyrische of reptielachtige stammen op Aarde en de ware geschiedenis van de menselijke interstelariteit zijn vergeten of uitgewist en de mensheid is niet alleen beroofd van haar verleden en haar geschiedenis, maar ook van haar ware stellaire identiteit.

Wij zijn de directe afstammelingen van de Lyrianen, niet door genetische manipulatie of omdat Aardbewoners sterrenzaden zijn, maar door directe afstamming. Aardbewoners zijn de directe afstammelingen van de Lyrianen.

Ondanks de dramatische verwoesting en de cataclysmische gevolgen van de verschrikkelijke interstellaire oorlogen en zelfs in het aangezicht van totale vernietiging en vernietiging, waren er een paar overlevenden die de fakkel overnamen en de menselijke lijn op Aarde weer op gang brachten.

Maar voor deze laatste overlevenden, die de ouders zijn van de huidige Mensheid, was het trauma groot; het werd geÔntegreerd in het collectieve geheugen, op een diep en ernstig onderbewust niveau, en in het DNA werd het doorgegeven van generatie op generatie, waardoor een posttraumatisch stresssyndroom ontstond dat het aardse collectief en de soort die sindsdien homo sapiens-sapiens is geworden, sterk heeft doordrongen. Dit trauma leidde tot de psychologische fragmentatie van de persoonlijkheid, de geboorte van het ego en de splitsing van het bewustzijn in het Onbewuste en het Bewuste.

 

     

     

 

(Beeld / fragment uit de video ACTION 2.3 (Deel 2) - The Palimpsest)

Deze concepten werden, op Aarde, overgenomen door enkele indrukwekkende en wijze geleerden zoals Sigmund Freud of Carl Gustav Jung die zeiden:

 

"Je visie wordt duidelijk als je in je hart kunt kijken.

Hij die buiten zichzelf kijkt, droomt alleen maar.

Hij die in zichzelf kijkt, wordt wakker".

 

of nog een keer:

 

"Ik ben niet wat mij is overkomen

Ik ben wat ik kies te worden".

 

U bent uw eigen Ankh-sleutel, uw navigatiesleutel, die zijn ritme vindt met de metronoom van de liefde, gepresenteerd in ACTIE 2.3 (deel 4).

De controle, de verdeling is voorbij.

Definieer wie je bent.

Durf jezelf te zijn.

Kies je worden.

 


 

 

 

 

web counter

 

Free Web Hosting