Return to Homepage

ET's - Index B

 

BARNARDIAN

 

EN:

 

NL:

 

 BAT BOWOULS

 

EN:

Universal Origin: We don't know where Bat Bowouls come from.

Physical Characteristics: Bat Bowouls are winged, short, stubby, and stand anywhere from two to four feet. Their bat faces are hid eous: they have razor-sharp teeth; slimy, wide noses; and mesmeriz ing black eyes. Their black-and-white flesh is cold and clammy and similar to frog skin.

Belief System: Their religion is dark, sadistic, and demonic. They only serve themselves.

Cosmic Agenda: Bat Bowouls are enslavers of anger, contempt, distraction, depression, despair, envy, grief, jealousy, pain, pensiveness, suicidal urges, and suffering. They want to destroy as many star seed souls as they can. They abhor the Galacterian Alignment and their consciousness-raising program.

Technology: Bat Bowouls' technology capabilities are unknown.

Consciousness Abilities: Bat Bowouls employ telepathic hypnosis that manipulates the lower part of the brain and forces the subject to be compliant. They feel their victims' fear, gain control over them, and destroy their physical bodies and souls through substance abuse.

You can thwart Bat Bowouls from mind control by raising your consciousness through spiritual practice, meditation, connection to Source, and shielding your mind and multidimensional bodies with a self-imagined shield of Archangel Michael.

Dimensional Capacity: Bat Bowouls live in the dark astral realm. They slither through this world and choose their victims to destroy, and enter their minds from behind the veil. Only a strong psychic or empath is able to detect them.

NL:

Universele oorsprong: We weten niet waar de Bat Bowouls vandaan komen.

Uiterlijke kenmerken: Vleermuis Bowouls zijn gevleugeld, kort, stomp, en staan overal van twee tot vier voet. Hun vleermuisgezichten zijn verbluffend: ze hebben vlijmscherpe tanden; slijmerige, brede neuzen; en betoverende zwarte ogen. Hun zwart-witte vlees is koud en klam en lijkt op kikkerhuid.

Geloofssysteem: Hun religie is duister, sadistisch en demonisch. Zij dienen alleen zichzelf.

Kosmische agenda: Vleermuis Bowouls zijn slavendrijvers van woede, minachting, afleiding, depressie, wanhoop, afgunst, verdriet, jaloezie, pijn, pensiviteit, suÔcidale driften en lijden. Ze willen zoveel mogelijk sterrenzaadzielen vernietigen als ze kunnen. Ze verafschuwen de Galactische Beweging en hun bewustzijnsverruimende programma.

Technologie: De technologische mogelijkheden van de Bat Bowouls zijn onbekend.

Bewustzijns capaciteiten: Bat Bowouls gebruiken telepathische hypnose die het onderste deel van de hersenen manipuleert en het onderwerp dwingt om volgzaam te zijn. Ze voelen de angst van hun slachtoffers aan, krijgen controle over hen en vernietigen hun fysieke lichaam en ziel door middel van drugsmisbruik.

Je kunt Bat Bowouls geestcontrole dwarsbomen door je bewustzijn te verhogen door spirituele oefening, meditatie, verbinding met de Bron, en door je geest en multidimensionele lichamen af te schermen met een zelfbedacht schild van Aartsengel MichaŽl.

Dimensionale Capaciteit: Vleermuis Bowouls leven in het duistere astrale rijk. Ze glibberen door deze wereld en kiezen hun slachtoffers uit om te vernietigen, en dringen hun geest binnen van achter de sluier. Alleen een sterk helderziende of empathicus is in staat hen te detecteren

 

BEESONITES

57

EN:

Universal Origin: Beesonites come from the Bootes constellation in the northern sky.

Physical Characteristics: Male and female Beesonites are on average five five to six feet. They have a thin insectoid body, four long, slender fingers with three joints and thumbs, enlarged aqua bee-like eyes, a human nose and mouth, and the ears of a small dog. Their skin is tan and smooth, like soft leather.
 

Belief System: Beesonites are master teachers of the Cosmic Law of One to other cultures who have just made the transformation from duality to fully conscious beings. Their energetic connection between all living things holds a respect like no other. They are known as benevolent sensitives. They are aware that all beings carry the entire history of the universe in their cells. Our interconnectedness to everything creates the Living Library of Akasha.

Cosmic Agenda: Beesonites are part of the Galacterian Alignment and participate in the Melchizedek Star Seed Program. They are also stationed in Galacterian Alignment motherships above Earth and across the solar system in preparation of its dimensional shift.

Technology: Beesonites have Galacterian motherships, starships, thought-ships, fleet ships, and scout ships. All their craft and com mand centers use biological supercomputers. Some of their spherical fleet and mothership's skin are designed after their own hypersensi tive bee-like eyes. The skin serves as a visual amplifier to pull images from afar closer just by thinking it so.
They have the normal healing modalities of the Galacterian Align ment, and incorporate some of their own unique technologies. With third eye sight they have the uncanny ability to see into body overlays and repair the damage through DNA, with the use of the vibrational DNA language converter. The device is a white wand with an oval tip. They understand that DNA is communicative, and when speaking its language, it responds to healing instantly. For more serious cas es, they have a DNA rejuvenation chamber that works on the same principles.

Consciousness Abilities: Beesonites are fully conscious and sovereign beings. They use multiwave telepathy, and their mind-to mind messages are so harmonious that waves of background sounds, music, love, and movement accompany conversation, as if watching a motion picture. It is a most pleasurable sensation when conversing with a Beesonite.
They are able to speak to any energy that is incapable of speech, including inanimate objects. As expert telekinesis technicians, Bee sonites are able to fold their mind interdimensionally and program the energy from there to lift any size object in the third dimension.

Dimensional Capacity: Beesonites have multirealm commander ship.

 

NL:

Universele oorsprong: Beesonieten komen uit het sterrenbeeld Bootes aan de noordelijke hemel.

Uiterlijke kenmerken: Mannelijke en vrouwelijke Beesonites zijn gemiddeld vijf vijf tot zes voet. Zij hebben een dun insectachtig lichaam, vier lange, slanke vingers met drie gewrichten en duimen, vergrote aqua bijachtige ogen, een menselijke neus en mond, en de oren van een kleine hond. Hun huid is bruin en glad, als zacht leer.


Geloofssysteem: Beesonieten zijn meester-leraren van de Kosmische Wet van Een aan andere culturen die net de transformatie van dualiteit naar volledig bewuste wezens hebben gemaakt. Hun energetische verbinding tussen alle levende wezens boezemt als geen ander respect in. Zij staan bekend als welwillende sensitieven. Zij zijn zich ervan bewust dat alle wezens de hele geschiedenis van het universum in hun cellen dragen. Onze onderlinge verbondenheid met alles creŽert de levende bibliotheek van Akasha.

Kosmische agenda: Beesonites maken deel uit van de Galactische Uitlijning en nemen deel aan het Melchizedek SterrenZaad Programma. Zij zijn ook gestationeerd in moederschepen van de Galactische Uitlijning boven de Aarde en in het hele zonnestelsel ter voorbereiding van de dimensionale verschuiving.

Technologie: De Beesonites hebben Galacteriaanse moederschepen, sterrenschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Al hun vaartuigen en communicatiecentra maken gebruik van biologische supercomputers. Sommige huiden van hun bolvormige vloot en moederschip zijn ontworpen naar hun eigen hypersensieve bijachtige ogen. De huid dient als een visuele versterker om beelden van veraf dichterbij te halen door er alleen maar aan te denken.

Zij beschikken over de normale genezingsmethoden van de Galactische Align ment, en hebben enkele van hun eigen unieke technologieŽn. Met hun derde oog kunnen zij in de lichaamsbedekkingen kijken en de schade via DNA te herstellen, met behulp van de vibrerende DNA taalomzetter. Het apparaat is een witte staf met een ovale punt. Zij begrijpen dat DNA communicatief is, en wanneer het zijn taal spreekt, reageert het onmiddellijk op genezing. Voor ernstiger gevallen hebben zij een DNA-verjongingskamer die volgens dezelfde principes werkt.

Bewustzijnscapaciteiten: Beesonites zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Zij maken gebruik van multigolftelepathie en hun mind-to-mind-boodschappen zijn zo harmonieus dat golven van achtergrondgeluiden, muziek, liefde en beweging een gesprek begeleiden, alsof je naar een film kijkt. Het is een uiterst plezierige gewaarwording om met een Beesoniet te spreken.

Zij zijn in staat te spreken met elke energie die niet in staat is tot spreken, met inbegrip van levenloze voorwerpen. Als deskundige telekinese-technici zijn Beesonieten in staat hun geest interdimensionaal te vouwen en van daaruit de energie te programmeren om elk voorwerp van enige omvang in de derde dimensie op te tillen.

Dimensionale Capaciteit: Beesonites hebben een multireal commandorschip.

 

BELLATRICIANS

 

EN:

BELLATRICIANS: (FROM POA:NIDLE
Member Name: Star nation of Bellatrix. Former member of League of Orion and this sectorís Headquarters for the former Alliance.
Accepted into the Galactic Federation: Three years ago.
Location: One of brightest stars in Constellation of Orion; it is the bright star found just to the right and above Belt of Orion.
Distance From Earth: Some 112.5 Light Years.
Life Form Type: Major species is Dinoid-Reptoid hybrid. Migrated from Constellation of Sagittarius about 25 million years ago.
Physical Appearance: Very scaly and bony. Upper head is surrounded by large bony crest. Large red or dull yellow eyes (that resemble those of Earth's reptiles) are set forward just above, and to either side of, very small nose. Mouth has thin lips that run from one side of head to the other. Ears are non-existent: only sign of them is extra-smooth, 3-inch (7.62 cm) circle on either side of head and just behind eyes. Skin is scaly like a crocodile, and green, yellow, brown or red in color. Small bony crest runs up middle of the back and is connected to larger crest found on top of head.
Being is bi-pedal. Thin hand has six long, clawed fingers. Feet have five toes ending in small, very sharp, claws. Very small tail, thick like a crocodileís, extends only to the feet. Male is shorter than female. Males range in height from 8 to 10 feet (2.44 to 3 meters): females are 8.5 to 10.25 feet (2.6 to 3.12 meters) tall.
Special Traits and Abilities: Noted for great diplomatic and leadership skills. In charge, for past six million years, of all the former Allianceís forces for this sector of the Milky Way Galaxy.
Average Amount of Sleep Needed: 5 to 8 hours.
Language: Very coarse and guttural; filled with deep growling and hissing noises.
Mother Ship and Other Craft: Scout craft look like dew drops and like beetles; they vary from 100 to 400 feet ( 30.5 to 122 meters) in length. Mother ships range from 1 to 400 miles (1.6 to 640 Kilometers) long and look like large tadpoles.

NL:

BELLATRICIANS: (VAN POA:NIDLE
Lidmaatschaps naam: Sterrennatie Bellatrix. Voormalig lid van de Liga van Orion en het hoofdkwartier van deze sector voor de voormalige Alliantie.
Opgenomen in de Galactische Federatie: Drie jaar geleden.
Locatie: Een van de helderste sterren in de Constellatie van Orion; het is de heldere ster die zich net rechts en boven de Gordel van Orion bevindt.
Afstand tot de aarde: Ongeveer 112,5 lichtjaar.
Type levensvorm: De belangrijkste soort is een Dinoide-Reptoide hybride. Ongeveer 25 miljoen jaar geleden gemigreerd vanuit het sterrenbeeld Sagittarius.
Uiterlijk: Zeer geschubd en benig. Bovenhoofd is omgeven door een grote benige kuif. Grote rode of dofgele ogen (die lijken op die van de reptielen op aarde) staan naar voren net boven, en aan weerszijden van, een zeer kleine neus. De mond heeft dunne lippen die van de ene kant van het hoofd naar de andere lopen. Oren bestaan niet: het enige teken ervan is een extra gladde cirkel van 7,62 cm aan weerszijden van het hoofd en vlak achter de ogen. De huid is geschubd zoals bij een krokodil, en groen, geel, bruin of rood van kleur. Een kleine benige kuif loopt over het midden van de rug en is verbonden met een grotere kuif op de bovenkant van de kop.
Het wezen is tweepedig. De dunne hand heeft zes lange, geklauwde vingers. De voeten hebben vijf tenen die eindigen in kleine, zeer scherpe klauwen. Zeer kleine staart, dik als die van een krokodil, reikt slechts tot aan de voeten. Mannetjes zijn korter dan vrouwtjes. Mannetjes variŽren in hoogte van 2,44 tot 3 meter: vrouwtjes zijn 2,6 tot 3,12 meter lang.
Speciale eigenschappen en vaardigheden: Bekend om zijn grote diplomatieke en leiderschapskwaliteiten. Heeft de afgelopen zes miljoen jaar de leiding gehad over alle troepen van de voormalige Alliantie in deze sector van het Melkwegstelsel.
Gemiddeld aantal benodigde uren slaap: 5 tot 8 uur.
Taal: Zeer grof en keelklank; gevuld met diepe grom- en sisgeluiden.
Moederschip en andere vaartuigen: Scout vaartuigen zien eruit als dauwdruppels en als kevers; ze variŽren van 100 tot 400 voet ( 30,5 tot 122 meter) in lengte. Moederschepen variŽren van 1 tot 400 mijl (1.6 tot 640 Kilometer) lang en zien eruit als grote kikkervisjes.

 BERNARIANS

 

EN:

Inhabitants of the 'Bernard's Star' system. Although not much has been written about them, it seems that human beings at least in part control this star system, along with "The Orange". Whether the Saurians have any influence or not is uncertain, however some sources indicate a possible collaboration similar to that within our own SOL system

NL:

Bewoners van het 'Bernard's Star' systeem. Hoewel er niet veel over hen is geschreven, schijnt het dat de mens dit sterrensysteem althans gedeeltelijk controleert, samen met "De Oranjes". Of de SauriŽrs al dan niet invloed hebben is onzeker, maar sommige bronnen wijzen op een mogelijke samenwerking die vergelijkbaar is met die binnen ons eigen SOL-systeem

 BIAVILANS

 

EN:

Refer to Agharians

 

NL:

 

 BIGFOOT

 

EN:

 

NL:

 

 BIG NOSED GRAY

 

EN:

IDENTITY OF THE ALIEN: The name of the creature involved in "The Gate 3 Incident" was an Archquloid. A-R-C-H-Q-U-L-O-I-D The alien is described as one of the "Big Nosed Grays." It was a 5' 6" tall, gray or tan being with large, black, slanted eyes and a mushroom-like head, with four (4) long fingers. They have yellow eyes with vertical pupils and very large, beaked noses. They are genetically engineered by the Ebens [cloned?] and were given to the U.S. Government for observation/examination/study by the Ebens.

 

NL:

IDENTITEIT VAN DE ALIEN: De naam van het wezen dat betrokken was bij "Het Gate 3 Incident" was een Archquloid. A-R-C-H-Q-U-L-O-I-D De alien wordt beschreven als een van de "Big Nosed Grays." Het was een 5 '6" lang, grijs of geelbruin wezen met grote, zwarte, schuine ogen en een paddestoel-achtig hoofd, met vier (4) lange vingers. Ze hebben gele ogen met verticale pupillen en zeer grote, spitse neuzen. Zij zijn genetisch gemanipuleerd door de Ebens [gekloond?] en werden aan de Amerikaanse regering gegeven voor observatie/onderzoek/studie door de Ebens.

 

 Blue Avian - Ra Teir Eir - Avians  / Cedet-Cerez Aviar (Corey Goode)

 

EN:

 

 


The Blue Avians are one of the five races in the Sphere Being Alliance.

Ra-Tear-Eir is a Blue Avian who first started appearing to Corey Goode in his dreams in 2015 and then visited him in person in his living room! Corey said he has met a lot of ETs since he was 5 years old, but he never expected to meet an 8ft blue bird that talks! Corey sometimes refers to Ra-Tear-Eir by his full name and sometimes by his given "Tear-Eir". His family name is "Ra". As with Asians, the family name is given first. Corey has also met Ra-Rain-Eir and Ra-Mare-Eir.

Corey said the Blue Avians told the Secret Space Program Alliance that they wanted Corey to be their liaison to their group and other groups. The Blue Avians had been in contact with someone whom Corey calls ďLt. Col. GonzalesĒ. They had both been in contact with the Blue Avians for a little over four years, but didnít know each other. The Blue Avians either appear in Coreyís house or have one of the Blue Spheres pick him up. The Blue Avians asked "Gonzales" to tell the Secret Space Program Alliance that they wanted Corey to be their liaison. Corey had not been part of that world for a while. However, the Alliance really wanted one of their own guys to be a delegate to this new group. They wanted someone they had full control over.

Tear-Eir introduced Corey to Ambassador Micca of the Olmecs who are here to help humanity now through this transition.

Tear-Eir refers to Corey as "Ra-Hanush-Ir" which indicates that Corey has been selected as the Ambassador for Earth.

The Blue Avians evolved on Venus about 2.5 billion years ago where they ascended from Third to Fourth Density. They are now Sixth Density. They cannot rise higher until human beings on Earth ascend to Fourth Density as we are doing now. This is because the Blue Avians made a mistake in helping the Egyptian civilization build pyramids because that knowledge was stolen and used against humanity by the Illuminati.

Ra was the Egyptian sun god "Ra". Ra channeled The Law of One in the 1980s. The Blue Avians were the Ancient Builder Race which protected our Local Star Cluster and left amazing technology throughout the 52 other solar systems before they disappeared 500,000 years ago. At the December 2017 Super Federation Meeting, Ra-Tear-Eir announced that the Blue Avians will be leaving our frequency now. The new Guardians -- who are also in the Sphere Being Alliance -- are now here to help humanity through the Solar Flash which is expected between 2027-2028.

 

 

NL:

De Blue Avians zijn een van de vijf rassen in de Sphere Being Alliance .

 

Ra-Tear-Eir is een Blue Avian die in 2015 voor het eerst in zijn dromen voor Corey Goode verscheen en hem vervolgens persoonlijk in zijn woonkamer bezocht! Corey zei dat hij veel ET's heeft ontmoet sinds hij 5 jaar oud was, maar hij had nooit verwacht dat hij een 8ft blauwe vogel zou ontmoeten die praat! Corey verwijst soms naar Ra-Tear-Eir met zijn volledige naam en soms met zijn gegeven "Tear-Eir". Zijn familienaam is "Ra". Net als bij Aziaten wordt eerst de familienaam gegeven. Corey heeft ook Ra-Rain-Eir en Ra-Mare-Eir ontmoet.

 

Corey zei dat de Blue Avians de Secret Space Program Alliance vertelden dat ze wilden dat Corey hun contactpersoon zou zijn voor hun groep en andere groepen. De Blue Avians waren in contact geweest met iemand die Corey " Lt. Col. Gonzales " noemt. Ze hadden allebei iets meer dan vier jaar contact met de Blue Avians , maar kenden elkaar niet. De Blue Avians verschijnen ofwel in Corey's huis of laten een van de Blue Spheres hem oppikken. De Blue Avians vroegen "Gonzales" om de Secret Space Program Alliance te vertellen: dat ze wilden dat Corey hun contactpersoon was. Corey was al een tijdje geen deel meer van die wereld. De Alliantie wilde echter echt dat een van hun eigen jongens een afgevaardigde zou zijn voor deze nieuwe groep. Ze wilden iemand waar ze volledige controle over hadden.


Tear-Eir stelde Corey voor aan ambassadeur Micca van de Olmeken , die hier is om de mensheid nu door deze overgang heen te helpen. Tear-Eir verwijst naar Corey als " Ra-Hanush-Ir ", wat aangeeft dat Corey is geselecteerd als de ambassadeur voor de aarde.

De Blue Avians evolueerden ongeveer 2,5 miljard jaar geleden op Venus , waar ze opstegen van de derde naar de vierde dichtheid . Ze zijn nu zesde dichtheid . Ze kunnen niet hoger stijgen totdat mensen op aarde naar de vierde dichtheid opstijgen, zoals we nu doen. Dit komt omdat de Blue Avians een fout hebben gemaakt door de Egyptische beschaving te helpen bij het bouwen van piramides, omdat die kennis werd gestolen en tegen de mensheid werd gebruikt door de Illuminati.

 

Ra was de Egyptische zonnegod "Ra". Ra channelde The Law of One in de jaren tachtig. De Blue Avians waren het Ancient Builder Race dat onze Lokale Sterrenhoop beschermde en verbazingwekkende technologie achterliet in de 52 andere zonnestelsels voordat ze 500.000 jaar geleden verdwenen. Tijdens de Super Federation Meeting van december 2017 kondigde Ra-Tear-Eir aan dat de Blue Avians onze frequentie nu zullen verlaten. De nieuwe Guardians -- die ook deel uitmaken van de Sphere Being Alliance -- zijn nu hier om de mensheid te helpen door middel van de Solar Flash die wordt verwacht tussen 2027-2028.

 

 

EN:

Greetings human typing and humans reading these words. I am Tier-Eir of the Blue Avian grouping, higher ascended beings that have been monitoring this space time quadrant in all of its changing. For the time is now ripe for the planetary ascension of your planet, Gaia, who is morphing and changing right under your feet. We monitor the planetary encodements of numerous worlds. We assist the others in their quest for ascension on a planetary level. We see now that it is the time to make a formal introduction of ourselves, although our presence has already been made known through the writings and reportings of our dear friend Corey Goode, who has worked with us so tirelessly over his many years of service. Thank you Corey.

It is those such as Corey, and those such as many of you, who are to the be future leaders in the beginning of Gaiaís transition. For disclosure is definitely most underway, this is true. Many, many conversations have been and are going on in this most present now as far as the most blessed way for humanity to experience their wake-up. Of course those who have prepared and are preparing with these higher influxes of light are most ready to fly, wings up, and those who have not been preparing may be a bit ruffled in their feathers. For the energies wait for no one. The energies from Alcyone are coming fast and furiously, strong in their light. We assist with the Pleiadian teams in honing and fine tuning, of including the appropriate encodements such that the most may benefit from them and that they come in the most appropriate and perfect alignment. But honestly being in alignment is your work, is part of this inner work and clearings that many of humanity have not performed. And so many of you have been doing this inner clearing for the masses, and for this we thank you for they do not know enough to do so, yet. In many ways you have been the quiet light holders, which is apt and appropriate for to shout it from the rooftops would have been foolhardy and dangerous. Although those that are the whistle blowers, such as Corey and many others, they are most appropriately protected, as are you, channelers, for you are consistent in holding the light, holding higher vibrations and this makes you impermeable to attacks of the lower beings. You have galactic and yes, even intergalactic protection.

And so, to you all I say shine your light. Shine your light boldly, strongly, brightly. Be the Christ light. Be Yeshua. Be Buddha. Be Mary. Be your ascended masters in form, for they have provided you with excellent examples of the higher ways, of the ascended timelines that were misty in their possibility but now have become emboldened by the energies and strong. For ascension is happening to this space quadrant. Whether the dark ones approve or not is meaningless. Their votes no longer count. The light is now to be experienced with great, inner, tender joy and you my friends, you lighted ones, the Christ bearers, you have the front row seats. Your service is to be commended and we salute you in your service to the light. I am Tier-Eir. I wish you peace and I leave you in it.

 
NL:

Gegroet mensen die typen en mensen die deze woorden lezen. Ik ben Tier-Eir van de Blauwe Aviaan groepering, hogere opgestegen wezens die dit ruimtetijdkwadrant in al zijn verandering in de gaten hebben gehouden. Want de tijd is nu rijp voor de planetaire ascentie van jullie planeet, Gaia, die aan het morphen en veranderen is recht onder jullie voeten. Wij volgen de planetaire coderingen van talrijke werelden. Wij helpen de anderen in hun zoektocht naar opstijging op een planetair niveau. Wij zien nu dat het tijd is om onszelf formeel voor te stellen, hoewel onze aanwezigheid al bekend is gemaakt door de geschriften en verslagen van onze dierbare vriend Corey Goode, die zo onvermoeibaar met ons heeft samengewerkt gedurende zijn vele jaren van dienstbaarheid. Dank je, Corey.

Het zijn zij zoals Corey, en zij zoals velen van jullie, die de toekomstige leiders zullen zijn in het begin van Gaia's transitie. Voor openbaarmaking is zeker het meest onderweg, dit is waar. Vele, vele gesprekken zijn en worden gevoerd in dit meest huidige nu wat betreft de meest gezegende manier voor de mensheid om hun ontwaken te ervaren. Natuurlijk zijn zij die zich hebben voorbereid en zich voorbereiden met deze hogere instromen van licht, het meest klaar om te vliegen, met de vleugels omhoog, en zij die zich niet hebben voorbereid, kunnen een beetje in de war zijn met hun veren. Want de energieŽn wachten op niemand. De energieŽn van Alcyone komen snel en heftig, sterk in hun licht. Wij helpen de Pleiadische teams bij het verfijnen en afstemmen van de juiste coderingen, zodat de meesten ervan kunnen profiteren en dat ze in de meest passende en perfecte afstemming komen. Maar eerlijk gezegd is op elkaar afgestemd zijn jullie werk, maakt deel uit van dit innerlijke werk en de zuiveringen die velen van de mensheid niet hebben uitgevoerd. En zovelen van jullie hebben deze innerlijke zuivering voor de massa's gedaan, en daarvoor danken wij jullie, want zij weten nog niet genoeg om dit te doen. In veel opzichten zijn jullie de stille lichthouders geweest, wat toepasselijk en gepast is, want het van de daken schreeuwen zou roekeloos en gevaarlijk zijn geweest. Hoewel degenen die de klokkenluiders zijn, zoals Corey en vele anderen, op de meest gepaste manier beschermd worden, net als jullie, channelaars, want jullie zijn consequent in het vasthouden van het licht, het vasthouden van hogere vibraties en dit maakt jullie ondoordringbaar voor aanvallen van de lagere wezens. Jullie hebben galactische en ja, zelfs intergalactische bescherming.

En dus zeg ik tegen jullie allemaal: schijn jullie licht. Schijn uw licht vrijmoedig, sterk, helder. Wees het Christuslicht. Wees Jesjoea. Wees Boeddha. Wees Maria. Wees jullie opgestegen meesters in vorm, want zij hebben jullie voorzien van uitstekende voorbeelden van de hogere wegen, van de opgestegen tijdlijnen die mistig waren in hun mogelijkheid, maar die nu door de energieŽn aangemoedigd en sterk zijn geworden. Want hemelvaart is aan het gebeuren in dit ruimtekwadrant. Of de duisteren het goedkeuren of niet is zinloos. Hun stemmen tellen niet langer. Het licht moet nu ervaren worden met grote, innerlijke, tedere vreugde en jullie, mijn vrienden, jullie verlichte mensen, de Christusdragers, jullie hebben de eerste rij. Uw dienst is te prijzen en wij groeten u in uw dienst aan het licht. Ik ben Tier-Eir. Ik wens jullie vrede en laat jullie daarin achter.

 

 BLUE PEOPLE

 

EN:

The Cherokee tell of a story of a race of people that were blue skinned that they came upon when they entered the lands of Kentucky.

They bragged over wiping them out, but we have recently found out that this may not be the case and they still may exist in the tunnel and cave systems of Kentucky and surrounding areas.

To find out more on this ancient race go HERE.

Another type of blue beings came to the Earth vacinity, which we called blue blogs - they had arms and legs but didn't use them all the time. To motivate across the floor - they unulated like a snail does. They were at least nine feet tall and nine feet wide. The reason they came here was that their God (not our God) told them to conquer earth for religious reasons.

 

NL:

De Cherokee vertellen een verhaal over een ras van mensen met een blauwe huid die zij tegenkwamen toen zij het land van Kentucky binnentrokken.

Zij schepten op dat zij hen hadden uitgeroeid, maar wij zijn er onlangs achter gekomen dat dit misschien niet het geval is en dat zij nog steeds kunnen bestaan in de tunnel- en grottenstelsels van Kentucky en de omliggende gebieden.

Om meer te weten te komen over dit oude ras, ga HIER.

Een ander type blauwe wezens kwam naar de vaciniteit van de Aarde, die wij blauwe blogs noemden - zij hadden armen en benen maar gebruikten die niet de hele tijd. Om over de vloer te bewegen - verenigden zij zich zoals een slak dat doet. Ze waren minstens negen voet lang en negen voet breed. De reden dat zij hier kwamen was dat hun God (niet onze God) hen opdroeg de aarde te veroveren om religieuze redenen.

 

 BLUE SIRIANS

 

EN:

Universal Origin: Blue Sirians are from Sirius B, a white dwarf star, in the Canis Major constellation.

Physical Characteristics: Blue Sirians wish to be perceived for their multidimensional energetic frequency, their physicality; they are tall warriors of the light, with bright blue skin, elongated faces, attractive and appreciative features, and large ears tuned to universal frequencies. They are void of any bodily hair.

Belief System: Blue Sirians believe in the Cosmic Law of One. They are at one with the universe, the heart and mind of Source, the one soul of Creation, from which all beings are interconnected.

Cosmic Agenda: Blue Sirians are superintuitive, ultrapsychic beings that have the innate ability to see the unseen lay lines and grids of the cosmos and planetary fields. They assist worlds in the throes of transformation that are transiting toward and to ascension by stimulating lay and grid lines with Living Light codes, to anchor in these new energetic frequencies, to awaken empowerment codes within every being. They balance planet meridians and soul frequen cies during this transformation. They are the universal experts on lay lines and holographic grid templates. They are also a member of the Galacterian Alignment.

Technology: Blue Sirians are the guardians of the ancient spiritual technologies.

Consciousness Abilities: Blue Sirians are fully conscious and sov ereign beings. Besides practicing telepathy and coagular wave bend ing, they are also mental kineticists, able to harness, move, and flow energy from Source through lay and grid lines.

Dimensional Capacity: Blue Sirians have multirealm commandership.


NL:

Universele oorsprong: Blauwe Sirianen zijn afkomstig van Sirius B, een witte dwergster, in het sterrenbeeld Canis Major.

Fysieke Kenmerken: Blauwe Sirianen willen waargenomen worden voor hun multidimensionale energetische frequentie, hun lichamelijkheid; het zijn lange krijgers van het licht, met een helderblauwe huid, langgerekte gezichten, aantrekkelijke en waarderende gelaatstrekken, en grote oren afgestemd op universele frequenties. Zij hebben geen lichaamsbeharing.

Geloofssysteem: Blauwe Sirianen geloven in de Kosmische Wet van Een. Zij zijn ťťn met het universum, het hart en de geest van de Bron, de ene ziel van de Schepping, van waaruit alle wezens met elkaar verbonden zijn.

Kosmische Agenda: Blauwe Sirianen zijn superintuÔtieve, ultrapsychische wezens die het aangeboren vermogen hebben om de ongeziene leylijnen en rasters van de kosmos en de planetaire velden te zien. Zij helpen werelden die in de greep zijn van transformatie en die op weg zijn naar ascensie door leken- en rasterlijnen te stimuleren met codes van Levend Licht, om zich te verankeren in deze nieuwe energetische frequenties, om bekrachtigingscodes te doen ontwaken in ieder wezen. Zij balanceren planeetmeridianen en zielsfrequenties gedurende deze transformatie. Zij zijn de universele experts op het gebied van leylijnen en holografische rastersjablonen. Zij zijn ook lid van de Galactische Uitlijning.

Technologie: Blauwe Sirianen zijn de bewakers van de oude spirituele technologieŽn.

Bewustzijnscapaciteiten: Blauwe Sirianen zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Naast het beoefenen van telepathie en het buigen van golven, zijn zij ook mentale kineticisten, in staat om energie van de Bron te benutten, te verplaatsen en te laten stromen door middel van leylijnen en rasterlijnen.

Dimensionale Capaciteit: Blauwe Sirianen hebben het bevel over meerdere dimensies.

BOROG URUZ

Member of GFW

EN:

Located 440 (T) light years from Terra, the Borog Uruz system is composed of two planets. The main one is a yellow giant world and the other one a smaller rocky planet, and they are both populated by Reptiloids as well as a laan colony from the Man system. The Uruz are peaceful indigenous Reptiloids, not very tall and with a spiky creat on their back and a saurian tail. Borog Uruz have reached a sufficient level of civilization to be counted as a member of the Galactic Federation of Worlds.

They never visited Terra but, involved very fraternally with the Laani colons in their planetary system, the Uruz gave their voice many times in favour of the liberation of your world, at he occasion of diplomatic sessions in the Galactic Council.

Their ships are discoidal and short.

 

NL:

Het Borog Uruz-systeem ligt 440 (T) lichtjaar van Aarde en bestaat uit twee planeten. De grootste is een gele reuzenwereld en de andere een kleinere rotsplaneet, en ze worden beide bevolkt door ReptiloÔden en een laankolonie uit het Man-systeem. De Uruz zijn vreedzame inheemse ReptiloÔden, niet erg groot en met een stekelachtig schepsel op hun rug en een saurianenstaart. Borog Uruz hebben een voldoende niveau van beschaving bereikt om tot de Galactische Federatie van Werelden te worden gerekend.
Zij hebben Aarde nooit bezocht, maar omdat zij zeer broederlijk samenwerken met de Laani-koloniŽn in hun planetenstelsel, hebben de Uruz vele malen hun stem verheven ten gunste van de bevrijding van uw wereld, ter gelegenheid van diplomatieke zittingen in de Galactische Raad.
Hun schepen zijn schijfvormig en kort.

 BUTTAHS

 

EN:

Being that dwells in spiritual darkness. The person may be intellectually developed. The Buttah are normally associated with nightmares, abductions and the taking of small children. They usually come around at night. The Grey aliens who do abductions falls into this category. The Reptilians are also part of this group. They are usually not very physically attractive. Apparently long ago there was a visitation long ago by Buttahs called Wacshashas who were negative, powerful, aggressive beings.

 

NL:

Wezen dat in geestelijke duisternis vertoeft. De persoon kan intellectueel ontwikkeld zijn. De Buttah worden gewoonlijk in verband gebracht met nachtmerries, ontvoeringen en het meenemen van kleine kinderen. Ze komen meestal 's nachts. De Grijze buitenaardse wezens die ontvoeringen doen, vallen in deze categorie. De Reptilians behoren ook tot deze groep. Ze zijn meestal niet erg fysiek aantrekkelijk. Blijkbaar was er lang geleden een visitatie door Buttahs genaamd Wacshashas die negatieve, krachtige, agressieve wezens waren.

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 


 

 

 

 

web counter

 

Free Web Hosting