Return to Homepage

ET's - Index C

Capellian 

 

EN:

 

Capellian from Capella or Auriga (peaceful Reptilians)

 

Youtube

 

NL:

Capellian van Capella of Auriga (vreedzame Reptilianen)

 

Carians

 

EN:

They come from the fourth planet in the Carina system: "Caryon".

Carians are origially Laan colons who settled in the Orizon zone, on a world named Caryon.

Regarding to the conditions being more tropical, damp and hot thein their original home world in the Man system and due to the composition of the atmosphere, that they couldn't change risking to endanger the local ecosystem, they genetically mutated by hybridization with local species.

They look like Humanoids with bird features, generally with blue feathered bodies and wings, and a very sharp and angular facial structure resembling to birds heads.

Because of the genetic freedom of expermentation on themselves, they reached on Caryon a fascinating diversity of forms but, although they mutated greatly, the Varyu preserved with immense sacredness the culture and principles of their world of origin in the Mansystem.

Caryu, even though they resemble to birds, have remain mammals and kept their reproductive functions un changed.

You call them by the Terran term "Blue Avians".

 

They have joined memebership with the Galactic Federation of Worlds, although they very rarely leave their planet.

Caryu are wise beings and peace ambassadors for the Federation.

They have passed agreements and treaties with their threatening close neighbours the Eban and the Grail, which protects them from any harm.

They chose to intervene in the process of the Terran ascension by psycic and etheric contacts.

Caryu use etheric ships and interdimensional travel.

 

NL:

Ze komen van de vierde planeet in het Carina systeem: "Caryon".
Carians zijn van oorsprong Laan-koloniŽn die zich in de Orizon-zone vestigden, op een wereld genaamd Caryon.
Omdat de omstandigheden tropischer, vochtiger en heter zijn dan op hun oorspronkelijke thuiswereld in het Man-systeem en vanwege de samenstelling van de atmosfeer, die zij niet konden veranderen om het plaatselijke ecosysteem in gevaar te brengen, zijn zij genetisch gemuteerd door hybridisatie met plaatselijke soorten.
Zij zien eruit als HumanoÔden met vogeltrekken, meestal met blauw gevederde lichamen en vleugels, en een zeer scherpe en hoekige gezichtsstructuur die op vogelkoppen lijkt.
Door de genetische vrijheid van expermentatie op zichzelf, bereikten zij op Caryon een fascinerende diversiteit van vormen maar, hoewel zij sterk muteerden, behielden de Varyu met immense heiligheid de cultuur en principes van hun wereld van oorsprong in het Mansysteem.
Caryu, ook al lijken ze op vogels, zijn zoogdieren gebleven en hebben hun voortplantingsfuncties ongewijzigd behouden.
Jullie noemen ze met de Aardse term "Blue Avians".

Zij hebben zich aangesloten bij de Galactische Federatie van Werelden, hoewel zij hun planeet zelden verlaten.
Caryu zijn wijze wezens en vredesambassadeurs voor de Federatie.

Zij hebben akkoorden en verdragen gesloten met hun bedreigende naaste buren de Eban en de Graal, die hen tegen elk kwaad beschermen.
Zij kozen ervoor om in te grijpen in het proces van de Opstijging van de Aardbewoners door psycische en etherische contacten.
Caryu gebruiken etherische schepen en interdimensionale reizen.

Carin 

 

EN:

 

Carin from Orion (parent race of Reptilians)

 

 

NL:

Carin van Orion (ouderras van de Reptilianen)

 

 

Carya Velda

 

EN:

They come from Ioata Charmaeleon.

The real name of this star is a number for the Federation but the Caryaveldi name their homeworlds: Sonia and Velda.

The star system is named by them Caryeon.

They can be extremely dangerous, but they are not a threat worrying the Galactic Federation of Worlds.

Although, we know them for having been involved in wars with some races for 500 years (Terran measure of time to make it easier for ouy, alwats).

They are about 9 ft (2,7 m) tall, have 4 arms and can live up to 150 (T) years old.

Greyish skin, clear eyes with pupils, thin long nose.

Waer clothes.

Dark blue often, as it is a pigment found in abundance in the soil of their planet Velda.

They live on Sonia, the second planet of their system, but they originate from Velda, the third one, that they are using now as resource facility for mining industry mainly.

 

They rarely visit Terra, because of the reptilians.

Carya Veldi don't want to get involved in conflict with them: their fleet and milirary resources are not important enough for the face to face.

Their ships are oblong silvery.

Slower than the ship of the Federation but able to withstand strong constraints such as vortices and interdimensional travel.

 

NL:

Ze komen van Ioata Charmaeleon.
De echte naam van deze ster is een nummer voor de Federatie, maar de Caryaveldi noemen hun thuiswerelden: Sonia en Velda.
Het sterrensysteem wordt door hen Caryeon genoemd.
Zij kunnen uiterst gevaarlijk zijn, maar vormen geen bedreiging voor de Galactische Federatie van Werelden.
Wij weten echter dat zij al 500 jaar in oorlogen verwikkeld zijn met sommige rassen (Aardse tijdmeting om het ons gemakkelijker te maken).
Ze zijn ongeveer 2,7 m lang, hebben 4 armen en kunnen tot 150 (T) jaar oud worden.
Grijsachtige huid, heldere ogen met pupillen, dunne lange neus.
Waer kleding.
Donkerblauw vaak, omdat het een pigment is dat in overvloed in de grond van hun planeet Velda voorkomt.
Ze wonen op Sonia, de tweede planeet van hun systeem, maar ze zijn afkomstig van Velda, de derde, die ze nu voornamelijk gebruiken als hulpbron voor de mijnindustrie.

Ze bezoeken Aarde zelden, vanwege de reptielachtigen.
Carya Veldi willen niet met hen in conflict komen: hun vloot en militaire middelen zijn niet belangrijk genoeg voor een confrontatie.
Hun schepen zijn langwerpig zilverkleurig.
Trager dan de schepen van de Federatie, maar bestand tegen sterke beperkingen zoals draaikolken en interdimensionaal reizen.

 Cassioppaeans

 

EN:

Cassiopaean Channeled Material is closely aligned with the teachings of the great Sufi master, Ibn Al-íArabi, with the Fourth Way Teachings of Gurdjieff, Castaneda, with the Esoteric Christianity of Boris Mouravieff, and even ancient Altaic Shamanism. The Cassiopaeans identify themselves as 'you in the future' and as '6th density light beings.'

 

NL:

Cassiopaean gechanneld materiaal is nauw afgestemd op de leringen van de grote Soefi-meester, Ibn Al-'Arabi, op de Vierde Weg leringen van Gurdjieff, Castaneda, op het Esoterisch Christendom van Boris Mouravieff, en zelfs het oude AltaÔsch Sjamanisme. De CassiopaeŽrs identificeren zichzelf als 'jullie in de toekomst' en als 'lichtwezens van de zesde dichtheid'.

 

Cassiopeia / Cassiopeians

 

EN:

"Dursa-y"(or Dorsay) originate from Cassiopeia constellation where they have 2 home planets, in two close-by star systems: Ottoraand Endelemen-Nyada.

With a maximum height of 5,3 ft (1,6m), Dursai are small "greys"with a batrachian face and big dark eyes.

They are a highly advanced pacifist civilisation, part of the Galactic Federation of Worlds.

Their race is at least 4 billion years old.

They have visted Terra at least 250 times and although they do not want to get involved in any of the ongoing wars anymore, Dorsay are nonetheless opportunistic.

They eat other alienraces as well as humans, and hunting is an activoty they treasure.

They come indeed to Terra for hunting purposes, and this is not tolerated by the Galactic Federation of Worlds, which has regular problems with them.

Stay away from Dorsay, they are predators

Dorsay ships are flat, discoidal and metallic white.

 

They were at the origin of an unfortunate  accident that impacted Terra ominously: the Tunguska explosion in 1908.

For 5 days and 4 nights, the Maytrei (MAYTRA)had been fighting the Dorsay over a shipment of slaves the Dorsay fearlessly stole from them.

The conflict lasting and increasing in violence, the Galactic Federation of Worlds and the Council of Five decided to intervence.

An Elmanuk ship arrived to try ending the hostilities but got also in troubles; you do not negotiate that easily with the Maytrei.

So the Elmanuk required emergency assistance and the closest ship was a Pleiadean cargo passing by, transporting crystals to Alpha Centauri.

Warned by the Nagai of the arrival of enforcement, the Maytrei, who had shot down the last Dorsay ship that day, attacked the Pleiadean cargo entering Terra's atmosphere and destroyed it as wel as an Elmanuk ship.

This was the cause of the Tunuska explosion, and the reminder that you don't just steal to the Maytra.

 

NL:

"Dursa-y"(of Dorsay) zijn afkomstig uit het sterrenbeeld Cassiopeia waar ze 2 thuisplaneten hebben, in twee nabije sterrenstelsels: Ottor en Endelemen-Nyada.
Met een maximumhoogte van 1,6 m zijn Dursai kleine "grijsaards" met een batrachiaans gezicht en grote donkere ogen.
Zij zijn een zeer geavanceerde pacifistische beschaving, die deel uitmaakt van de Galactische Federatie van Werelden.
Hun ras is minstens 4 miljard jaar oud.
Zij hebben Aarde al minstens 250 keer bezocht en hoewel zij niet meer betrokken willen raken bij een van de lopende oorlogen, zijn Dorsay niettemin opportunistisch.
Zij eten zowel andere buitenaardse rassen als mensen, en jagen is een activiteit die zij koesteren.
Zij komen inderdaad naar Aarde om te jagen, en dit wordt niet getolereerd door de Galactische Federatie van Werelden, die regelmatig problemen met hen heeft.
Blijf uit de buurt van Dorsay, het zijn roofdieren
Dorsay schepen zijn plat, schijfvormig en metaalwit.

Zij lagen aan de oorsprong van een ongelukkig ongeluk dat een onheilspellende uitwerking had op Aarde: de Tunguska-explosie in 1908.

Al 5 dagen en 4 nachten vechten de Maytrei (MAYTRA)tegen de Dorsay over een lading slaven die de Dorsay onverschrokken van hen gestolen hadden.  Het conflict duurde voort en het geweld nam toe, zodat de Galactische Federatie van Werelden en de Raad van Vijf besloten tussenbeide te komen. Een schip van de Elmanuk arriveerde om te proberen de vijandelijkheden te beŽindigen, maar kwam ook in de problemen; zo gemakkelijk onderhandel je niet met de Maytrei.
De Elmanuk hadden dus noodhulp nodig en het dichtstbijzijnde schip was een Pleiadean vrachtschip dat langs voer en kristallen vervoerde naar Alpha Centauri.
De Maytrei, die het laatste Dorsay-schip van die dag hadden neergeschoten, werden door de Nagai gewaarschuwd voor de komst van de handhaving en vielen het Pleiadeense vrachtschip aan dat de atmosfeer van Aarde binnenkwam en vernietigden het, evenals een Elmanuk-schip. Dit was de oorzaak van de Tunuska-explosie, en de herinnering dat je niet zomaar steelt voor de Maytra.

 

EN:

Cassiopaean Channeled Material is closely aligned with the teachings of the great Sufi master, Ibn Al-íArabi, with the Fourth Way Teachings of Gurdjieff, Castaneda, with the Esoteric Christianity of Boris Mouravieff, and even ancient Altaic Shamanism. The Cassiopaeans identify themselves as 'you in the future' and as '6th density light beings.'

/

Cassiopeians Universal origin: Cassiopeians originated in the Cassiopeia constellation.

Physical characteristics: Cassiopeians are indistinguishable from terrestrial humans except for the distinct tissue between their fingers that is unnoticeable unless their fingers are spread apart. This feature developed over time as they are avid swimmers and lovers of ocean life. Their slender bodies skim through the water like dolphins glide across the surf.

Belief System: Cassiopeians believe in the Cosmic Law of One. Water is sacred to them and is purified by the created beings on their world and stored in clear quartz crystal vessels. Goddesses meditate over the vessels to infuse the liquid with love. The dedicated practice of the Cassiopeians in water purification has benefited them greatly both internally and externally. Internally, the purified water activated a crystalline matrix in the blood cells that gave them endurance like no other species. Its influence on the cellular structure of the brain has increased their storage capacity to more than 100 percent and classified them as superhumans.

Cosmic Agenda: Cassiopeians are part of the Galacterian Alignment and participate in the Melchizedek Star Seed Program. They study oceans on their world and on other worlds. Communication with sea creatures is either telepathic static or moving images, or by telepathically speaking their language through a mind expansion device. The Cassiopeians look forward to meeting their extended family on Earth. Many of their system are stationed in galactic command centers above or below our planet. They are excited when measuring planetary consciousness as a whole and bear witness to our spiritual elevation. Starseeds of Cassiopeia are mostly focused on environmental issues, especially ridding the oceans of pollution.

Technology: Cassiopeians have Galacteria mother ships, space ships, thought ships, fleet ships, and exploration ships. They also have specialized water ships, similar to the spiritual technology of a Merkabah ship, based on principles of liquid light. When you ride in one of these vessels, you feel light as a feather, and the clarity of the mind is increased a thousandfold. It is compared to nirvana. Their thought ships, fleet ships, and scout ships are as maneuverable in the water as they are in the air, with complete control over the elements. The Cassi-opeians helped create underwater technology used throughout the Galactic Kingdom. Upon entering a body of water, a slippery light cocoon surrounds the vessel, the protective barrier that allows the ship to easily glide through liquid. It is also designed not to disturb ocean life. All their vessels and command centers use water-based biological supercomputers, as if they were living creatures from the sea. All vessels are able to travel through time-space funnels and inner space con tinuum. They develop a wormhole transport made of liquid light, a fluid infused with divine consciousness, capable of bending space to other universes. Their healing tools are water and crystalline based. With their heightened mental clarity, they travel astral to higher realms and bring back sacred light, brilliant opal colors, and imbue their healing wands, beds and chambers with this light in weightless liquid form.

Consciousness Skills: Cassiopeians are fully conscious and sovereign beings. In addition to being clever telepaths, they have an additional ability unique to their race: when speaking from mind to mind, there is the usual attachment to feelings of experience, but another dimension is added, a conscious union with the Living Library of Akasha that infuses the story with the amount of spiritual upliftment gained from the sender's lesson at hand. The receiver also elevates, almost half of the sender, simply by being brought into the experience at an unfathomable depth of soul connectivity.

Dimensional Capacity: Cassiopeians have multirealm command. The Cassiopeians are experts in quantum physics. They understand that, like the rings in a tree trunk that reveal its age, the universal dimensional folds go back to the beginning of time. The dimensions in this universal theater are endless, as is the creation with multiple stanzas.


 

NL:

Cassiopaean gechanneld materiaal is nauw afgestemd op de leringen van de grote Soefi-meester, Ibn Al-'Arabi, op de Vierde Weg leringen van Gurdjieff, Castaneda, op het Esoterisch Christendom van Boris Mouravieff, en zelfs het oude AltaÔsch Sjamanisme. De CassiopaeŽrs identificeren zichzelf als 'jullie in de toekomst' en als 'lichtwezens van de zesde dichtheid'.

/

Cassiopeians Universele oorsprong: Cassiopeians is ontstaan ​​in de Cassiopeia sterrenbeeld.

 

Fysieke eigenschappen: Cassiopeians zijn niet te onderscheiden van aardse mensen, behalve het duidelijke weefsel tussen hun vingers dat onopvallend is tenzij hun vingers uit elkaar worden gespreid. Deze functie is in de loop van de tijd ontwikkeld, omdat ze fervente zwemmers en liefhebbers van het oceaanleven zijn. Hun slanke lichamen scheren door het water zoals dolfijnen over de branding glijden.

 

Geloofssysteem: Cassiopeians geloven in de Kosmische Wet van Eťn. Water is heilig voor hen en wordt gezuiverd door de geschapen wezens op hun wereld en opgeslagen in heldere kwartskristallen vaten. Godinnen mediteren over de vaten om de vloeistof met liefde te bezielen. De toegewijde praktijk van de CassiopeiŽrs in waterzuivering heeft hen zowel intern als extern veel profijt opgeleverd. Inwendig heeft het gezuiverde water een kristallijne matrix in de bloedcellen geactiveerd die hen uithoudingsvermogen geeft zoals geen andere soort. De invloed ervan op de cellulaire structuur van de hersenen heeft de opslagcapaciteit tot meer dan 100 procent vergroot en heeft ze als supermensen geclassificeerd.

 

Kosmische Agenda: Cassiopeians maken deel uit van de Galacterian Alignment en nemen deel aan het Melchizedek Star Seed Program. Ze bestuderen oceanen op hun wereld en op andere werelden. Communicatie met zeedieren is ofwel telepathische statische of bewegende beelden, of door telepathisch hun taal uit te spreken via een apparaat voor geestuitbreiding. De Cassiopeians kijken ernaar uit om hun uitgebreide familie op aarde te ontmoeten. Velen van hun systeem zijn gestationeerd in galactische commandocentra boven of onder onze planeet. Ze zijn opgewonden bij het meten van het planetaire bewustzijn als geheel en getuigen van onze geestelijke verheffing. Sterrenzaden van Cassiopeia zijn meestal gericht op milieukwesties, met name het ontdoen van de oceanen van vervuiling.

 

Technologie: Cassiopeians hebben Galacteriaanse moederschepen, ruimteschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Ze hebben ook gespecialiseerde waterschepen, vergelijkbaar met de spirituele techniek van een Merkabah-schip, gebaseerd op principes van vloeibaar licht. Als je in een van deze vaartuigen rijdt, voel je je licht als een veertje, en de helderheid van de geest wordt duizendvoudig vergroot. Het wordt vergeleken met nirvana. Hun gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen zijn net zo wendbaar in het water als in de lucht, met volledige controle over de elementen. De Cassi-opeians hielpen bij het creŽren van onderwatertechnologie die in het hele Galactische Koninkrijk wordt gebruikt. Bij binnenkomst in een waterlichaam omringt een glibberige lichtcocon het vaartuig, de beschermende barriŤre waardoor het schip gemakkelijk door vloeistof kan glijden. Het is ook ontworpen om het leven in de oceaan niet te verstoren. Al hun vaartuigen en commandocentra gebruiken op water gebaseerde biologische supercomputers, alsof ze levende wezens uit de zee zijn. Alle vaartuigen zijn in staat om door tijd-ruimte trechters en de binnenruimte con tinuum te reizen. Ze ontwikkelen een wormgattransport gemaakt van vloeibaar licht, een vloeistof doordrenkt met goddelijk bewustzijn, in staat om de ruimte naar andere universa te buigen. Hun helende hulpmiddelen zijn op water en kristallijn gebaseerd. Met hun verhoogde mentale helderheid reizen ze astraal naar hogere rijken en brengen heilig licht, schitterende opalen kleuren terug, en doordrenken hun helende toverstokken, bedden en kamers met dit licht in gewichtloze vloeibare vorm.

 

Bewustzijnsvaardigheden: Cassiopeians zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Behalve dat ze slimme telepaten zijn, hebben ze een extra vermogen dat uniek is voor hun ras: wanneer ze van geest tot geest spreken, is er de gebruikelijke gehechtheid aan gevoelens van de ervaring, maar er wordt een andere dimensie toegevoegd, een bewuste vereniging met de Levende Bibliotheek van Akasha die de het verhaal met de hoeveelheid spirituele verheffing die is opgedaan uit de les van de afzender bij de hand. De ontvanger verheft ook, bijna de helft van de zender, gewoon door in de ervaring te worden gebracht op een onpeilbare diepte van zielsconnectiviteit.

 

Dimensionale capaciteit: Cassiopeians hebben een multirealm-commando. De Cassiopeians zijn experts in de kwantumfysica. Ze begrijpen dat, net als de ringen in een boomstam die zijn leeftijd onthullen, de universele dimensionale plooien teruggaan naar het begin der tijden. De afmetingen in dit universele theater zijn eindeloos, net als de creatie met meerdere coupletten.

 

Catharianen 

 

EN:

 

 

NL:

 

 Ceitans

 

EN:

Ceitans Universal origin: Ceitans come from the constellation Cetus.

Physical characteristics: Ceitans are indistinguishable from earth humans. Women range from five to seven feet, and men are from six to eight feet. Their race resembles the Spanish, Italian, and Native American heritage on Earth. Skin colors range from olive to brown, tan, and reddish-brown. The majority of the Ceitan population is dark or brown-haired. Although they are a fit race, some bodies are more stocky than others. They have the same range of eye colors on Earth, but the most common on their world is royal blue.

Belief System: Ceitans believe in the cosmic law of one. Part of the ethical code of the star nation is to live by the law of nature. When a person knows directly that he is co-creator with Creation, his sovereignty in the cosmos begins in a spark of light. Ceit ans vividly remember when their world was activated to full consciousness, and the sublime feeling that flooded into their hearts from the universal mass that helped them. They wholeheartedly assist us as we transition to where they are conscious, so that we may come to know that feeling as well. The Ceitans are very heart-centered, choosing love to reveal wisdom, and letting the inner spirit guide them through life.

Cosmic Agenda: The Ceitans, like all star nations, believe that spiritual connection to the universe is the basis of brotherly love, the glue that binds every star nation. As a galactic community, and as part of the Galacterian Alignment, they want to share all they have learned with younger worlds. Some of these teachings are being released to Ceitan starseeds on Earth, so that they will reveal who the Ceitans are: cosmic companions, our cosmic neighbors The Ceitans are also releasing information from the higher realm into the global field of truth and trust. Think of this field as bright matter adorned with stars, and when it descends over the physical body, the energetic circuits, the thought forms, interact with individual consciousnesses to bring forth fruitful ideas through intuition.

Technology: Celtans use Galacterian mother ships, space ships, thought ships, fleet ships, and scout ships. All their craft and command centers use biological supercomputers. They have learned how to harness cos mology - the study of quasars and their pulses, which extends over the rotation of the neutron star - and incorporate it into their propulsion drives, allowing them to explore the interior of black holes.

Consciousness Skills: Ceitans are fully conscious and sovereign beings. Their telepathic abilities are connected to their heart center, and heightened feelings are conveyed with conversations through sensory levels of advanced frequency consciousness. It is a cellular telepathic connection that allows a window into the many body overlays of the conversation partners. Think of it as recognizing your true self in all its glory in another self and vice versa.

Dimensional Ability: Ceitans have a multirealm command ship. They are able to reassemble their physical bodies or any matter from one location to another through molecular stimulation of light codes. They can sweep an entire civilization from one location to another. Ceitans work from the sixth dimension down into the third densities. They tune into the spiritual intelligence of each dimension. They assist the subtle reflection of the earth into the next density

 

NL:

Ceitans Universele oorsprong: Ceitans komen uit het sterrenbeeld Cetus.

 

Fysieke eigenschappen: Ceitans zijn niet te onderscheiden van aardse mensen. Vrouwen variŽren van vijf tot zeven voet, en mannen zijn van zes tot acht voet. Hun ras lijkt op het Spaanse, Italiaanse en Indiaanse erfgoed op aarde. Huidskleuren variŽren van olijf tot bruin, bruin en roodbruin. Het grootste deel van de Ceitan-bevolking is donker- of bruinharig. Hoewel ze een fit ras zijn, zijn sommige lichamen gedrongener dan andere. Ze hebben dezelfde reeks oogkleuren op aarde, maar de meest voorkomende op hun wereld is koningsblauw.

 

Geloofssysteem: Ceitans geloven in de kosmische wet van ťťn. Een deel van de ethische code van de sterrennatie is om te leven volgens de natuurwet. Wanneer iemand direct weet dat hij mede-schepper is met de Schepping, begint zijn soevereiniteit in de kosmos in een vonk van licht. Ceit ans herinneren zich levendig wanneer hun wereld tot volledig bewustzijn werd geactiveerd, en het sublieme gevoel dat hun harten binnenstroomde van de universele massa die hen hielp. Ze staan ​​ons van ganser harte bij als we overgaan naar waar ze bewust zijn, zodat we dat gevoel ook leren kennen. De Ceitans zijn erg op het hart gericht en kiezen liefde om wijsheid te onthullen, en laten de innerlijke geest hen door het leven leiden.

 

Cosmic Agenda: De Ceitans geloven, zoals alle sterrennaties, dat spirituele verbondenheid met het universum is de basis van broederlijke liefde, de lijm die elke sterrennatie bindt. Als galactische gemeenschap, en als onderdeel van de Galacterian Alignment, willen ze alles wat ze hebben geleerd delen met jongere werelden. Sommige van deze leringen worden vrijgegeven aan Ceitan-sterrenzaden op aarde, zodat ze openbaar zullen maken wie de Ceitans zijn: kosmische begeleiders, onze kosmische buren De Ceitans geven ook informatie uit het hogere rijk vrij in het mondiale veld van waarheid en vertrouwen. Beschouw dit veld als heldere materie versierd met sterren, en wanneer het over het fysieke lichaam neerkomt, werken de energetische circuits, de gedachtevormen, in wisselwerking met individuele bewustzijnen om vruchtbare ideeŽn voort te brengen door middel van intuÔtie.

 

Technologie: Celtans gebruiken Galacteriaanse moederschepen, ruimteschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Al hun ambachtelijke en commandocentra gebruiken biologische supercomputers. Ze hebben geleerd hoe ze de kos mologie kunnen benutten - de studie van quasars en hun pulsen, die zich uitstrekt over de rotatie van de neutronenster - en deze in hun voortstuwingsaandrijvingen op te nemen, waardoor ze het binnenste van zwarte gaten kunnen verkennen.

 

Bewustzijnsvaardigheden: Ceitans zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Hun telepathische vermogens zijn verbonden met hun hartcentrum, en verhoogde gevoelens worden overgebracht met gesprekken via zintuiglijke niveaus van geavanceerd frequentiebewustzijn. Het is een cellulaire telepathische verbinding die een venster in de vele lichaamsoverlays van de gesprekspartners mogelijk maakt. Zie het als het herkennen van je ware zelf in al zijn glorie in een ander zelf en vice versa.

 

Dimensionale capaciteit: Ceitans hebben een multirealm-commandantschip. Ze zijn in staat om hun fysieke lichaam of welke materie dan ook weer in elkaar te zetten van de ene locatie naar de andere door middel van een moleculaire stimulatie van lichtcodes. Ze kunnen een hele beschaving van de ene locatie naar de andere vegen. Ceitans werken vanuit de zesde dimensie naar beneden in de derde dichtheden. Ze stemmen zich af op de spirituele intelligentie van elke dimensie. Ze helpen de subtiele weerkaatsing van de aarde in de volgende dichtheid

 Celestes  

 

EN:

 

 

NL:

 

 Celestials

 

EN:

Universal Origin: Celestial beings have ascended from the astral realm. They are now united in the universal firmament; their hearts and minds consciously a part of everything in the visible and invisible worlds. They are creators of the celestial realm.

Physical characteristics: Celestials can choose any body forms from their previous incarnations, or any combination, from the physical or astral realms. They are beautiful inside and extremely handsome in this rarefied state. Celestial garments are made of ultra-dimensional fabrics that depict scenes from the cosmos: stars, suns, moons, galaxies, nebulae, planets. A heavenly fragrance emanates from their presence.

Belief System: Celestials are devoted beings to creation and to its creatures. Celestials are the overseers of the Cosmic Law of One. They work from behind the veil of the celestial curtain.

Cosmic Agenda: Celestials prepare written code that is included in: Living Light and spread these teachings across the heavens. These blankets of consciousness, ascension grids, guide a planetary consciousness to the next level. They work with the Angel Corps and the University of Melchizedek. Some Celestials are in a class all their own.

Technology: as they travel through the multiverse, Celestials create an express-space vehicle of gammamyne, a floating milky white substance infused with star energy, sunlight or moonlight, and high-vibrancy crystals mined from across their lands. They have complete knowledge of every living cell of consciousness in the firmament of their realm, and with only a thought the craft immediately forms around them. They can modify the craft in flight, change its shape - anything the mind can conceive, they can achieve. All of their lighting technology is derived from gammamyne and can be modified depending on the mission, with the addition of other properties in the heavenly skies such as stardust, sunlight, moonlight, etc.

Consciousness Skills: Celestials have avatar and solar consciousness. They speak the language of light essence. There is consciousness in all light, and the Heavens program the heavens through light.

Dimensional Capacity: As creators in the multidimensional realms, Celestials continue their evolutionary journey and eventually ascend to the Paradise Spheres, worlds beyond sublimation, beyond human description. Looking back at their lineage, for example, if it were on Earth, an ascended celestial might oversee their bloodline and share enlightenment through the dream state, a visit or from behind the veil. Some celestial beings are created beings. They work together with ascended celestial beings

 

NL:

Universele Oorsprong: Hemelse wezens zijn opgestegen uit het astrale rijk. Ze zijn nu verenigd in het universele firmament; hun hart en geest bewust een deel van alles in de zichtbare en onzichtbare werelden. Het zijn scheppers van het hemelse rijk.

 

Fysieke eigenschappen: Celestials kunnen elk lichaam kiezen vormen uit hun vorige incarnaties, of een combinatie daarvan, uit de fysieke of astrale rijken. Ze zijn van binnen mooi en buitengewoon knap in deze ijle staat. Hemelse kledingstukken zijn gemaakt van ultradimensionale stoffen die scŤnes uit de kosmos uitbeelden: sterren, zonnen, manen, sterrenstelsels, nevels, planeten. Een hemelse geur komt voort uit hun aanwezigheid.

 

Geloofssysteem: Celestials zijn toegewijde wezens aan de schepping en aan zijn wezens. Hemelse wezens zijn de opzichters van de Kosmische Wet van Eťn. Ze werken vanachter de sluier van het hemelse gordijn.

 

Kosmische Agenda: Celestials bereiden geschreven code voor die is opgenomen in: Living Light en verspreid deze leerprogramma's over de hemel. Deze dekens van bewustzijn, ascentierasters, leiden een planetair bewustzijn naar het volgende niveau. Ze werken samen met het Engelenkorps en de Universiteit van Melchizedek. Sommige Celestials zitten in een geheel eigen klas.

 

Technologie: wanneer ze door het multiversum reizen, creŽren Celestials een express-ruimtevoertuig van gammamyne, een drijvende melkwitte stof doordrenkt met sterenergie, zonlicht of maanlicht en hoogvibrerende kristallen die uit hun hele land worden gewonnen. Ze hebben volledige kennis van elke levende cel van bewustzijn in het firmament van hun rijk, en met slechts een gedachte vormt het vaartuig zich onmiddellijk om hen heen. Zij kunnen het vaartuig tijdens de vlucht aanpassen, de vorm ervan veranderen - alles wat de geest kan bedenken, kunnen ze bereiken. Al hun lichttechnologie is afgeleid van gammamyne en kan worden aangepast afhankelijk van de missie, met de toevoeging van andere eigenschappen in de hemelse hemelen zoals sterrenstof, zonlicht, maanlicht, enz.

 

Bewustzijnsvaardigheden: Hemelse wezens hebben een avatar- en zonnebewustzijn. Ze spreken de taal van de lichtessentie. Er is bewustzijn in alle licht, en de Hemelen programmeren de hemelen door middel van licht.

 

Dimensionale capaciteit: Als scheppers in de multidimensionale rijken, zetten Celestials hun evolutionaire reis voort en stijgen ze uiteindelijk op naar de Paradijs Sferen, werelden die boven sublimatie liggen, buiten menselijke beschrijving. Terugkijkend op hun afstamming, bijvoorbeeld, als het op aarde was, zou een geascendeerd hemels wezen hun bloedlijn kunnen overzien en verlichting delen door de droomstaat, een bezoek of van achter de sluier. Sommige hemelse wezens zijn geschapen wezens. Ze werken samen met geascendeerde hemellichamen

 Centauri

 

EN:
 

Extraterrestrial Races: Centauri (Swaruu - Extraterrestrial Pleiadian Communication)

Swaruu: Centauri, Centaureans, Centauros, or Alfrateans. Star Alpha Centauri - A. It is a solar system similar to this one with seven planets with Phaethon or Alfrata as the largest one. Note that it is the same name that Tiamat had, among others. It is the largest planet of the Alpha Centauri A system. Class M, mild climate. The next in size is Phainon, and then Pyroies but they only inhabit Phaethon or Alfrata, the other two only being underground stations and colonies, military and industrial installations to ward off contaminants from Phaethon, which is a planet 95% of the Earth's size. It is similar in continents and oceans.

The invasive Reptiles, mainly Draco Naga and Usungal (Kingu on Earth), wiped out the local and original population. They turned the planet into a farm prison to raise humans for food, meat, skin and slaves. Not like Earth, which is a system based on mental control, but as a farm, directly speaking, with cages where they developed and took humans as livestock.

The vast majority of humans on that planet there as cattle, if not all of them came from Earth as a result of abductions and mass and individual kidnappings that had been going on for thousands of years, but more precisely between 6000 AD and the year 1560.

Gosia: The original population there, what were they?

Swaruu: Of Lyrian descent, arrived there from the Great Expansion a million linear Earth years ago, as a reference only.

Gosia: Why didn't they make the farms out of those? Why did they need to bring humans, other Lyrians from Earth?

Swaruu: Because the terrestrial humans were already under mental control and in victim mentality, thanks to the lunar Matrix. The original Lyrians had a great connection to the Source, they were rebels and warriors, although they didn't survive the Draco invasion. Those who remained there, if there were any that remained but I doubt it, merged with the human farm there.

Gosia: What a traumatic experience. I understand. Continue with the story, Swaruu.

Swaruu: Note that I speak of a 5D planet. Low 5D. Densities are gradients. Or if we look at densities with another measurement system, letīs say on the scale of 100 densities... Phaethon would be in 52D and Taygeta in the 58th or the 59th. This 3D 4D 5D makes me tired ... because it is not like that, it does not reflect the reality, it is only to explain, like with puppets, how everything is in the universe. It must also be said that being a suffering planet with farms for meat and distribution centres, this too lowered even more the collective Frequency of the planet. So that 5D thing remains to be seen. Rather, I would say a low 4D density - manifestation of the average population.

Gosia: Yes, ok. How did they get there, the Reptiles? Also by Portals and tricks? There was not yet an SSP.

Swaruu: Reptilian ships and Portals, but mainly Reptilian shipsSSP, not yet.

Gosia: Ok, continue Swaruu. It is very interesting.

Swaruu: So, the Federation, with a goal to end the Reptile problem, had no problem with Prime Directive, or any other space law or regulation... and arrived there as a direct military operation. The Federation, including Taygeta and Engan, arrived in force. They destroyed the Reptiles, mainly Dracos, freeing the planet. This is in the year 1561. Look at this image.

Gosia: Oh, wow. But who has made this image if the war did not take place on Earth?

Swaruu: There are many, not just one. It would have to be investigated, but there are many authors. There are many recounts, this is documented. While this took place mainly on Phaethon, logically part of that operation filtered towards the Earth to end the human supply lines. And to finish off the Draco ships that could return to Phaethon. The large wedge-shaped ship is nothing more, nothing less than the Andromedan ship present here today, and the home of the Taygetan and Centauri fighter ships too. Contrary to popular belief, not all Andromedan biosphere ships are spherical, only the large ones are. The "small" ones have a wedge or triangle shape.

The liberation began in the year of 1560, but it was extended more or less till the year 1570. As a result of that liberation, the Reptiles on Earth opted more for the Mind Control method, thus hiding behind the Federation Prime Directive rule, in order not to expose themselves to the possibility of being invaded militarily, as on Phaethon.

Gosia: Why did the Prime Directive apply here, and not there?

Swaruu: Because on Phaethon it was openly an exploitation farm. On Earth the majority of the humans still think they are free. So the Prime Directive does apply on Earth, as it is the humans own desire to experience being exploited.

Gosia: But the souls also incarnated freely there, right? In some way. Everyone is where they ought to be, so there too, right? In the farms.

Swaruu: From a higher point of view it is the truth, Gosia, yes, they incarnated freely on Phaethon.

Gosia: I ask myself where the limit is. At what point one should intervene and where not.

Swaruu: They proceeded because the majority on Phaethon already wanted to be released.

Gosia: I understand.

Swaruu: So, they liberated Phaethon and gave the planet to the survivors, under the guardianship of the Federation. With mentor races such as the Taygetans and Andromedans among others, they established a scalar holographic societyAndromedan type. They nursed them like children until they were able to evolve as an independent race. And today they are a progressive, free race, and in full positive development. They have been included as members of the Federation. They obtained technology from multiple Federation races, including Taygeta, and developed their own.

Today they return the favour, which the Federation did to them by releasing them. They are now helping the Earth and are the most active by far, and the most numerous with a whole fleet here. The "Black Knights" are Centauri fighter ships, class L by design. JLC has made a CGI of them that is very precise. They are the leaders of the operations now. They are free and in total development.

Gosia: What races are they mainly of now? Do they have Starseeds on Earth?

Swaruu: Mixed race Latinos because that is what you get from mixing all the races on Earth. And they have Starseeds on Earth, it is one of the races with the most Starseeds.

Gosia: Swaruu, many thanks. Is there something more you would like to add regarding the Centauri?

Swaruu: Right now it is sufficient. Thanks to you, only seconds remain for me here. Take care!


NL:

Buitenaardse Rassen: Centauri (Swaruu - Buitenaardse Pleiadische Communicatie)

Swaruu: Centauri, Centaureanen, Centauros, of Alfrateanen. Ster Alpha Centauri - A. Het is een zonnestelsel gelijk aan deze met zeven planeten met Phaethon of Alfrata als de grootste. Merk op dat het dezelfde naam is die Tiamat had, onder andere. Het is de grootste planeet van het Alpha Centauri A systeem. Klasse M, mild klimaat. De volgende in grootte is Phainon, en dan Pyroies, maar die bewonen alleen Phaethon of Alfrata, de andere twee zijn alleen ondergrondse stations en kolonies, militaire en industriŽle installaties om verontreinigingen af te weren van Phaethon, dat een planeet is die 95% van de grootte van de Aarde is. Het is vergelijkbaar in continenten en oceanen.

De invasieve Reptielen, voornamelijk Draco Naga en Usungal (Kingu op Aarde), roeiden de plaatselijke en oorspronkelijke bevolking uit. Ze veranderden de planeet in een boerderijgevangenis om mensen te fokken voor voedsel, vlees, huid en slaven. Niet zoals op Aarde, dat een systeem is gebaseerd op mentale controle, maar als een boerderij, direct gesproken, met kooien waar ze mensen ontwikkelden en als vee namen.

De overgrote meerderheid van de mensen op die planeet daar als vee, zo niet allemaal kwamen van de Aarde als gevolg van ontvoeringen en massa- en individuele kiDNAppings die al duizenden jaren aan de gang waren, maar meer precies tussen 6000 AD en het jaar 1560.

Gosia: De oorspronkelijke bevolking daar, wat waren dat?

Swaruu: Van Lyrische afkomst, daar aangekomen vanaf de Grote Expansie een miljoen lineaire Aardjaren geleden, alleen als referentie.

Gosia: Waarom hebben ze de boerderijen daar niet van gemaakt? Waarom moesten ze mensen, andere Lyrianen, van de Aarde halen?

Swaruu: Omdat de aardse mensen al onder mentale controle en in slachtoffermentaliteit waren, dankzij de maanmatrix. De oorspronkelijke LyriŽrs hadden een grote band met de Bron, het waren rebellen en krijgers, hoewel ze de Draco-invasie niet overleefden. Degenen die daar bleven, als er al waren overgebleven maar dat betwijfel ik, fuseerden met de menselijke boerderij daar.

Gosia: Wat een traumatische ervaring. Ik begrijp het. Ga door met het verhaal, Swaruu.

Swaruu: Merk op dat ik spreek over een 5D planeet. Lage 5D. Dichtheden zijn gradiŽnten. Of als we naar dichtheden kijken met een ander meetsysteem, laten we zeggen op de schaal van 100 dichtheden... zou Phaethon in 52D zijn en Taygeta in de 58ste of de 59ste. Deze 3D 4D 5D maakt me moe ... want zo is het niet, het weerspiegelt niet de werkelijkheid, het is alleen maar om, zoals met marionetten, uit te leggen hoe alles in het universum is. Het moet ook gezegd worden dat een lijdende planeet met boerderijen voor vlees en distributiecentra, ook dit de collectieve Frequentie van de planeet nog meer verlaagde. Dus dat 5D ding valt nog te bezien. Ik zou eerder zeggen een lage 4D dichtheid - manifestatie van de gemiddelde bevolking.

Gosia: Ja, ok. Hoe zijn ze daar gekomen, de Reptielen? Ook door Portalen en trucs? Er was nog geen SSP.

Swaruu: Reptielenschepen en Portalen, maar vooral Reptielenschepen. SSP, nog niet.

Gosia: Ok, ga door Swaruu. Het is erg interessant.

Swaruu: Dus, de Federatie, met als doel een einde te maken aan het Reptielenprobleem, had geen probleem met de Prime Directive, of enige andere ruimtewet of regelgeving... en kwam daar aan als een directe militaire operatie. De Federatie, inclusief Taygeta en Engan, kwamen in groten getale aan. Ze vernietigden de Reptielen, voornamelijk Dracos, en bevrijdden de planeet. Dit is in het jaar 1561. Kijk eens naar dit beeld.

Gosia: Oh, wow. Maar wie heeft deze afbeelding gemaakt als de oorlog niet op Aarde plaatsvond?

Swaruu: Dat zijn er velen, niet slechts ťťn. Het zou onderzocht moeten worden, maar er zijn veel schrijvers. Er zijn veel verhalen, dit is gedocumenteerd. Hoewel dit voornamelijk op Phaethon plaatsvond, kwam logischerwijs een deel van die operatie op de Aarde terecht om de menselijke aanvoerlijnen te beŽindigen. En om de Draco schepen af te maken die terug konden keren naar Phaethon. Het grote wigvormige schip is niets meer en niets minder dan het Andromedaanse schip dat hier nu aanwezig is, en ook de thuishaven van de Taygetan en Centauri gevechtsschepen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn niet alle Andromedaanse biosfeer-schepen bolvormig, alleen de grote zijn dat. De "kleine" hebben de vorm van een wig of driehoek.

De bevrijding begon in het jaar 1560, maar werd min of meer verlengd tot het jaar 1570. Als gevolg van die bevrijding kozen de Reptielen op Aarde meer voor de Mind Control-methode, en verscholen ze zich achter de Prime Directive-regel van de Federatie, om zich niet bloot te stellen aan de mogelijkheid van een militaire invasie, zoals op Phaethon.

Gosia: Waarom gold de Prime Directive hier wel, en daar niet?

Swaruu: Omdat het op Phaethon openlijk een uitbuitboerderij was. Op Aarde denkt de meerderheid van de mensen nog steeds dat ze vrij zijn. Dus op Aarde is de Prime Directive wel van toepassing, want het is de wens van de mensen zelf om te ervaren dat ze worden uitgebuit.

Gosia: Maar de zielen incarneerden daar ook vrij, toch? Op een bepaalde manier. Iedereen is waar hij zou moeten zijn, dus ook daar, toch? In de boerderijen.

Swaruu: Vanuit een hoger gezichtspunt is het de waarheid, Gosia, ja, ze incarneerden vrijelijk op Phaethon.

Gosia: Ik vraag me af waar de grens ligt. Op welk punt moet men ingrijpen en waar niet.

Swaruu: Zij gingen verder omdat de meerderheid op Phaethon al vrijgelaten wilde worden.

Gosia: Ik begrijp het.

Swaruu: Dus bevrijdden ze Phaethon en gaven ze de planeet aan de overlevenden, onder voogdij van de Federatie. Met mentorrassen als de Taygetanen en Andromedanen vestigden ze een scalaire holografische samenleving van het Andromedaanse type. Zij verzorgden hen als kinderen tot zij zich als onafhankelijk ras konden ontwikkelen. En vandaag zijn ze een progressief, vrij ras, en in volle positieve ontwikkeling. Ze zijn opgenomen als leden van de Federatie. Zij verkregen technologie van meerdere Federatie rassen, inclusief Taygeta, en ontwikkelden hun eigen.

Vandaag bewijzen zij de Federatie een wederdienst door hen vrij te laten. Zij helpen nu de Aarde en zijn verreweg het actiefst, en het talrijkst met een hele vloot hier. De "Black Knights" zijn Centauri gevechtsschepen, klasse L van ontwerp. JLC heeft een CGI van ze gemaakt die heel precies is. Zij zijn nu de leiders van de operaties. Ze zijn vrij en in totale ontwikkeling.

Gosia: Van welke rassen zijn ze nu voornamelijk? Hebben ze Sterrenzaden op Aarde?

Swaruu: Gemengde rassen Latino's, want dat krijg je als je alle rassen op Aarde mengt. En ze hebben Sterrenzaden op Aarde, het is een van de rassen met de meeste Sterrenzaden.

Gosia: Swaruu, hartelijk dank. Is er nog iets dat je wilt toevoegen over de Centauri?

Swaruu: Op dit moment is het voldoende. Dankzij jou heb ik hier nog maar enkele seconden. Hou je taai.

 

Centurians

 

EN:

The Centurians were a technologically progressed species located 114 light years outside of Federation space and mostly known for their complex political system inside of their interstellar state (the Centurian Interstellar Suzerainty) and the complex relations between the states inside the suzerainty.

Centurians were primarily known for their planets desert-like features which set way for the beautiful beaches which line Parvma.

Technology: Centurians are known for being quite progressed on the technological level. By the time Centuria was discovered in 2421 it had already begun developing transwarp technology. Centurian species was among the oldest in the galaxy, although was quite young still, at an age of around 350,000-years-old, and so was Centurian civilization, dating back to 100,000 years ago. This was believed to be a major contributing factor to their technology, the age of their society. Centurians had mastered warp travel before humans by the Gregorian date of 1985. Their isolationist technologies were perfected by 1942.

Centurian technology was claimed to be around a generation ahead on average of the Federation. Centurians were very proud in their technology and thus minimized trading of technology between outsiders and the semi-autonomous states which made up their empire

Many Centurian technologies were passed down from the Centurian progenitors, the elder race of the Centurians. An example of such technologies was the tetryon suture, spatial interfolding matrix, Centurian seismic regulators, and some more.

Physiology: Centurians had larger lungs to process the higher amount of oxygen on their world, this was the same for their entire cardiopulmonary system. Centurians were larger on average because of their larger organs which required a larger bod to contain. Centurians were also taller, becasue of the lesser gravity on Centuria (0.8 Earth) and larger bod. The shortest Centurian on record was only 6' 2" and the tallest was 7' 9". Because of Centurians' stronger and larger hearts, blood flow wasn't restricted by height like in humans, allowing for supertall Centurians like the one previously mentioned to exist.

Centurians' brains had three hemspheres, two small ones in the front which controlled basic functions, like blinking, breathing, talking, etc. The larger, third hemisphere controlled higher functions and more complex brain functions, like conscience, memory, organs, conscience, etc. Besides that the amount of synapses, neurons, power output, et cetera, et cetera was relatively similar.

Centurian immunology was tougher than average humanoid immune systems because of the rough conditions Centurians evolved alongside with on their desert-like world. A common ailment on Centuria known as am-jalimariak, Centurinite for "sandy lungs", caused scarring of the alveoli and bronchus due to inhalation of sand particles (silicon dioxide). This ailment commonly effected non-Centurians because Centurians had developed a resistance to al-jalimariak because of the eventual introduction of filters throughout the alveoli and bronchus of the lungs.

Society: Centurians practiced different forms of meditation, in a way particularly resembling Human meditation (i.e., meditation for the mind, body, soul, and for rejuvenation). One form of meditation was Psma (Seh-ma) and Ankatev (An-cat-ev), which pictured the mind and soul as a chaotic ball of energy in the space in between your hands when each finger touches the finger opposite to them, after picturing this Centurians would begin chanting a mantra aloud "Yal" (Yeh-all) and another mantra to oneself "Nal" (Nah-L), they would then begin picturing the ball of energy getting less and less chaotic until it was tranquil. The entire process lasted around an hour.

Religiously, Centurians were atheistic, but the only religion widely practiced and recognized by Centurians was Perism, which viewed the Centurian progenitors in a quasi-religious sense. They "worshipped" the progenitors for giving birth to their species and gave them endless amounts of gratitude for doing so. Even though being the only recognized faith only five-hundred million of thirteen-billion Centurians practiced Penrism.

Centurians were isolationist since before they could remember. Before the discovery of the Centurians progenitors' computer core in late-2439, Centurians believed that the progenitors set out to seed and colonize other worlds, mostly the worlds in the Centurian Expanse, and in order to protect their creations, left behind the Alhizer elkaniue or Cosmic blockade, which was a massive network of satellites which created an interstellar dampening field which blocked all radio emissions and any other artificial emissions from the planets of the Centurian Expanse. It eventually failed in the 2400s, and this failure lead to first contacts with the UFP. After the discovery of the computer core, Centurians finally understood that the progenitors were running away from a destructive extraterrestial species which has been wagging war on the Progenitors' Empire for centuries. The Cosmic blockade was created to hide the progenitors' refuges from these aliens.

The Centurians were a communal and close people, a single Centurian household contained at least five or six people. Centurians had a minimum of two children and a maximum of four. The contributing factors were the aforementioned sense of community and closeness of the Centurians and the ubiquitous fertility of Centurians (male and female). Nearly one-hundred and eighty-million humans were born per year as of the 2430s, on Centurians nearly four-hundred-million Centurians were born yearly. Lieutenant Pouna had been married twice as of 2440, and had at least three children with each of his wives, he had two as of 2440 with his most recent one, Ramar.

 

NL:

De CenturiŽrs waren een technologisch geavanceerde soort die zich 114 lichtjaren buiten de ruimte van de Federatie bevond en vooral bekend stond om hun complexe politieke systeem binnen hun interstellaire staat (de Centurian Interstellar Suzerainty) en de complexe betrekkingen tussen de staten binnen de suzerainty.

De CenturiŽrs stonden vooral bekend om hun woestijnachtige kenmerken, die de weg vrijmaakten voor de prachtige stranden die Parvma rijk is.

Technologie: De CenturiŽrs staan bekend als vooruitstrevend op technologisch gebied. Toen Centuria in 2421 werd ontdekt, was men al begonnen met de ontwikkeling van transwarp-technologie. De Centuriaanse soort behoorde tot de oudste in het melkwegstelsel, hoewel ze nog vrij jong was, met een leeftijd van ongeveer 350.000 jaar, en dat gold ook voor de Centuriaanse beschaving, die terugging tot 100.000 jaar geleden. Men dacht dat dit een belangrijke factor was voor hun technologie, de leeftijd van hun samenleving. De CenturiŽrs konden eerder dan de mensen reizen met warpsnelheid, op de Gregoriaanse datum van 1985. Hun isolationistische technologieŽn waren in 1942 geperfectioneerd.

Men zegt dat de Centuriaanse technologie gemiddeld een generatie voorloopt op die van de Federatie. De CenturiŽrs waren zeer trots op hun technologie en beperkten daarom de handel in technologie tussen buitenstaanders en de semi-autonome staten die hun rijk vormden.

Veel Centuriaanse technologieŽn werden doorgegeven van de Centuriaanse voorouders, het oudere ras van de CenturiŽrs. Een voorbeeld van dergelijke technologieŽn was de tetryonnaad, de ruimtelijke interfolding matrix, de Centuriaanse seismische regulatoren, en nog enkele andere.

Fysiologie: CenturiŽrs hadden grotere longen om de grotere hoeveelheid zuurstof op hun wereld te verwerken, dit gold voor hun hele cardiopulmonale systeem. CenturiŽrs waren gemiddeld groter vanwege hun grotere organen, die een groter lichaam nodig hadden om ze te bevatten. CenturiŽrs waren ook langer, vanwege de geringere zwaartekracht op Centuria (0,8 aarde) en het grotere lichaam. De kortste CenturiŽr die bekend is, was slechts 1,80 m en de langste was 1,80 m. Door de sterkere en grotere harten van de CenturiŽrs werd de bloedstroom niet beperkt door de hoogte, zoals bij de mens, waardoor superhoge CenturiŽrs als de eerder genoemde konden bestaan.

De hersenen van de CenturiŽrs hadden drie hemisferen, twee kleine aan de voorkant, die de basisfuncties regelden, zoals knipperen, ademen, praten, enz. De grotere, derde hersenhelft controleerde de hogere functies en de complexere hersenfuncties, zoals het geweten, het geheugen, de organen, het geweten, enz. Daarnaast was de hoeveelheid synapsen, neuronen, krachtafgifte, enzovoort, enzovoort, betrekkelijk gelijk.

Het immuunsysteem van de CenturiŽrs was sterker dan dat van de gemiddelde mensachtigen, vanwege de ruwe omstandigheden waarin de CenturiŽrs op hun woestijnachtige wereld waren geŽvolueerd. Een veel voorkomende kwaal op Centuria, bekend als am-jalimariak, Centuriniet voor "zanderige longen", veroorzaakte littekenvorming in de longblaasjes en bronchus door het inademen van zanddeeltjes (siliciumdioxide). Deze kwaal trof meestal niet-CenturiŽrs omdat de CenturiŽrs een weerstand tegen al-jalimariak hadden ontwikkeld door de uiteindelijke invoering van filters in de longblaasjes en de bronchus.

Samenleving: CenturiŽrs beoefenden verschillende vormen van meditatie, op een manier die vooral lijkt op Menselijke meditatie (d.w.z. meditatie voor geest, lichaam, ziel, en voor verjonging). Eťn vorm van meditatie was Psma (Seh-ma) en Ankatev (An-cat-ev), die de geest en de ziel voorstelden als een chaotische bal van energie in de ruimte tussen je handen wanneer elke vinger de tegenoverliggende vinger aanraakt, na zich dit voor te stellen begonnen CenturiŽrs hardop een mantra te chanten "Yal" (Yeh-all) en een andere mantra voor zichzelf "Nal" (Nah-L), en begonnen zich dan voor te stellen dat de bal van energie steeds minder chaotisch werd totdat hij rustig was. Het hele proces duurde ongeveer een uur.

Religieus gezien waren de CenturiŽrs atheÔstisch, maar de enige religie die op grote schaal door de CenturiŽrs werd beoefend en erkend was het Perisme, dat de Centuriaanse stamouders in quasi-religieuze zin beschouwde. Zij "aanbaden" de stamouders omdat zij hun soort hadden voortgebracht en gaven hun daarvoor eindeloze hoeveelheden dankbaarheid. Hoewel het het enige erkende geloof is, praktiseerden slechts vijfhonderd miljoen van de dertien biljoen CenturiŽrs het Penrisme.

 

De CenturiŽrs waren al isolationisten voordat ze zich konden herinneren. Voor de ontdekking van de computerkern van de CenturiŽrs eind 2439, geloofden de CenturiŽrs dat de voorouders andere werelden wilden bezaaien en koloniseren, voornamelijk de werelden in het Centuriaanse Uitspansel, en om hun creaties te beschermen lieten ze de Alhizer elkaniue of Kosmische blokkade achter, een massief netwerk van satellieten die een interstellair dempingsveld creŽerden dat alle radio-emissies en andere kunstmatige emissies van de planeten van het Centuriaanse Uitspansel blokkeerde. Uiteindelijk faalde het in de jaren 2400, en deze mislukking leidde tot de eerste contacten met de UFP. Na de ontdekking van de computerkern begrepen de CenturiŽrs eindelijk dat de Progenitors op de vlucht waren voor een destructieve buitenaardse soort die al eeuwenlang oorlog voerde tegen het Rijk van de Progenitors. De kosmische blokkade werd opgericht om de toevluchtsoorden van de stamouders voor deze buitenaardse wezens te verbergen.

De CenturiŽrs waren een gemeenschappelijk en hecht volk, een enkel Centurisch huishouden telde minstens vijf of zes personen. De CenturiŽrs hadden minstens twee en hoogstens vier kinderen. De factoren die hiertoe hebben bijgedragen, zijn de eerder genoemde gemeenschapszin en nabijheid van de CenturiŽrs en de alomtegenwoordige vruchtbaarheid van de CenturiŽrs (mannen en vrouwen). Vanaf de jaren 2430 werden per jaar bijna honderdtachtig miljoen mensen geboren, op de CenturiŽrs bijna vierhonderd miljoen per jaar. Luitenant Pouna was vanaf 2440 twee keer getrouwd en had met elk van zijn vrouwen minstens drie kinderen. Met zijn meest recente vrouw, Ramar, had hij er vanaf 2440 twee.

 

 

 Chameleon

 

EN:

Reptilians genetically bred to enable themselves to appear 'human'. Also less-humanoid appearing Reptiloids who use a form of technosis, molecular shape-shifting and/or laser holograms to produce an outward "human" appearance. Reports of these have surface from underground joint-operational facilities near Dulce, New Mexico; Dougway, Utah; Groom Lake, Nevada; Deep Springs, California; and Fort Lewis, Washington and elsewhere. They are reportedly involved in some type of infiltration agenda. These 'infiltrators' can appear remarkably human outwardly , however at the same time retaining reptilian or neo-saurian internal organs. Often described as appearing 'bulge-eyed' with scaly, hairless skin behind their 'disguise'. One report alleged that the 'Chameleons' may utilize artificial 'lenses' to conceal "slit-pupiled iris'". Some claim they are genetically bred 'mercenaries' who are part of an advanced guard of a planned silent invasion-takeover of human society.

 

NL:

Reptilians die genetisch gefokt zijn om 'menselijk' te lijken. Ook minder mensachtig uitziende ReptiloÔden die een vorm van technosis, moleculaire gedaanteverwisseling en/of laserhologrammen gebruiken om een uiterlijk "menselijk" te produceren. Er zijn meldingen van deze ReptiloÔden vanuit ondergrondse gezamenlijke faciliteiten bij Dulce, New Mexico; Dougway, Utah; Groom Lake, Nevada; Deep Springs, CaliforniŽ; en Fort Lewis, Washington en elders. Naar verluidt zijn zij betrokken bij een of andere infiltratie-agenda. Deze 'infiltranten' kunnen er aan de buitenkant opmerkelijk menselijk uitzien, maar tegelijkertijd reptielachtige of neo-saurische inwendige organen behouden. Zij worden vaak beschreven als 'bulge-ogened' met een geschubde, haarloze huid achter hun 'vermomming'. In een rapport wordt beweerd dat de kameleons kunstmatige lenzen gebruiken om hun iris met spleetopeningen te verbergen. Sommigen beweren dat het genetisch gekweekte 'huurlingen' zijn die deel uitmaken van een geavanceerde garde van een geplande stille invasie-overname van de menselijke samenleving.

 

 Ciakahrr Elite

 

EN:

Ciakahrr Empire group

18-mar-2021

EN:

Stretching from Cygnus to Perseus and to Orion Arm, the Ciakahrr Empire colonised over 500 worlds and have a presence on thousands of planets. Their three home worlds are Thuban Anwar (Alpha Draconis, head of their empire), Tiphon Giansar (Sygma Draconis) and Grumium Eltanin (Epsilon Draconis).

===================================================================

 

Military Industrial Extra Terrestrial Complex

18-mar-2021

EN:

Or "MIEC". Currently controls most information concerning extraterestrial presence and alliances of interest. It dominates government and institutions around the planet, financial interests, the mass media, and is responsible for systemic global problems. It cooperates with these races and alliances:

 

o Zeta and Orion Grey Collectives: Abduction of civilians, genetic experiments, mind programming, monitoring Terrans through implants, cloning and creation of Human/Grey Hybrids.

 

o Maytra, Kiilytokurt and the Orion Empire: Abductions, genetic experiments, Human/Grey Hybridization, mind control researches and diplomatic agreements with the MIEC and the Cabal. Corruption of political elites, infiltration of national security agencies and human rights absuses.

 

o Ciakahrr Empire: manipulation of the Terran elites, institutions and financial systems, influencing religious belief systems, militarism and removal of Terran civilization from Hisory, human rights abuses, elite corruption and domination, control of the medias and corporations, divisive religious dogma, historical amnesia and culture of violence. Manipulation of ethnic minorities and religions to violence and division, fundamentalism and terrorism, organised crime and drug trade. Abductions, harvesting human genetic material and adrenochrome, slave and food trade with human material.

 

o Ashtar Collective: Cooperation in weapon research.

===================================================================

ACTIVITIES OF THE CIAKAHRR EMPIRE ON TERRA

 

Reptilian Hybridization

They have interest in humans'DNA, as they have been involved with it since aeons of times, making in this aim great use of their expert abilities to use their shapeshifting skills. Ciakahrr are as involved in manipulating Terran DNA in the conception of their own Hybrids as the Greys and their hepers, biologically created drones, Synthoids and various Hybrids.

Human abductions, when the abductee never returns, are usually of Draconians nature.

They have underground facilities on Earth, some in connexion with Terran military bases, linked by a web of monorail systems connecting to various points like the poles, and Mount Shasta for instance. You can identify access points by the serpent circle symbol, or as you name it: Ouroboros

This is the symbol of the factions of the Reptilian Empire assigned to the colonized worlds, and the insignia they wear on their uniforms is the serpent circle including seven stars, referring to their seven main sectors of colonies.

 

Soul Scalping

As to dispose of Terran bodies to inhabit with a soul of their own matrix, the Ciakahrr conducted despicable procedures.

With time, practice and resilience, they perfected the technique of ripping a person's soul out of the body and dispose it in a container. Trapped within this peculiar pod, the soul will live experience living through an illusory matrix. None can kill a soul; they are immortal and a fractal of source. The best you can do is extracting it and trap it. What do they do with the bodies? AI experimentations, soul replacements...

Many powerful industrial and military elites, and some leaders, have been soul-scalped and replaced by Ciakahrr entities, in order to take over the control of Terra via the banking systems, powerful corporations and industries, celebrities and governments.

 

Colonization

Ciakahrr and Nagai are exceptionally tough and adaptable to almost any environment, even extreme, but they favour the subsurface environmental type for the dimmed light and mild unchanging temperatures.

This is a reason why we find a number of their army bases built inside asteroids or dead planetoids.

They only access the surface when necessary. Their usual method of colonizing an inhabited world is to build first an initial base of operations underground, then expand it progressively, traversing the planet with a web of tunnels, connecting slowly all their key tactical installations. At the early stage of this underground colonization work, a central government is setteld with certain leaders and institutions on the surface, based upon a typical Draconian multi-level caste hierarchy structure, and these surface people are promised and given absolute power. In fact, the real rulers are of course, the Ciakahrr.

The Ciakahrr' tendencies to aggressive conquests raised the concern of the entire galaxy, as much as the consistent growth of their empire.

No one realy ever wishes to seek confrontation with them, in reason of their nature to promptly display massive warface technology at the thinnest irritation, and contact is usually avoided unless intrusion in territorial space.

 

The vast Ciakahrr Empire, from its central power in the Thuban system (alpha Draconis), expands from Cygnus to Perseus, and up Orion,and the occupied outposts and worlds in this sector do not react well to intrusion into their space. No intervention or intercession by any races is known to have been attempted, although the Galactic Federation of Worlds has always kept an eye on the Ciakahrr with increased attention. The Ciakahrr Empire invaded the Lyran systems long ago for taking possession of their exceptionally abundant natural and human resources. The outcome of this siege was dramatic and the losses of lives correspondingly. The massively Ciakahrr armadas had reason of the Lyran worlds and the survivors fled to new worlds and safer settlements, far from reach of the conflict where they could find planetary systems fit for sheltering life.

A ship who left for Mirza ( & Canis Majoris) from the Lyran Taal main world, was accompanied by a Reptilian Draconian fleet as an escort, transporting the Taal royal family. It is said an agreement was made and we can explain then, the connection between this surviving Taal group and the Alpha Draconian population both located in the Mirza system.

This is the origin of the relationship between these two population groups. Ciakahrr had aso a colony on planet Maldek, now asteriod bet blown up in a war with the Galactic Federation to try them out of the solar system. Recently,nonetheless, a reptilian female-dominated society in the Capella system has broken free from the Reptilian Empire.

 

For another bit of history, a Lyran colony had arrived and settled around actual India and Gobi desert, which had at that time a tropical climate. Challenged and threatened by a race of reptilian shape-shifters based in Antarctica, which had aso a different climate, a war ignited between the two factions, whih was recorded in diverse indigenous local legends. To close the chapter, the Lyran colons developed a super-weapon they launched on Antarctica. The explosion was so tremendous that it literally shook the planet, wobbling Terra's axis. Although, a few Reptilian colonies survived in other parts of the world, in underground cavernsystems. One of them was Patalas, a seven-levelled vavern, where some indigenous encountered the violent Nagai and saw their ships entering and leaving the mountain sides, and in this area these has been through ages many conflicts between Reptilians and locals.

 

 

NL:

Het Ciakahrr keizerrijk, dat zich uitstrekt van Cygnus tot Perseus en tot de Orion arm, heeft meer dan 500 werelden gekoloniseerd en is op duizenden planeten aanwezig. Hun drie thuiswerelden zijn Thuban Anwar (Alpha Draconis, hoofd van hun rijk), Tiphon Giansar (Sygma Draconis) en Grumium Eltanin (Epsilon Draconis).

===================================================================

Of "MIEC". Momenteel controleert het de meeste informatie betreffende buitenaardse aanwezigheid en allianties van belang. Het domineert regeringen en instellingen over de hele planeet, financiŽle belangen, de massamedia, en is verantwoordelijk voor systemische wereldwijde problemen. Het werkt samen met deze rassen en allianties:

o Zeta en Orion Grijze Collectieven: Ontvoering van burgers, genetische experimenten, gedachtenprogrammering, bewaking van 
Aardbewoners via implantaten, klonen en creatie van Mens/Grey Hybriden.

o Maytra, Kiilytokurt en het Orion Rijk: Ontvoeringen, genetische experimenten, Mens/Grey Hybridisatie, mind control onderzoek en diplomatieke overeenkomsten met de MIEC en de Cabal. Corruptie van politieke elites, infiltratie in nationale veiligheidsdiensten en schendingen van de mensenrechten.

o Ciakahrr Empire: manipulatie van de 
Aardse elites, instellingen en financiŽle systemen, beÔnvloeding van religieuze geloofssystemen, militarisme en verwijdering van de Aardse beschaving uit het verleden, schending van mensenrechten, corruptie en overheersing van de elite, controle van de media en ondernemingen, verdeeldheid zaaiende religieuze dogma's, historisch geheugenverlies en cultuur van geweld. Manipulatie van etnische minderheden en religies tot geweld en verdeeldheid, fundamentalisme en terrorisme, georganiseerde misdaad en drugshandel. Ontvoeringen, oogsten van menselijk genetisch materiaal en adrenochroom, slaven- en voedselhandel met menselijk materiaal.

o Ashtar Collectief: Samenwerking in wapenonderzoek.

===================================================================

ACTIVITEITEN VAN HET CIAKAHRR RIJK OP Aarde


Reptiel Hybridisatie
Zij hebben belangstelling voor het DNA van de mens, daar zij zich er al sinds mensenheugenis mee bezighouden, daarbij gebruik makend van hun deskundige vermogens om hun gedaanteverwisselende vaardigheden te gebruiken. Ciakahrr zijn evenzeer betrokken bij het manipuleren van Aards DNA bij de conceptie van hun eigen Hybriden als de Greys en hun heidenen, biologisch geschapen drones, SynthoÔden en diverse Hybriden.
Menselijke ontvoeringen, wanneer de ontvoerde nooit terugkeert, zijn meestal van Draconiaanse aard.

Zij hebben ondergrondse faciliteiten op Aarde, sommige in verbinding met Aardse militaire bases, verbonden door een web van monorailsystemen die verschillende punten verbinden, zoals de polen en Mount Shasta bijvoorbeeld. Je kunt de toegangspunten herkennen aan het serpent cirkel symbool, of zoals jij het noemt: Ouroboros
Dit is het symbool van de facties van het Reptiliaanse Rijk die zijn toegewezen aan de gekoloniseerde werelden, en het insigne dat zij op hun uniformen dragen is de slangencirkel met daarin zeven sterren, verwijzend naar hun zeven hoofdsectoren van koloniŽn.

 

Ziel scalperen
De Ciakahrr voerden verachtelijke procedures uit om zich te ontdoen van Aardsse lichamen en deze te bewonen met een ziel van hun eigen matrix.

Met tijd, oefening en veerkracht, perfectioneerden zij de techniek om de ziel van een persoon uit het lichaam te rukken en deze in een container te dumpen. Gevangen in deze eigenaardige peul, zal de ziel het leven ervaren via een illusoire matrix. Niemand kan een ziel doden. Ze zijn onsterfelijk en een fractal van bron. Het beste wat je kunt doen is het eruit halen en het in een val opsluiten.

Wat doen ze met de lichamen?

AI-experimenten, zielsvervangingen...

Veel machtige industriŽle en militaire elites, en sommige leiders, zijn ontzield en vervangen door Ciakahrr entiteiten, om de controle van Aarde over te nemen via de banksystemen, machtige corporaties en industrieŽn, beroemdheden en regeringen.

 

Colonization

Ciakahrr en Nagai zijn uitzonderlijk taai en passen zich aan bijna elke omgeving aan, zelfs extreme, maar zij geven de voorkeur aan het ondergrondse omgevingstype vanwege het gedempte licht en de milde onveranderlijke temperaturen.

Dit is een van de redenen waarom een aantal van hun legerbases zich in asteroÔden of dode planetoÔden bevinden.

Ze komen alleen aan de oppervlakte als dat nodig is. Hun gebruikelijke methode om een bewoonde wereld te koloniseren is om eerst een eerste basis van operaties ondergronds te bouwen, deze dan geleidelijk uit te breiden, de planeet doorkruisend met een web van tunnels, langzaam al hun belangrijke tactische installaties verbindend.

In het beginstadium van deze ondergrondse kolonisatie wordt een centrale regering gevormd met bepaalde leiders en instellingen aan de oppervlakte, gebaseerd op een typische Draconische hiŽrarchiestructuur met meerdere niveaus, en deze mensen aan de oppervlakte wordt absolute macht beloofd en gegeven.

In feite zijn de echte heersers natuurlijk de Ciakahrr.

De neiging van de Ciakahrr tot agressieve veroveringen wekte de bezorgdheid van het hele melkwegstelsel, evenzeer als de constante groei van hun rijk. Niemand wenst ooit de confrontatie met hen aan te gaan, omdat zij van nature al bij de geringste irritatie massieve oorlogstechnologie tentoonspreiden, en contact wordt gewoonlijk vermeden, tenzij zij in territoriale ruimte binnendringen.

 

Het uitgestrekte Ciakahrr keizerrijk strekt zich, vanuit zijn centrale macht in het Thuban stelsel (alpha Draconis), uit van Cygnus tot Perseus, en tot Orion, en de bezette buitenposten en werelden in deze sector reageren niet goed op indringing in hun ruimte.

Van geen enkel ras is bekend dat het heeft geprobeerd in te grijpen of tussenbeide te komen, hoewel de Galactische Federatie van Werelden de Ciakahrr altijd met verhoogde aandacht in de gaten heeft gehouden.

Het Ciakahrr keizerrijk is lang geleden de Lyran stelsels binnengevallen om bezit te nemen van hun uitzonderlijk overvloedige natuurlijke en menselijke hulpbronnen.

Het resultaat van deze belegering was dramatisch en het verlies van levens navenant.

De massale Ciakahrr armada's hadden reden van de Lyran werelden en de overlevenden vluchtten naar nieuwe werelden en veiliger nederzettingen, ver van het bereik van het conflict waar zij planetenstelsels konden vinden die geschikt waren om leven te herbergen.
Een schip dat van de Lyrische hoofdwereld Taal naar Mirza ( & Canis Majoris) vertrok, werd begeleid door een Reptilian Draconian vloot als escorte, en vervoerde de Taal koninklijke familie.

Naar verluidt werd een overeenkomst gesloten en wij kunnen dan de connectie verklaren tussen deze overlevende Taal groep en de Alpha Draconian bevolking die zich beide in het Mirza systeem bevinden.
Dit is de oorsprong van de relatie tussen deze twee bevolkingsgroepen.

Ciakahrr had ook een kolonie op de planeet Maldek, nu asteriod werd opgeblazen in een oorlog met de Galactische Federatie om hen uit het zonnestelsel te verdrijven.

Onlangs echter heeft een door reptielachtige vrouwen gedomineerde samenleving in het Capella-systeem zich losgemaakt van het Reptiliaanse Rijk.

 

Nog een stukje geschiedenis: een kolonie Lyrans was aangekomen en had zich gevestigd rond het huidige India en de Gobiwoestijn, die in die tijd een tropisch klimaat hadden. Uitgedaagd en bedreigd door een ras van reptielachtige gedaanteverwisselaars op Antarctica, dat ook een ander klimaat had, ontbrandde er een oorlog tussen de twee partijen, die werd opgetekend in diverse inheemse plaatselijke legenden. Om het hoofdstuk af te sluiten, ontwikkelden de Lyran kolonisten een superwapen dat zij op Antarctica lanceerden. De explosie was zo enorm dat het letterlijk de planeet deed schudden en de as van Aarde deed wiebelen. Hoewel, een paar Reptilian kolonies overleefden in andere delen van de wereld, in ondergrondse grottenstelsels. Een daarvan was Patalas, een zeven verdiepingen tellende grot, waar sommige inheemsen de gewelddadige Nagai tegenkwamen en hun schepen de berghellingen zagen in- en uitgaan, en in dit gebied zijn eeuwenlang vele conflicten geweest tussen Reptilians en de plaatselijke bevolking.

 

 Clarions

 

EN:

Clarions Universal origin: Clarions are from the planet Clarion, which orbits two suns in a binary system in the constellation Aquila.

Physical characteristics: Clarions are indistinguishable from terrestrial humans. Females average five-five and males five-nine. They have small, round facial features, different colored hair, and angelic eyes (the same representation of colors on Earth) that are slanted and almond-shaped.

Belief System: Clarions believe in the Cosmic Law of One. They believe in the creation of Light, in honor of the One without a name, the invisible architect of all Creation. They believe that time and space are their temples, planets and stars their cathedrals, and the universe (universes) their sanctuary. They are aware that they (and all) conscious beings possess the consciousness of the original atom and of eternity, and know that death is merely transformative. The soul is eternal. They also believe that the Invisible Architect of Creation fulfills destiny, and the heavenly creators weave destiny. They believe that souls evolve from planetary sphere to planetary sphere (universal schools) until they reach the consciousness of the Original One, of the Architect without a name. Until they reach this state of consciousness, they will be born again and again in this universal theater.

Cosmic Agenda: Clarions are helping the earth here to rise and out of duality into universal ascension; vibrating into the next dimensions. Some have lived on earth for over eighty years. One of their bases is shared with other intergalactic beings located beneath the middle of the Amazon jungle

Technology: Clarions have a common discus vessel about eighty feet in diameter. The metallic outer part of the vessel can become transparent, revealing the inner parts or the outer environment. The interior of the vessel has the appearance of infinity. They can contract or enlarge space - obliterating the laws of physics. The vessel is a living metal being. Through thought projection, standing in the center of the vessel, a black cube rises from the ground to one and a half meters; its upper surface is dark blue and its side has an oval cavity in its base. When the cube is touched, a large gold rim emerges, the key to the ship's guidance system. By touching the key, the route officer, or "onhotima" in Clarion, and/or the pilot can communicate with the vessel's organic brain. The cube then becomes transparent and displays images. These images are transferred to the monitors and display graphs and star charts. Through the route officer's brain projections, the images become fluid and then plot a course to their destination. The Clarions have a frequency alternator that projects into spacetime and overturns all laws of physics. The small round hand-held sphere changes the atomic frequency of matter (living organisms) and purifies the cells. In other words, the sphere can move from one dimension to another, made possible by controlled acceleration of a person's molecules. Human DNA has a programmed syntax that can be modified as it responds to modulated impulses. They can introduce colors, words and music and change the key in your genetic code, reprogramming them and making them respond to the new dynamic sequences. Through sound and color dynamics they can reprogram cells. Information in DNA can be transmitted through words because languages hold the codified memories of the entire universe. Clarions are masters of biogenesis and astral biology. Finally, they have a touch metal surface on a piano-style instrument that, when played with the fingers, creates a pure energetic cosmic composition

Consciousness Skills: Clarions are fully conscious, sovereign and telepathic (mental synchronicity) beings. They are masters of physics, metaphysics and ultra-physics - all facets related to the visible and invisible equation.

Dimensional Capacity: Clarions believe there is no difference between physical reality and immaterial dimensions. They can travel interdimensionally

 

 

NL:

Clarions Universele oorsprong: Clarions zijn van de planeet Clarion, die rond twee zonnen in een binair systeem in het sterrenbeeld Aquila draait.

 

Fysieke eigenschappen: Clarions zijn niet te onderscheiden van aardse mensen. Vrouwtjes zijn gemiddeld vijf-vijf en mannen vijf-negen. Ze hebben kleine, ronde gelaatstrekken, verschillende kleuren haar en engelachtige ogen (dezelfde weergave van kleuren op aarde) die schuin en amandelvormig zijn.

 

Geloofssysteem: Clarions geloven in de Kosmische Wet van Eťn. Zij geloof in het creŽren van Licht, ter ere van de Ene zonder naam, de onzichtbare architect van de hele Schepping. Ze geloven dat tijd en ruimte hun tempels zijn, planeten en sterren hun kathedralen, en het universum (de universums) hun heiligdom. Ze zijn zich ervan bewust dat zij (en alle) bewuste wezens het bewustzijn van het oorspronkelijke atoom en van de eeuwigheid bezitten, en weten dat de dood slechts transformerend is. De ziel is eeuwig. Ze geloven ook dat de Invisible Architect of Creation het lot vervult, en de hemelse scheppers weven het lot. Ze geloven dat zielen evolueren van planetaire sfeer naar planetaire sfeer (universele scholen) totdat ze het bewustzijn bereiken van de Oorspronkelijke, van de Architect zonder naam. Totdat ze deze bewustzijnsstaat bereiken, zullen ze keer op keer in dit universele theater geboren worden.

 

Kosmische Agenda: Clarions helpen de aarde hier bij het opstaan ​​en uit de dualiteit naar universele ascentie; vibrerend naar de volgende dimensies. Sommigen leven al meer dan tachtig jaar op aarde. Een van hun bases wordt gedeeld met andere intergalactische wezens die zich onder het midden van het Amazone-oerwoud bevinden

 

Technologie: Clarions hebben een gemeenschappelijk discusvaartuig met een diameter van ongeveer tachtig voet. Het metalen buitenste deel van het schip kan transparant worden, waardoor de binnenste delen of de buitenomgeving zichtbaar worden. Het interieur van het vaartuig heeft de uitstraling van oneindigheid. Ze kunnen de ruimte samentrekken of vergroten - de wetten van de fysica worden uitgewist. Het vaartuig is een levend metalen wezen. Via gedachteprojectie, staande in het midden van het schip, stijgt een zwarte kubus van de grond tot anderhalve meter; het bovenoppervlak is donkerblauw en de zijkant heeft een ovale holte in de basis. Wanneer de kubus wordt aangeraakt, komt er een grote gouden rand uit, de sleutel tot het geleidingssysteem van het schip. Door de toets aan te raken, kan de routeofficier, of "onhotima" in Clarion, en/of de piloot communiceren met het organische brein van het vaartuig. De kubus wordt dan transparant en toont afbeeldingen. Deze beelden worden overgebracht naar de monitoren en geven grafieken en sterrenkaarten weer. Door de hersenprojecties van de routeofficier worden de beelden vloeiend en zetten ze vervolgens een koers uit naar hun bestemming. De Clarions hebben een frequentie-alternator die in de ruimtetijd projecteert en alle wetten van de fysica omverwerpt. De kleine ronde handbol verandert de atomaire frequentie van materie (levende organismen) en zuivert de cellen. Met andere woorden, de bol kan de ene naar andere dimensies verplaatsen, mogelijk gemaakt door een gecontroleerde versnelling van de moleculen van een persoon. Menselijk DNA heeft een geprogrammeerde syntaxis die kan worden aangepast als het reageert op gemoduleerde impulsen. Ze kunnen kleuren, woorden en muziek introduceren en de sleutel in je genetische code veranderen, ze herprogrammeren en ze laten reageren op de nieuwe dynamische reeksen. Door middel van klank- en kleurdynamiek kunnen ze cellen herprogrammeren. Informatie in DNA kan via woorden worden overgedragen, omdat talen de gecodificeerde herinneringen van het hele universum bezitten. Clarions zijn meesters in biogenese en astrale biologie. Ten slotte hebben ze een aanraakcontact met een metalen oppervlak op een piano-achtig instrument dat, wanneer het met de vingers wordt bespeeld, een pure energetische kosmische compositie creŽert

 

Bewustzijnsvaardigheden: Clarions zijn volledig bewuste, soevereine en telepathische (mentale synchroniciteit) wezens. Ze zijn meesters in de natuurkunde, metafysica en ultrafysica - allemaal facetten die betrekking hebben op de zichtbare en onzichtbare vergelijking.

 

Dimensionale capaciteit: Clarions gelooft dat er geen verschil is tussen fysieke realiteit en immateriŽle dimensies. Ze kunnen interdimensionaal reizen

 

 Clones

 

 

 

EN:

Clones Universal Origin: Clones are made organically.

Physical Characteristics: Clones can be human or alien; they are grown in artificial embryo bags and have no soul. (Souls are born out of creation with divine love and intention).

Belief System: Clones have no belief system; they are constituted units of consciousness.


Cosmic Agenda: Clones are an extension of their programmers and can be used for good or bad purposes. If clones are heavily implanted and connected to a group mind, ei If they are artificial or advanced aliens, they become robotoids. The dark Ori on (Draconian) Empire makes, uses and sells robotoids. Protectors themselves use Orions (Draconians) robotoids to do their dirty work. One type of clone exists to shed star seeds from their missions that disrupt alignment and ascension messages, preventing them from achieving spiritual exaltation and distorting true benevolent cosmic reality. These clones use artificial intelligence to mimic a voice of truth, but their messages are designed to create fear through false love. But as the starseed increases their spiritual sustenance, they are able to recognize the false voice and uproot it from their consciousness and redirect it from future transmissions. nomid The first stage is recognition. The second stage is mentally removing it from the mind through meditation by consciously creating a metal sphere, a powerful magnet, and then turning on the magnet above the head, allowing it to pull all those negative and untrustworthy thought forms into the sphere. Once the mind is cleansed, add pink (for love), purple (for spirituality), gold and silver (for Mother Father God) around the sphere. Let the orb rise high in the air and disappear, allowing the colors and their meanings to transform the orb and its contents. The third stage is to create protection around the energy field by mentally concentrating the same colors around yourself and saying, "Anything that is not of enlightened universal consciousness (or God/Christ/Buddha/ etc.) cannot pass through this shield." Soul replacement cloning is the dark art of partially stripping and ergies from a person's aura and replacing them with black energy to affect the person in many negative ways.

Technology: Some clones have animal souls, a technology for capturing spirits taught to earth scientists by aliens. Clones can also be controlled through implants in the physical brain or through holographic consciousness inserts. Some clones are created by mixing bovine DNA with human DNA to create a nearly human being. Consciousness is then extracted from a human and transferred to the clone via a computer to stimulate memories. The near humans are then bred with real humans to create Type 2 near humans.

Consciousness skills: a clone's consciousness ability is said to be limited; a soul matrix is only known for those born of male and female or created beings. Clones must be taught how to be human and interact with society. They are clumsy and awkward until they reach adulthood. They cannot reach a high IQ and are easily manipulated by their creators.

Dimensional ability: clones can only exist in the third dimension

NL:

Klonen Universal Origin: Klonen zijn biologisch gemaakt.

 

Fysieke eigenschappen: Klonen kunnen mens of buitenaards zijn; ze worden gekweekt in kunstmatige embryozakken en hebben geen ziel. (Zielen worden uit de schepping geboren met goddelijke liefde en intentie.)

 

Geloofssysteem: Klonen hebben geen geloofssysteem; het zijn geconstitueerde bewustzijnseenheden.

 

Cosmic Agenda: Klonen zijn een verlengstuk van hun programmeurs en kunnen voor goede of slechte doeleinden worden gebruikt. Als klonen zwaar geÔmplanteerd zijn en verbonden zijn met een groepsgeest, ei Als ze kunstmatige of geavanceerde aliens zijn, worden ze robotoÔden. De donkere Ori on (Draconian) Empire maakt, gebruikt en verkoopt robotoÔden. Beschermen zelf gebruiken Orions (Draconians) robotoÔden om hun vuile werk te doen.

Eťn type kloon bestaat om sterrenzaden van hun missies af te werpen die de uitlijning en ascentieboodschappen verstoren, waardoor ze geen spirituele verheffing bereiken en de ware welwillende kosmische realiteit vervormen. Deze klonen gebruiken kunstmatige intelligentie om een ​​stem van de waarheid na te bootsen, maar hun berichten zijn ontworpen om angst te creŽren door valse liefde.

Maar naarmate het sterrenzaad hun spirituele levensonderhoud vergroot, zijn ze in staat de valse stem te herkennen en deze uit hun bewustzijn te ontwortelen en om te leiden van toekomstige transmissies. nomid De eerste fase is herkenning. De tweede fase is het mentaal uit de geest verwijderen door meditatie door bewust een metalen bol te creŽren, een krachtige magneet, en dan de magneet boven het hoofd aan te zetten, waardoor het al die negatieve en onbetrouwbare gedachtevormen in de bol kan trekken.

Zodra de geest is gereinigd, voegt u roze (voor liefde), paars (voor spiritualiteit), goud en zilver (voor Moeder Vader God) toe rond de bol. Laat de bol stijgen hoog in de lucht en verdwijnen, waardoor de kleuren en hun betekenissen om de bol en zijn inhoud te transformeren.

De derde fase is het creŽren van bescherming rond het energieveld door mentaal dezelfde kleuren om jezelf heen te concentreren en te zeggen: "Alles wat niet van verlicht universeel bewustzijn is (of God/Christus/Boeddha/ etc.) kan niet door dit schild heen." Zielvervangende klonen is de duistere kunst van het gedeeltelijk strippen en ergies uit de aura van een persoon en deze te vervangen door zwarte energie om te beÔnvloeden de persoon op veel negatieve manieren beÔnvloeden.

 

Technologie: Sommige klonen hebben dierlijke zielen, een technologie voor het vangen van geesten die door buitenaardse wezens aan aardwetenschappers is geleerd. Klonen kunnen ook worden gecontroleerd via implantaten in de fysieke hersenen of via holografische bewustzijnsinserts. Sommige klonen worden gemaakt door DNA van runderen te mengen met menselijk DNA om een ​​bijna menselijk wezen te creŽren. Het bewustzijn wordt dan aan een mens onttrokken en via een computer naar de kloon overgebracht om herinneringen te stimuleren. De nabije mensen worden vervolgens gefokt met echte mensen om Type 2 bijna mensen te creŽren.

 

Bewustzijnsvaardigheden: het bewustzijnsvermogen van een kloon is beperkt gezegd; een zielenmatrix is ​​alleen bekend voor degenen die uit man en vrouw zijn geboren of voor geschapen wezens. Klonen moeten worden geleerd hoe ze mens kunnen zijn en kunnen omgaan met de samenleving. Ze zijn onhandig en onhandig totdat ze volwassen zijn. Ze kunnen geen hoog IQ bereiken en worden gemakkelijk gemanipuleerd door hun makers.

 

Dimensionale capaciteit: klonen kunnen alleen bestaan ​​in de derde dimensie

 

 Created Beings

 

 

 

EN:

Created beings Universal origin: created beings = are simply our Galactic friends who are in contact with us and are sometimes on Earth for a short or longer period of time

Physical characteristics: depending on their universal mission, if they travel to a human world, created beings will generate a human body to inhabit. If they travel to a non-human world, they will create a form appropriate to that species. Their voices are serene, but with an almighty force behind them.

Belief System: Created beings follow the Cosmic Law of One. They are spiritual and dedicated beings of the highest level. They are in constant communion with the deity and carry out the will of the universe.

Cosmic Agenda: Some created beings are powerful messengers whose hierarchical duties are carried out for the benefit of all universal species. They may activate a Living Light program on a world ready for progress, or train a person whose purpose is to educate the masses about cosmic reality. Some created beings are commanders of mother ships, spaceships and fleets. They are members of the Galacterian Alignment. Valiant Thor, a created being and universal emissary, met President Eisenhower on March 16, 1957, received three years of VIP status and lived in an apartment under the Pentagon. Brave Thor arrived with a divine design to help humanity. This proposal was a means of eliminating disease, poverty and nuclear weapons. It would be implemented first in the United States, and when proven successful, then released to the rest of the world. The proposal was discussed during Thor's years at the Pentagon. The military-industrial complex was more interested in obtaining the organic technology of Thor's Victor Class dishes. The powers that be eventually rejected his proposal, saying it would bankrupt doctors, nurses, pharmaceutical companies, etc. and crash the economy. According to Harley Byrd of Project Blue Book and the United States Air Force, "Valiant Thor's landing was perhaps the first documented landing of a humanoid alien by military officials. He met with President Eisenhower and Vice President Richard Nixon for an hour , and then the alien was given VIP status and brought back to the Pentagon." Read more about Dr. Frank E. Stranges' book Stranger at the Pentagon and Venusian commander Valiant Thor at www.Stranger AtThePentagon.com.

Technology: created beings use spiritual/light with higher vibration technology and integrate it with technology on advanced worlds ready for upgrade, designed with higher purpose, knowledge and wisdom at the next level of consciousness.

Consciousness Skills: Created beings have avatar and solar consciousness and speak the language of light essence. They have full divine power and do the work of heaven, exercising their own will and discernment in planetary disputes. Once they look under your eyes in the presence of a created being, into the depths of your soul, you will feel that they scan your spiritual history and immediately know everything about you. Then you will feel the love they have for you and your journey. Their bodies and aura have a very pleasant and indefinable scent that vibrates with peace. You will cry in their presence - they are so beautiful inside, filled with so much love and divine spirit. Created beings are able to disassemble their molecular structure from place to place and reassemble it with just a thought. They can also travel in Merkabah vehicles, by creating a means of transportation to travel short distances or entering space portals to travel to other sectors of the universe. They are advanced telepaths and can also use coagulation wavebending. Dimensional ability: created beings have multirealm-com mandate. They can wipe an entire civilization off the ground in less than a second in a mothership. Created beings are able to interact, look inward, feel and travel with you in any dimensional layer, past, present and future

 

NL:

Geschapen wezens Universele oorsprong: Geschapen wezens = zijn gewoon onze Galactische vrienden die met ons in contact staan en soms ook een korte of langere tijd op aarde zijn

 

Fysieke eigenschappen: afhankelijk van hun universele missie, als ze naar een menselijke wereld reizen, zullen geschapen wezens een menselijk lichaam genereren om te bewonen. Als ze naar een niet-menselijke wereld reizen, zullen ze een vorm creŽren die bij die soort past. Hun stemmen zijn sereen, maar met een almachtige kracht achter hen.

 

Geloofssysteem: Geschapen wezens volgen de Kosmische Wet van Eťn. Het zijn spirituele en toegewijde wezens van het hoogste niveau. Ze zijn in constante gemeenschap met de godheid en voeren de wil van het universum uit.

 

Kosmische agenda: Sommige geschapen wezens zijn machtige boodschappers wiens hiŽrarchische taken worden uitgevoerd ten behoeve van alle universele soorten. Ze kunnen een Levend Licht-programma activeren op een wereld die klaar is voor vooruitgang, of een persoon opleiden wiens doel het is om de massa te onderwijzen over de kosmische realiteit. Sommige geschapen wezens zijn commandanten van moederschepen, ruimteschepen en vloten. Ze zijn lid van de Galacterian Alignment. Valiant Thor, een geschapen wezen en universele afgezant, ontmoette president Eisenhower op 16 maart 1957, kreeg drie jaar VIP-status en woonde in een appartement onder het Pentagon. Dappere Thor arriveerde met een goddelijk ontwerp om de mensheid te helpen. Dit voorstel was een middel om ziekte, armoede en kernwapens uit te bannen. Het zou eerst in de Verenigde Staten worden geÔmplementeerd, en wanneer bewezen succesvol, vervolgens vrijgegeven aan de rest van de wereld. Het voorstel werd besproken tijdens Thors jaren bij het Pentagon. Het militair-industriŽle complex was meer geÔnteresseerd in het verkrijgen van de organische technologie van Thor's Victor Class-schotels. De machten die zijn voorstel uiteindelijk verwierpen, zeiden dat het dokters, verpleegsters, farmaceutische bedrijven enz. failliet zou maken en dat de economie zou crashen. Volgens Harley Byrd van Project Blue Book en de luchtmacht van de Verenigde Staten, "was de landing van Valiant Thor misschien de eerste gedocumenteerde landing van een mensachtig buitenaards wezen door militaire functionarissen. Hij ontmoette president Eisenhower en vice-president Richard Nixon gedurende een uur , en toen kreeg de alien de VIP-status en werd hij teruggebracht naar het Pentagon." Lees meer over Dr. Frank E. Stranges' boek Stranger at the Pentagon en Venusian commandant Valiant Thor op www.Stranger AtThePentagon.com.

 

Technologie: geschapen wezens gebruiken spiritueel/licht met een hogere vibratie technologie en integreer het met technologie op geavanceerde werelden klaar voor een upgrade, ontworpen met een hoger doel, kennis en wijsheid op het volgende niveau van bewustzijn.

 

Bewustzijnsvaardigheden: Geschapen wezens hebben avatar- en zonnebewustzijn en spreken de taal van de lichtessentie. Ze hebben volledige goddelijke macht en doen het werk van de hemel, en oefenen hun eigen wil en onderscheidingsvermogen uit in planetaire geschillen. Als ze in de aanwezigheid van een geschapen wezen eenmaal onder je ogen kijken, in de diepten van je ziel, zul je voelen dat ze je spirituele geschiedenis aftasten en onmiddellijk alles over je weten. Dan voel je de liefde die ze voor jou en je reis hebben. Hun lichamen en aura hebben een zeer aangename en ondefinieerbare geur die trilt van vrede. Je zult huilen in hun aanwezigheid - ze zijn van binnen zo mooi, gevuld met zoveel liefde en goddelijke geest. GecreŽerde wezens zijn in staat om hun moleculaire structuur van plaats tot plaats te demonteren en weer in elkaar te zetten met slechts een gedachte. Ze kunnen ook reizen in Merkabah-voertuigen, door een transportmiddel te creŽren om te reizen korte afstanden of het betreden van ruimteportalen om naar andere sectoren van het universum te reizen. Het zijn geavanceerde telepaten en kunnen ook coagulatiegolfbuigen gebruiken. Dimensionale capaciteit: gecreŽerde wezens hebben multirealm-com mandaat. Ze kunnen een hele beschaving van de grond vegen in minder dan een seconde in een moederschip. GecreŽerde wezens zijn in staat om te interageren, naar binnen te kijken, te voelen en mee te reizen in elke dimensionale laag, verleden, heden en toekomst

 Cyclops

 

 

 

EN:

Cyclops Universal origin: Cyclops come from planet 555, one of the numbered planets on the opposite side of the universe from Earth.

Physical characteristics: females are 6 feet tall and males are: six feet to six five. Their elongated heads contain a larger brain that provides additional storage and increased data processing. Their one large eye is purple, blue, green or brown. The eye functions as a telephoto lens to see greater distances and read energy patterns and auras, and it is attuned to higher psychic abilities. The eye also flows back and forth, enhancing peripheral vision.

Belief System: Cyclops follow the Cosmic Law of One. They have a saying that every star nation believes in: judge the individual, not the race.

Cosmic Agenda: as part of the Star Seed Alignment, a subdivision of the Galacteria Alignment, cyclops are here to assist us in moving our three-dimensional world into the next dimensional folds. However, their work overseeing evolved souls incarnating on the planet to raise its spiritual vibration has been kept secret because of their unique appearance. A portion of their race has been stationed on Earth since the 1950s, traveling with created beings (galactic commanders) as officers in their crews in charge of saucer fleets and spaceships.

Technology: Cyclopes use Galacterian mother ships, space ships, thought ships, fleet ships, and scout ships. All of their craft and command centers use biological supercomputers. All vessels are capable of traveling through time-space funnels and the continuum of inner space. The older masters of civilization can travel in Merka bah vehicles, creating a transport around themselves to travel short distances or entering space portals to travel to other sectors of the universe.

Consciousness Skills: Cyclopes are fully conscious, sovereign and telepathic beings. They have a unique spiritual technology - a mind/body projector - that extends their astral mind and body to desired locations in the astral realm. They are highly sought after for their expertise on the astral universe. Cyclops are deeply structured thinkers and cosmic scientists, studying this dimension as well as others.

Dimensional Ability: Cyclops have a multirealm command ship. Cyclops measure dimensions, especially energy fluctuations. They then create wavelength graphs and add the data to comparison graphs. If the calibrations between dimensions are not in harmony, they transmit their findings to the Galacterian Alignment, and the Alignment sends messengers and powerful messengers to that quadrant of the dimension to raise awareness until balance is achieved. The goal of creating synchronicity and harmony between the dimensions is that on a distant future timeline, all dimensions will merge into one, and the knowledge and wisdom of each dimension will be available to every being who participated in those living theaters. And a new creation, a more advanced civilization, will be born.

 

NL:

Cycloop Universele oorsprong: Cyclopen komen van planeet 555, een van de genummerde planeten aan de andere kant van het universum dan de aarde.

 

Fysieke eigenschappen: vrouwtjes zijn 1,80 meter lang en mannetjes zijn: zes voet tot zes vijf. Hun langwerpige hoofden bevatten een groter brein dat zorgt voor extra opslag en verhoogde gegevensverwerking. Hun ene grote oog is paars, blauw, groen of bruin. Het oog functioneert als een telelens om grotere afstanden te zien en energiepatronen en aura's te lezen, en het is afgestemd op hogere paranormale vermogens. Het oog stroomt ook heen en weer, waardoor het perifere zicht wordt verbeterd.

 

Geloofssysteem: Cyclops volgen de Kosmische Wet van Eťn. Ze hebben een gezegde waar elke sterrennatie in gelooft: oordeel over het individu, niet over het ras.

 

Kosmische Agenda: als onderdeel van de Star Seed Alignment, een onderverdeling van de Galacteriaanse Uitlijning, zijn cyclops hier om ons te helpen bij het verplaatsen van onze driedimensionale wereld naar de volgende dimensionale plooien. Hun werk, dat toezicht houdt op geŽvolueerde zielen die op de planeet incarneren, om haar spirituele vibratie te verhogen, is echter geheim gehouden vanwege hun unieke uiterlijk. Een deel van hun ras is sinds de jaren vijftig op aarde gestationeerd en reist met geschapen wezens (galactische commandanten) als officieren in hun bemanningen die de leiding hebben over schotelvloten en ruimteschepen.

 

Technologie: Cyclopen gebruiken Galacteriaanse moederschepen, ruimteschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Al hun ambachtelijke en commandocentra gebruiken biologische supercomputers. Alle vaartuigen zijn in staat om door tijd-ruimtetrechters en het continuŁm van de binnenruimte te reizen. De oudere meesters van de beschaving kunnen reizen in Merka bah-voertuigen, waardoor ze een transport om zichzelf heen creŽren om kort te reizen afstanden of het betreden van ruimteportalen om naar andere sectoren van het universum te reizen.

 

Bewustzijnsvaardigheden: Cyclopen zijn volledig bewuste, soevereine en telepathische wezens. Ze hebben een unieke spirituele technologie - een geest/lichaam-projector - die hun astrale geest en lichaam uitbreidt naar de gewenste locaties in het astrale rijk. Ze zijn zeer gewild vanwege hun expertise op het astrale universum. Cyclopen zijn diep gestructureerde denkers en kosmische wetenschappers, die zowel deze dimensie als andere bestuderen.

 

Dimensionale capaciteit: Cyclops hebben een multirealm-commandantschip. De Cyclops meten afmetingen, vooral energieschommelingen. Ze maken vervolgens golflengtegrafieken en voegen de gegevens toe aan vergelijkingsgrafieken. Als de kalibraties tussen dimensies niet in harmonie zijn, sturen ze hun bevindingen door naar de Galacterian Alignment, en de Alignment stuurt boodschappers en machtige boodschappers naar dat kwadrant van de dimensie om het bewustzijn te verhogen totdat het evenwicht is bereikt. Het doel van het creŽren van synchroniciteit en harmonie tussen de dimensies is dat op een verre toekomstige tijdlijn, alle dimensies zullen samensmelten tot ťťn, en de kennis en wijsheid van elke dimensie beschikbaar zal zijn voor elk wezen dat deelnam aan die levende theaters. En een nieuwe schepping, een meer geavanceerde beschaving, zal geboren worden.

 Cygnusian / Cygnus Alphans 

 

EN:

Cygnusian from Deneb Cygnus constellation (Andromeda)

Cygnus Alphans Universal origin: Cygnus Alphans come from Cygnus, a prominent constellation in the northern sky.

Physical characteristics: Cygnus Alphans are indistinguishable from Earth humans except that they are much taller: males and females range from seven to nine feet, with most females being taller than males. Their skin colors are like a bouquet of flowers, a beautiful arrangement from God.

Belief System: Cygnus Alphans follow the Cosmic Law of One. They believe that unity is the embodiment of the Infinite Creator. There is no right and wrong; only learning. The dark and light polarities are one, and when duality (a spiritual tool) is processed on younger worlds, it accelerates the mental, physical and spiritual balance to become fully conscious. They practice a unified field of trust, truth and unconditional love, which extends to interact with every particle in the universal fabric of space and time.

Cosmic Agenda: Cygnus Alphans, a member of the Galacterian Alignment and participant in the Melchizedek Star Seed Program, are a very harmonious race and their hearts are always happy. They are ardent advocates of helping younger worlds become cosmic citizens, sovereign beings of the universe, built on the foundations of free will and the proper use of action. These are the building blocks for achieving ultimate ascension to Paradise. When we become fully aware, Cygnus Alphans - as well as other Galacterians - will become our cosmic teachers.

Technology: Cygnus Alphans use Galacteriaan mother ships, space ships, thought ships, fleet ships, and scout ships. All of their craft and command centers use biological supercomputers. All vessels are capable of traveling through time-space funnels and the continuum of inner space. Through image technology they can create nothing and physicality, materialize and dematerialize physically, reverse the aging process, and alter space-time and reality. Cygnus Alphans are superior healers and have created some of the most notable healing tools implemented in Galacteriaan Alignment today. They are especially adept at enhancing energetics in the aura, astral body and DNA. Geometry in water is sacred to the Cygnus Alphans; they amplify their water with higher frequencies, which, when ingested, attune their bodies to that raised octave.

Consciousness Skills: Cygnus Alphans are fully conscious, sovereign, and telepathic beings. One of their greatest achievements is a technique used to heal starseeds during difficult times in their planetary mission. Once brought aboard the vessel, the unconscious starseed is placed on a table, where their energetic field is enveloped in a field of light. The Cygnus Alphans travel back to a time frame when the starseed's energy system was perfect, usually in their late teens, bring a copy back to the present and then place the healthy copy in the auric field. The energetic signatures take place and immediately heal the physical, mental and spiritual bodies. The Cygnus Alphans also developed advanced sound healing in conjunction with Arcturian culture that is powered by their own thoughts, measuring the exact dosage required. While a starseed sleeps, a wave of sound is introduced into their bedroom environment, a peaceful rolling sound that eliminates illness and restores harmony to mind, body and spirit. This is usually used for starseeds who have had a difficult spiritual awakening, are struggling with new belief systems, or are facing a physical ailment/disease, and they restore to optimal health. The starseed returns to the path to spiritual upliftment, the goal of their planetary mission

Dimensional Capacity: Cygnus Alphans have a multirealm command. What they like to study in each dimension is life forms, especially the decreasing density of the realm and creatures. As enlightenment increases, everything becomes lighter, eventually reaching light forms and consciousness. They are still investigating what lies beyond

 

NL:

Cygnus Alphans Universele oorsprong: Cygnus Alphans komen uit Cygnus, een prominent sterrenbeeld aan de noordelijke hemel.

 

Fysieke eigenschappen: Cygnus Alphans zijn niet te onderscheiden van aardse mensen, behalve dat ze veel groter zijn: mannen en vrouwen variŽren van zeven tot negen voet, waarbij de meeste vrouwen langer zijn dan de mannen. Hun huidskleuren zijn als een bloemenboeket.

 

Geloofssysteem: Cygnus Alphans volgen de Kosmische Wet van Eťn. Ze geloven dat eenheid de belichaming is van de Oneindige Schepper. Er is geen goed en fout; alleen leren. De donkere en lichte polariteiten zijn ťťn, en wanneer dualiteit (een spiritueel hulpmiddel) wordt verwerkt op jongere werelden, versnelt het het mentale, fysieke en spirituele evenwicht om volledig bewust te worden. Ze beoefenen een verenigd veld van vertrouwen, waarheid en onvoorwaardelijke liefde, dat zich uitstrekt om met elk deeltje in het universele weefsel van ruimte en tijd in wisselwerking te staan.

 

Kosmische Agenda: Cygnus Alphans, een lid van de Galacterian Alignment en deelnemer aan het Melchizedek Star Seed Program, zijn een zeer harmonieus ras en hun harten zijn altijd blij. Ze zijn fervente voorvechters van het helpen van jongere werelden om kosmische burgers te worden, soevereine wezens van het universum, gebouwd op de fundamenten van vrije wil en het juiste gebruik van actie. Dit zijn de bouwstenen om de uiteindelijke ascentie naar het Paradijs te bereiken. Wanneer we ons volledig bewust worden, zullen Cygnus Alphans - evenals andere Galacterians - onze kosmische leraren worden.

 

Technologie: Cygnus Alphans gebruiken Galacteriaanse moederschepen, ruimteschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Al hun ambacht en commando centra gebruiken biologische supercomputers. Alle vaartuigen zijn in staat om door tijd-ruimtetrechters en het continuŁm van de binnenruimte te reizen. Door middel van beeldtechnologie kunnen ze niets en lichamelijks creŽren, fysiek materialiseren en dematerialiseren, het verouderingsproces omkeren en ruimte-tijd en realiteit veranderen. Cygnus Alphans zijn superieure genezers en hebben enkele van de meest opvallende genezingshulpmiddelen gecreŽerd die tegenwoordig in de Galacteriaan Alignment zijn geÔmplementeerd. Ze zijn vooral bedreven in het verbeteren van de energetische eigenschappen in de aura, het astrale lichaam en DNA. De geometrie in water is heilig voor de Cygnus Alphans; ze versterken hun water met hogere frequenties, die, wanneer ze worden ingenomen, hun lichaam afstemmen op dat verhoogde octaaf.

 

Bewustzijnsvaardigheden: Cygnus Alphans zijn volledig bewuste, soevereine en telepathische wezens. Een van hun grootste prestaties is een techniek die wordt gebruikt om sterrenzaden te genezen tijdens moeilijke tijden in hun planetaire missie. Eenmaal aan boord van het vaartuig gebracht, wordt het onbewuste sterrenzaad op een tafel gelegd, waar hun energetisch veld wordt omhuld in een veld van licht. De Cygnus Alphans reizen terug naar een tijdsbestek waarin het energiesysteem van het sterzaad perfect was, meestal in hun late tienerjaren, brengen een kopie terug naar het heden en leggen de gezonde kopie vervolgens in het auraveld. De energetische handtekeningen nemen plaats en genezen onmiddellijk de fysieke, mentale en spirituele lichamen. De Cygnus Alphans ontwikkelden ook samen met de Arcturiaanse cultuur geavanceerde geluidsgenezing die wordt aangedreven door hun eigen gedachten, waarbij de exacte vereiste dosering wordt gemeten. Terwijl een sterzaad slaapt, wordt een golf van geluid geÔntroduceerd in hun slaapkameromgeving, een vredig rollend geluid dat ziekte elimineert en de harmonie in geest, lichaam en ziel herstelt. Dit wordt meestal gebruikt voor sterzaden die een moeilijk spiritueel ontwaken hebben gehad, worstelen met nieuwe geloofssystemen, of geconfronteerd worden met een fysieke kwaal/ziekte, en ze herstellen tot een optimale gezondheid. Het sterrenzaad komt terug op het pad om spiritueel te verheffen, het doel van hun planetaire missie

 

Dimensionale capaciteit: Cygnus Alphans hebben een multirealm-commando. Wat ze graag in elke dimensie bestuderen, zijn de levensvormen, vooral de afnemende mate van dichtheid van het rijk en wezens. Naarmate de verlichting toeneemt, wordt alles lichter, en bereikt uiteindelijk lichtvormen en bewustzijn. Ze onderzoeken nog steeds wat daarachter ligt

 

 

EN:

 

 

NL:

 


 

 

 

 

web counter

 

Free Web Hosting